Sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Tak ocenia połowa badanych

TVN24

Aktualizacja:
tvn24Gorsze oceny mogą wiązać się m.in. z wystawieniem kandydatury Saryusz-Wolskiego (materiał "Polski i Świata" z 9 marca)

Połowa Polaków uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku, a ponad jedna trzecia (34 procent) - że w dobrym. Zdania nie ma 16 procent ankietowanych - wynika z marcowego sondażu CBOS.

Przed miesiącem odsetek ten wynosił odpowiednio - 47, 38 i 15 proc. - Obecne pogorszenie prawdopodobnie można wiązać z demonstracjami kobiet, jak i sytuacją związaną z wystawieniem przez polski rząd kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, podczas gdy o reelekcję ubiegał się Donald Tusk - wskazuje CBOS w komentarzu do najnowszego badania.

Ocena sytuacji politycznej

Jak podkreślono, pogorszyły się także oceny sytuacji politycznej w Polsce. Obecnie 46 proc. badanych uważa ją za złą (od lutego wzrost o 3 punkty proc.), a tylko 16 proc. ocenia pozytywnie (spadek o 3 punkty). Co trzeci pytany sądzi, że sytuacja polityczna w kraju jest przeciętna – ani dobra, ani zła (34 proc., wzrost o 2 punkty). Oceny sytuacji politycznej także wiążą się z deklarowanymi poglądami politycznymi. Najbardziej podzielone są opinie badanych identyfikujących się z prawą stroną sceny politycznej – 36 proc. ocenia ją dobrze, 28 proc. źle, a co trzeci (33 proc.) ambiwalentnie. Wśród osób o poglądach lewicowych oraz utożsamiających się z politycznym centrum dominują oceny negatywne (odpowiednio 70 i 55 proc.). Badani niepotrafiący określić swoich poglądów na osi lewica–centrum–prawica równie często mówią, że sytuacja polityczna w kraju jest zła, co oceniają ją ambiwalentnie - po 39 proc.

Respondenci: stan gospodarki przeciętny

Jak podkreśla CBOS, oceny sytuacji gospodarczej w Polsce od wielu miesięcy utrzymują się na niezmienionym poziomie. Największa grupa badanych wyraża opinię, iż stan gospodarki jest przeciętny – ani dobry, ani zły (43 proc.). Za dobrą uważa sytuację gospodarczą 31 proc. respondentów, natomiast za złą – 19 proc. Od lutego niemal nie zmieniły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Większość uznaje go za dobry - 55 proc. (o 1 punkt proc. więcej niż w lutym). Jako zły określa swój poziom życia 7 proc. respondentów (spadek o 1 punkt), a 38 proc. (bez zmian) twierdzi, że żyje im się przeciętnie – ani dobrze, ani źle.

Lepsze oceny warunków materialnych

W porównaniu z poprzednim miesiącem, poprawiły się natomiast oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Nadal jednak są one niższe niż na przełomie roku 2016 i 2017. W marcu ponad połowa badanych (53 proc., od lutego wzrost o 5 punktów procentowych) dobrze ocenia warunki materialne swojego gospodarstwa domowego, dwie piąte (40 proc., spadek o 2 punkty) określa swoją sytuację materialną jako przeciętną, a 7 proc. (spadek o 3 punkty) uważa ją za złą. Od lutego nie zmieniły się oceny sytuacji w zakładach pracy. Tak jak poprzednio 61 proc. zatrudnionych uznaje ją za dobrą, a 11 proc. określa jako złą. Nieco ponad jedna czwarta pracujących (26 proc., spadek o 1 punkt procentowy) uważa, że jest ona przeciętna. - O pozytywnych ocenach można natomiast mówić w odniesieniu do prywatnej sfery życia Polaków. Większość twierdzi, że żyje im się dobrze, dobrze ocenia materialne warunki własnych gospodarstw domowych, a w ciągu najbliższego roku spodziewa się stabilizacji w tym zakresie. Pracujący zawodowo na ogół dobrze oceniają sytuację w swoich zakładach pracy, a w najbliższych dwunastu miesiącach prognozują stabilizację - podkreślono w podsumowaniu sondażu. Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 2-9 marca 2017 r. na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Autor: js//tka/jb / Źródło: PAP