Polska chce opodatkować płyny do e-papierosów

Pieniądze


Rząd we wtorek zajmie się projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada opodatkowanie akcyzą płynu do e-papierosów. Ministrowie omówią też projekt ustawy o odpadach zakładający uruchomienie elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym podkreślono, że papierosy elektroniczne oraz płyny do papierosów elektronicznych nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą. Ani papierosy elektroniczne, ani płyny do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość nikotyny) nie są zatem wyrobami tytoniowymi w rozumieniu unijnych dyrektyw.

Podatek

Niemniej - jak wskazano - liczna grupa krajów europejskich wprowadziła opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych. Zrobiły to Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Węgry i Serbia.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, w tym będzie on objęty obowiązkiem oznaczania znakiem akcyzy.

"Nowatorskie wyroby tytoniowe"

MF proponuje także opodatkowanie akcyzą tzw. wyrobów nowatorskich, które są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych zawierającym w swoim składzie tytoń do palenia. Jak wyjaśniono, unijne przepisy mówią, że za "nowatorski wyrób tytoniowy" uważa się wyrób niebędący: papierosem, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem fajkowym, tytoniem do fajki wodnej, cygarem, cygaretką, tytoniem do żucia, tytoniem do nosa lub tytoniem do stosowania doustnego, wprowadzonym do obrotu po 19 maja 2014 r.

Zgodnie z projektem, w odniesieniu do wyrobów nowatorskich przewidziano takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Zdaniem MF zmiany powinny przynieść budżetowi około 100 mln zł rocznie.

Nowelizacja ustawy o KAS

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje takie przekształcenie Centrum Informatycznego Ministerstwa Finansów, by służyło wszystkim jednostkom organizacyjnym, związanym z MF, w tym KAS.

W porządku obrad Rady Ministrów jest też projekt nowelizacji ustawy po poręczeniach i gwarancjach, udzielanych przez Skarb Państwa. Przewiduje on utworzenie w ramach BGK nowego systemu poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Byłyby one realizowane przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny.

Projekt przewiduje, że zostanie wprowadzony "trwały, systemowy instrument wsparcia rozwoju MŚP przy wykorzystaniu poręczeń i gwarancji spłaty kredytów". Wsparcie to finansowane byłoby ze środków unijnych, a także z różnych opłat prowizyjnych, odsetek z tytułu oprocentowania środków KFG, natomiast budżet pełniłby rolę wspomagającą.

Rozmowa o odpadach

Ministrowie omówią też projekt noweli ustawy o odpadach, który zakłada uruchomienie od 1 stycznia 2019 roku elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarki odpadami (w skrócie BDO). Zdaniem autorów nowych przepisów, wprowadzenie BDO ma uszczelnić system i pomóc w walce z szarą strefą. Ma być to też dodatkowe narzędzie dla inspektorów środowiska.

W bazie będą gromadzone informacje m.in. o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. W BDO znajdą się również dane nt. osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu.

Baza będzie też ewidencją odpadów, ponieważ będzie obejmować wszystkie podmioty zobowiązane do jej prowadzenia oraz będzie zawierać pełną informację na temat ich zagospodarowania.

Uszczelnieniu systemu ma pomóc też wprowadzenie "kart przyjęcia odpadów". Każdorazowo potwierdzać będzie ona przyjęcie odpadów komunalnych oraz ich masy. Zastąpi ona tzw. kartę zbiorczą, która była wypełniania raz w miesiącu.

Kultura

Rząd zajmie się także projektem rozporządzenia w sprawie współpracy dotyczącej restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt określa tryb i sposób współpracy między ministrem kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem spraw zagranicznych w zakresie restytucji dóbr kultury.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, obecnie w tej materii brakuje jakiejkolwiek regulacji prawnej. Projekt przewiduje, że organy i podmioty współpracujące z ministrem kultury w tej kwestii, wskażą ministrowi jednostki, komórki organizacyjne oraz upoważnionych funkcjonariuszy lub pracowników, którzy współpracują bezpośrednio z komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra, lub instytucją kultury wyznaczoną przez ministra do realizacji zadań związanych z restytucją dóbr kultury.

Projekt określa też działania, które może podjąć minister kultury w tej materii, m.in. przewiduje możliwość powołania przez niego grup zadaniowych, których zadaniem będzie wymiana informacji i koordynacji czynności poszczególnych podmiotów i organów współpracujących.

W przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa dotyczącego dóbr kultury objętych lub mogących być objętymi restytucją dóbr kultury, minister będzie miał możliwość powiadomienia o tym Prokuratora Generalnego oraz Komendanta Głównego Policji.

Ministrowie wysłuchają również sprawozdania z prac Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Autor: gry / Źródło: PAP