Glapiński: bank centralny wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków

Z kraju

Glapiński: NBP wzorowo wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych obowiązkówTVN24 BiS
wideo 2/5

Wyniki polskiej gospodarki wskazują jednoznacznie, że Narodowy Bank Polski wzorowo wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków - mówił w czwartek w Sejmie prezes NBP Adam Glapiński, przedstawiając sprawozdanie z działalności banku centralnego w 2018 roku.

Sejm w czwartek zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego (NBP). Glapiński, prezentując posłom sprawozdanie, mówił o tym, że "wyniki makroekonomiczne polskiej gospodarki wskazują jednoznacznie, że Narodowy Bank Polski wzorowo wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków". - Inflacja jest zgodna z celem inflacyjnym NBP, a Polacy mają zaufanie do złotego. Jednocześnie wzrost gospodarczy jest wysoki i zrównoważony, a sektor bankowy funkcjonuje efektywnie i stabilnie - tłumaczył posłom Glapiński. Zgodnie z konstytucją bank centralny odpowiada za wartość polskiego pieniądza - przypomniał prezes NBP. - Ponadto, ustawa o NBP wskazuje, że podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP - mówił.

"Szybki wzrost gospodarczy"

Bank centralny dąży do utrzymania stabilności cen, wykorzystując strategię tzw. celu inflacyjnego - przekonywał. - Od 2004 roku cel inflacyjny NBP wynosi niezmiennie 2,5 proc. - plus minus jeden punkt procentowy, a inflacja w Polsce w tym okresie wyniosła przeciętnie jedynie 2,0 proc. Jednocześnie wzrost gospodarczy w ostatnich latach był szybki, ale zrównoważony - powiedział Glapiński.

Jego zdaniem wskazuje to na bardzo wysoką skuteczność strategii celu inflacyjnego w zapewnieniu długookresowej stabilności cen, przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Szef NBP przekazał, że Rada Polityki Pieniężnej w 2018 roku utrzymywała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,5 proc. - Takie działanie pozwalało kolejny rok z rzędu skutecznie realizować konstytucyjne i ustawowe obowiązki NBP. Świadczy o tym przede wszystkim niski poziom inflacji w długim okresie, a więc główny wskaźnik skuteczności Banku Centralnego - tłumaczył. - W ciągu ostatnich trzech lat, czyli w okresie, kiedy mam zaszczyt piastować funkcję prezes NBP, inflacja wyniosła przeciętnie 1,4 proc. Obecnie jest nieco wyższa, do czego w znacznej mierze przyczynia się wzrost cen części produktów żywnościowych na rynkach światowych i w efekcie także na rynku krajowym. Inflacja nadal jednak kształtuje się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP, a od początku bieżącego roku inflacja wyniosła przeciętnie 1,8 proc. - powiedział Glapiński.

Banki odporne

Szef banku centralnego mówił m.in., że testy warunków skrajnych wskazują, iż dzięki konsekwentnej akumulacji kapitału banki w Polsce pozostają stosunkowo odporne na negatywne szoki. - Nawet w razie wystąpienia bardzo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, jedynie mała grupa banków zanotowałby niedobory kapitałów w stosunku do minimalnych regulacyjnych wymogów kapitałowych - podkreślił. Zastrzegł jednak, że NBP identyfikuje zjawiska zachodzące w systemie bankowym lub jego otoczeniu, które wymagają szczególnej uwagi. Po pierwsze wymienił udzielanie nowych kredytów mieszkaniowych w warunkach utrzymującej się od lat niskiej ceny kredytu i wysokiej aktywności rynku nieruchomości w ostatnich kwartałach.

- Obszar ten wymaga obserwacji pod kątem ryzyka nadmiernej ekspansji. Oceniamy jednocześnie, że ryzyko to jest ograniczone z uwagi na podjęte w ostatnich latach działania nadzorcze i relatywnie konserwatywną politykę samych banków - wyjaśnił. Drugie wskazane przez szefa NBP zjawisko, na które trzeba uważać, to niska zyskowność części banków i długookresowe tego konsekwencje. Glapiński zaznaczył przy tym, że rentowność polskich banków jest powyżej średniej dla sektora bankowego UE, jednak w ostatnich latach znacznie spadła i jest poniżej szacowanego kosztu pozyskania kapitału na rynku. Trzecie wymienione przez niego zjawisko to wyzwanie rozwojowe sektora banków spółdzielczych. - Sektor banków spółdzielczych jako całość funkcjonuje stabilnie, aczkolwiek stoi przed wyzwaniami krótko i długoterminowymi. Banki spółdzielcze w większości spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe. W części banków spółdzielczych niepokoi natomiast słaba jakość i wysoka koncentracja portfela kredytowego, przy nadal relatywnie niskim poziomie pokrycia zagrożonych kredytów odpisanych - tłumaczył. Glapiński zwrócił też uwagę na małą efektywność w sektorze związaną z modelem biznesowym i niski poziom integracji sektora, które "stanowią z kolei wyzwanie dla rozwoju w średnim terminie". - Dlatego NBP od dawna wskazuje na potrzebę zwiększenia integracji banków spółdzielczych (...), a także na konieczność wzmocnienia banków zrzeszających - dodał szef banku centralnego.

NBP na zakupach

Przypomniał, że w 2018 r. NBP zakupił 25,7 ton złota. - W 2019 r. zakupiliśmy kolejne 100 ton złota. Obecnie wielkość zasobów złota NBP wynosi 228,6 ton. Zasoby te niemal dwukrotnie przekroczyły już zasoby Szwecji, zrównały się z belgijskimi i znacznie zbliżyły do austriackich i hiszpańskich - mówił. Prezes NBP przekazał, że wynik finansowy za ubiegły rok wyniósł zero złotych. - Narodowy Bank Polski nie przekazał wpłaty do budżetu państwa w bieżącym roku. Sprawozdanie finansowe z NBP za 2018 rok uzyskało pozytywną opinię biegłego rewidenta - dodał.

Autor: tol//dap / Źródło: PAP