Petroinvest wycofany z giełdy. Nadzór nałożył wysoką karę

Rynki

fotorzepaPetrolinvest to spółka założona w 1991 roku przez Ryszarda Krauzego

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wykluczyła we wtorek bezterminowo akcje Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - poinformowała KNF w komunikacie. Ponadto nadzór nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 800 tys. złotych.

Powodem kar było wielokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę przy okazji przekazywania przez nią sprawozdań finansowych. Wykluczenie Petrolinvest SA nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja KNF stanie się ostateczna.

Sankcje KNF

Jak podaje KNF w uzasadnieniu, dotychczasowe zachowanie spółki nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości. W związku z powyższym Komisja nałożyła na spółkę łącznie sankcje administracyjne w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz kary pieniężnej.

"Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez KNF sytuacji finansowej podmiotu" - głosi komunikat. Komisja dodaje, że "ukaranie spółki Petrlinvest SA nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami okresowymi".

Obowiązki informacyjne

Dokonane przez spółkę Petrolinvest naruszenia KNF szereguje w jedenastu grupach. Niektóre z nich to m.in. "niedokonanie przez spółkę wyceny umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza do ich wartości godziwej na dzień zmiany warunków umów" (chodzi o sprawozdania za lata 2008-09) oraz "niedokonanie przez spółkę wyceny wbudowanych instrumentów finansowych zawartych w umowach pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza" (sprawozdania z lat 2008-10). Były to także niezakwalifikowanie przez spółkę w sprawozdaniach półrocznych (jednostkowym i skonsolidowanym) za półrocze 2011 r. kredytu długoterminowego jako krótkoterminowego oraz prezentowanie w jednostkowym sprawozdaniu za 2012 r. i jednostkowym sprawozdaniu za półrocze 2013 r. pożyczek udzielonych spółkom zależnym jako "aktywów krótkoterminowych zamiast długoterminowych".

Były też naruszenia związane z opóźnieniem przekazania sprawozdań okresowych za 2014 rok . Spółka nie wzięła pod uwagę wszystkich obiektywnych dowodów utraty wartości. Ostatnią, jedenastą grupę naruszeń stanowiło "sporządzenie sprawozdań finansowych od czerwca 2013 r.". Poziom wątpliwości był na tyle istotny, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę całego sprawozdania i powodował, iż "badający je biegły rewident nie był w stanie wydać opinii z badania lub raportu z przeglądu tych sprawozdań". "Zdaniem KNF naruszenia dokonane przez Petrolinvest SA w związku z publikacją ww. sprawozdań finansowych były istotne z punktu widzenia odbiorców tych sprawozdań finansowych i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych spółki" - głosi komunikat komisji. Według KNF stanowi to istotną sprzeczność z podstawową zasadą transparentności spółek publicznych. Inwestorzy angażujący środki pieniężne w akcje spółek publicznych powinni mieć możliwość podejmowania decyzji inwestorskich w oparciu o kompletne i rzetelne informacje, pozwalające na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki - podkreśla KNF.

Koniec snu o potędze

Petrolinvest to spółka założona w 1991 roku przez Ryszarda Krauzego, który w 2008 roku trafił na listę światowych miliarderów z majątkiem wynoszącym 1,3 mld dolarów.

Przedsiębiorstwo z siedzibą w Gdyni wchodzi w skład koncernu Prokom Investments. Działało głównie w Kazachstanie, gdzie poszukiwało ropy naftowej.

W sierpniu 2006 r. Krauze kupił udziały w czterech kazachskich firmach, mających koncesje na eksploatację złóż ropy naftowej, szacowane na 2 mld baryłek. We wrześniu 2007 r. wydobyto pierwszą baryłkę ropy ze złoża o przewidywanej pojemności ok. 250 mln baryłek. Spodziewanych zysków z wydobycia surowca spółka nigdy jednak nie osiągnęła.

16 lipca 2007 r. Petrolinvest zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W maju br. spółka poinformowała w komunikacie, że w styczniu ZUS złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Petrolinvestu. Jednocześnie majątek spółki został zabezpieczony poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy sądowego.

KNF w ocenie projektu ustawy frankowej:

KNF w ocenie projektu ustawy frankowej poszła po linii najmniejszego oporu

Autor: tol//ms / Źródło: PAP Biznes

Źródło zdjęcia głównego: fotorzepa