Nieobecność w pracy – czym grozi nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy?

Autor:
red.
Źródło:
pip.gov.pl
Pracownik na L4. W jakie wymówki wierzą szefowie?
Pracownik na L4. W jakie wymówki wierzą szefowie?tvn24bis
wideo 2/4
tvn24bisPracownik na L4. W jakie wymówki wierzą szefowie?

Nieobecność w pracy należy bezzwłocznie zgłosić pracodawcy, a także poinformować go o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Wynika to nie tylko ze zwykłej przyzwoitości, kultury osobistej i szacunku do pracodawcy, ale przede wszystkim z obowiązku pracownika, który został wyrażony w treści art. 100 §2 ust. 1 kodeksu pracy. Nieusprawiedliwiona nieobecność (NN) w pracy wiąże się różnymi konsekwencjami, z których większość jest wyjątkowo dotkliwa. 

● Nieobecność w pracy należy zgłosić pracodawcy niezwłocznie, a jeśli nie jest to możliwe – na drugi dzień. ● Nie jest konieczne osobiste zgłoszenie nieobecności w pracy. ● Pracownik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy. ● Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. ● Pracodawca nie ma obowiązku wypłacić pracownikowi wynagrodzenia za okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. ● Informacja o nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie powinna znajdować się w świadectwie pracy. 

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Sposób, w jaki należy usprawiedliwić nieobecność w pracy powinien być określony w regulaminie pracy. Jeśli jednak pracodawca nie określił takich przepisów (pracodawca nieobjęty układem zbiorowym nie musi sporządzać regulaminu pracy), pracownik powinien powiadomić pracodawcę na jeden z następujących sposobów: - osobiście, - przez inną osobę, np. współpracownika lub współpracowniczkę, - telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności, - pocztą (za termin zawiadomienia pracodawcy o nieobecności uznawana jest data stempla pocztowego).

Pracownik ma dwa dni na powiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, np. obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym o czym mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy – dowody

Poza powiadomieniem pracodawcy o nieobecności w pracy, pracownik ma obowiązek udowodnić powód tej nieobecności. Według wspomnianego już rozporządzenia, dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: urzędowe dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy: - zaświadczenie lekarskie, - decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, - imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez: organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorząd terytorialny, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia  (w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami).

własne dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy, czyli oświadczenie pracownika, które może dotyczyć: - zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, - choroby niani lub dziennego opiekuna (w załączeniu należy dostarczyć kopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzonego przez pracownika za zgodność z oryginałem), - odbycia podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło osiem godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – konsekwencje

Niestawienie się w pracy i niepowiadomienie o tym fakcie pracodawcy zaburza rytm pracy zakładu i naraża pracodawcę na straty. W związku z tym, konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy mogą być dla pracownika bardzo dotkliwe. Co ważne, nawet jednodniowa nieobecność pracownika, która nie jest w żaden sposób uzasadniona, stanowi poważne naruszenie podstawowych obowiązków. Konsekwencją tego może być rozwiązanie stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, z winy pracownika, czyli tzw. dyscyplinarka.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy nie zawsze musi kończyć się zwolnieniem dyscyplinarnym. O tym, jakie będą skutki tego naruszenia obowiązku pracownika decyduje pracodawca. Jeżeli przykładowo z powodu nieobecności pracownika, nie doszło do poniesienia strat przez przedsiębiorstwo, pracodawca może wykazać się empatią i nałożyć na pracownika jedynie naganę lub upomnienie. Pracodawca nie ma również obowiązku dokonać wypłaty za okres, w którym osoba zatrudniona nie była obecna w pracy i nie usprawiedliwiła tej nieobecności.

Jak uniknąć konsekwencji związanych z nieobecnością w pracy? Urlop na żądanie

Zabezpieczeniem pracownika przed zwolnieniem dyscyplinarnym z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy może być urlop na żądanie, który można wykorzystać cztery razy w ciągu roku. Urlop na żądanie nie wymaga uzasadnienia, jednak konieczne jest zawiadomienie pracodawcy o wykorzystaniu tego urlopu przed rozpoczęciem dnia pracy.

Wolne za oddanie krwi

Kolejną możliwością uniknięcia kary za nieusprawiedliwioną absencję, jest tzw. wolne za oddanie krwi. Pracownik będący krwiodawcą ma prawo do uzyskania zwolnienia z obowiązku pracy na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, jak również na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy. Krwiodawca otrzymuje w centrum krwiodawstwa stosowne zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Z zaświadczenia tego powinno wynikać, iż krwiodawcy przysługuje w związku z oddaniem krwi zwolnienie od pracy w konkretnym dniu, przez co należy rozumieć, iż zwolnienie to przysługuje nie dłużej niż do końca dnia kalendarzowego, tj. do godz. 24:00.

Czy nieobecność nieusprawiedliwiona wpisywana jest w świadectwie pracy?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy nie powinna być ujawniana w treści świadectwa pracy, gdyż nie ma wpływu na ustalenie uprawnień pracowniczych i uprawnień wynikających z ubezpieczenia społecznego. I choć w dokumencie tym musi znaleźć się informacja na temat trybu rozwiązania umowy (np. za porozumieniem stron, wypowiedzenia, rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia), to pracodawca nie może wskazać przyczyny wypowiedzenia umowy z winy pracownika.

Autor:red.

Źródło: pip.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości