UOKiK pozywa Erę, Orange i Play

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24UOKiK pozywa operatorów

Opłata za zdjęcie blokady karty SIM, uciążliwe formalności w przypadku kradzieży telefonu czy pozbawienie konsumenta dostępu do usług, za które regularnie płaci – to tylko niektóre działania operatorów komórkowych kwestionowane przez UOKiK.

Prezes UOKiK skierowała trzy pozwy do sądu o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez operatorów sieci: Era, Orange oraz Play. To wynik dużej kontroli przeprowadzonej przez Urząd, podczas której sprawdzane były wzory umów stosowanych przez operatorów. UOKiK zakwestionował wówczas szereg postanowień, które do chwili obecnej nie zostały zmienione przez pozwane firmy. Plus uniknął pozwu dzięki podjęciu z Urzędem współpracy, zmierzającej do usunięcia kwestionowanych zapisów.

24 klauzule

Pozwy dotyczą łącznie 24 klauzul. Zastrzeżenia Prezes UOKiK budzą m.in. postanowienia, które w przypadku zalegania z płatnością dają możliwość rozwiązania wszystkich umów łączących operatora z konsumentem. Nie ma przy tym znaczenia, że zaległości dotyczą tylko jednej z nich, np. korzystania z Internetu. "Klauzula taka w sposób rażący narusza interesy konsumentów, powodując, że są oni pozbawieni możliwości korzystania z usług, które opłacają w terminie" - napisał UOKiK w swoim komunikacie.

Prezes Urzędu kwestionuje również pobieranie przez operatorów opłaty (nawet kilkaset zł) za zdjęcie blokady karty SIM w trakcie trwania umowy – jej usunięcie umożliwia konsumentowi korzystanie z usług innych operatorów. Zdaniem Prezes UOKiK, brak jest podstaw do pobierania takich opłat, biorąc pod uwagę, że po wygaśnięciu umowy usługa ta jest bezpłatna. Ponadto opłata taka stanowi dodatkową barierę mającą zniechęcić konsumenta do ewentualnej zmiany operatora.

Za dużo formalności, za dużo kar

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło również, że w przypadku kradzieży, zniszczenia, zgubienia bądź utraty karty SIM, operator żąda od klienta dopełnienia nadmiernie uciążliwych formalności. Zdaniem UOKiK już samo zgłoszenie telefoniczne powinno powodować zawieszenie możliwości wykonywania połączeń wychodzących i przychodzących. Tymczasem operatorzy zastrzegają, że do momentu wydania przez nich pisemnego potwierdzenia zgłoszenia od konsumenta, za opłaty wynikające z używania przez osoby trzecie utraconej karty SIM wyłączną odpowiedzialność ponosi abonent.

Operatorzy zastrzegają sobie również prawo obciążenia konsumenta odsetkami karnymi i jednocześnie jednorazową opłatą w momencie zalegania z płatnością. Zdaniem UOKiK, nakładanie na konsumentów dwóch kar za niewypełnienie tego samego świadczenia nie znajduje uzasadnienia.

Rozstrzygnie sąd

Jeżeli sąd podzieli argumenty Prezes Urzędu, zakwestionowane postanowienia zostaną wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, a ich stosowanie w obrocie będzie zabronione. Jeśli przedsiębiorcy mimo to będą ją stosowali, UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć karę w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24