Czy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest korzystne? Co powinno zawierać?

Pieniądze

Praca i rekrutacja zgodna z RODO
wideo 2/8

Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić zarówno z woli pracownika, jak i pracodawcy. Obie strony mogą też osiągnąć porozumienie co do warunków rozstania i podpisać stosowny dokument. Jak wypowiedzieć umowę za porozumieniem stron? Czy jest to korzystne rozwiązanie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron – co powinno zawierać?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron musi być podpisane przez obie strony. W dokumencie powinien też znaleźć się dowolny termin, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Z propozycją rozwiązania umowy może wyjść zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Brak zgody jednej ze stron uniemożliwia wypowiedzenie umowy o pracę w tym zakresie – wtedy pozostaje przekazanie wypowiedzenia na innych zasadach.

Na mocy porozumienie stron można rozwiązać umowę o pracę także w czasie urlopu pracownika, przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, czy korzystaniu przez niego z urlopu wychowawczego. W dokumencie nie trzeba wskazywać przyczyny rozwiązania umowy.

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron – jakie korzyści i wady?

Zaletą wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron jest ustalenia okresu wypowiedzenia. Można go zarówno skrócić, jak i wydłużyć. Przykładowo, jeżeli pracownik znalazł nową pracę i chciałby ją szybko rozpocząć, to może zależeć mu, by okres wypowiedzenia był jak najkrótszy. W przypadku, gdy umowę rozwiązuje tylko jedna ze stron obowiązuje okres wypowiedzenia zapisany w umowie o pracę lub umowa rozwiązywana jest bez okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracownikowi nie przysługują za to dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy.

To, w jaki sposób rozwiążemy umowę o pracę wpływa też na nasze prawo do zasiłku. Gdy umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron w okresie sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od zgłoszenia się do urzędu. Tym samym okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni.

Istnieją jednak wyjątki – jeżeli porozumienie stron zostało zawarte z powodu upadłości, likwidacji firmy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy prawo do zasiłku przyznawane jest od dnia rejestracji w urzędzie.

Inne sposoby wypowiedzenia umowy o pracę

Umowę można również rozwiązać przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Można także zerwać umowę bez okresu wypowiedzenia. Ważność umowy może też po prostu wygasnąć z upływem czasu, na który była zawarta. W ostatnim przypadku nie trzeba wykonywać jakichkolwiek czynności – strony po prostu nie podpisują nowej umowy.

W pozostałych przypadkach oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być zawarte na piśmie. Jeżeli pracodawca wypowiedział umowę zawartą na czas nieokreślony lub rozwiązał umowę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca jej rozwiązanie.

Pracodawca musi również pouczyć pracownika o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania od tej decyzji do sądu pracy.

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od tego, jak długo pracownik był zatrudniony.

Okres wypowiedzenia wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Autor: mp / Źródło: tvn24bis

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock