Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Pieniądze

Minister rodziny o pomocy dla niepełnosprawnychtvn24
wideo 2/6

Jesteś niepełnosprawny lub utrzymujesz taką osobę? Sprawdź, czy wydatki które poniosłeś w zeszłym roku uprawniają cię do zapłacenia mniejszego podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na wydatki nielimitowane (odliczeniu podlega cala wydatkowana kwota) i limitowane (kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem "górnego" lub "dolnego" limitu kwotowego).

Wydatki nielimitowane:

- dostosowanie wyposażenia mieszkań oraz budynków, a także pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- zakupy oraz naprawę niezbędnych w rehabilitacji urządzeń i narzędzi. Za wydatki na cele związane z ulgą rehabilitacyjną może być uznany zakup sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

- zakupienie wydawnictw i materiałów szkoleniowych.

- odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

- opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

- opłacenie tłumacza języka migowego.

- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które to dzieci nie ukończyły 25. roku życia.

- odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego i osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu.

- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego. Musi być jednak ono związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych a także na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Limitowane:

- leki - należy jednak pamiętać, że odliczana jest jedynie różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami a kwotą 100 złotych i tylko w przypadku, gdy lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone produkty (stale lub czasowo).

- używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

- utrzymanie psa asystującego w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

- opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Ulga rehabilitacyjna. Kiedy można skorzystać?

Co ważne, z ulgi nie można skorzystać, jeżeli odliczenia zostały sfinansowane ze środków: zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jeżeli wydatki te były jedynie częściowo fundowane przez wyżej wymienione instytucje, odliczenie dotyczy różnicy pomiędzy poniesionymi kosztami a kwotą dofinansowania.

Osoba, której dotyczą te wydatki powinna posiadać orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Ulga rehabilitacyjna. Jakie dokumenty są potrzebne?

Pamiętaj, że z ulgi podatkowej możesz skorzystać tylko wtedy, gdy spełnisz wszystkie warunki. Urząd skarbowy ma też prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń.

To dlatego, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej należy zachować odpowiednie dokumenty. To na ich podstawie ustala się bowiem wysokość wydatków zaliczanych do odliczenia. Takimi dokumentami mogą być między innymi faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego. Musi wynikać z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

Posiadanie takich dokumentów nie jest jedynie konieczne w przypadku wydatków związanych z opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, utrzymaniem psa asystującego i używaniem samochodu osobowego.

Należy jednak pamiętać, że na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej trzeba przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, a w szczególności: wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika lub okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Autor: mp / Źródło: tvn24bis

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock