Pieniądze

Sprawdź, w czym pomoże ci rzecznik konsumenta

Pieniądze

Szef UOKiK o opiece frankowiczów przez rzeczników konsumentówtvn24
wideo 2/3

Rzecznicy praw konsumenta funkcjonują niemal w każdym powiecie. Ich rolą jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad oraz informacji prawnej.

Rzecznik wykonuje zadania powiatu, a zatem – w zależności od położenia – można wyróżnić rzeczników powiatowych oraz miejskich. Wykonując swoje zadania, rzecznik podlega staroście (w powiatach) albo prezydentowi miasta (w miastach na prawach powiatu).

Zadania rzecznika konsumentów

Do zadań rzecznika należy w szczególności:

udzielanie porad prawnych

przygotowywanie pism procesowych

występowanie w procesach sądowych

składanie wniosków dotyczących zmian w prawie miejscowym.

Pracownicy biur rzeczników konsumentów dokonują analizy sytuacji prawnej konsumenta oraz przedstawiają możliwe rozwiązania problemu, z jakim zgłasza się do nich konsument.

Rzecznik konsumentów może wystąpić również bezpośrednio do przedsiębiorcy z żądaniem udzielenia informacji w sprawie dotyczącej ochrony praw i interesów konsumentów.

Przedsiębiorca, do którego jest skierowane wystąpienie, ma obowiązek udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jeśli przedsiębiorca będzie uchylał się od udzielenia odpowiedzi, może zostać ukarany karą finansową.

Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

umów sprzedaży,

umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,

umów o świadczenie usług: telekomunikacyjnych, turystycznych, przewozowych i pocztowych, bankowych, energetycznych, związanych z obrotem nieruchomościami, edukacyjnych.

Rzecznik konsumentów pomoże w sądzie

Rzecznik konsumentów ma prawo do wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępować (za ich zgodą) do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. W poprzednich latach rzecznicy konsumentów angażowali się głównie w sprawy sądowe związane z umowami zawartymi z bankami.

Jeśli przedsiębiorca nie spełni roszczeń konsumenta, konsument może wystąpić ze swoim żądaniem (np. z pozwem o zapłatę) na drogę postępowania sądowego. Rzecznik konsumentów, który uznaje roszczenie konsumenta za zasadne, ma prawo do reprezentacji konsumenta w toku procesu, tj. zarówno do wniesienia pozwu, jak i do wstąpienia do postępowania, które już się toczy.

Ponieważ nieuczciwe praktyki rynkowe i niewłaściwe zachowania sprzedawców mogą stanowić wykroczenie, rzecznik konsumentów ma także prawo do występowania w tych postępowaniach w charakterze oskarżyciela publicznego.

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

Gdzie szukać pomocy rzecznika konsumentów?

Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rzecznik przyjmuje zgłoszenia od konsumentów zarówno osobiście, jak i telefonicznie. Wnoszone sprawy są rejestrowane z podziałem na porady i informacje oraz interwencje. W przypadku podejmowania interwencji, konsument składa stosowny wniosek.

W przypadku uporczywego uchylania się od odpowiedzi, rzecznik korzysta z możliwości wnioskowania do sądu o ukaranie przedsiębiorcy karą przewidzianą w art. 42 ust. 4 w związku z art. 114 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Rzecznik Konsumentów nie zajmuje się natomiast sprawami dotyczącymi roszczeń przedsiębiorców, ochrony danych osobowych czy dóbr osobistych, prawami pacjentów NFZ, ochroną praw ubezpieczonych, ani prawem pracy.

Autor: red. / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock