Zbadają kontrowersje w reprywatyzacji. Rząd przyjął projekt ustawy

Warszawa

Powołanie komisji weryfikującej decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości w Warszawie przewiduje projekt ustawy, który w czwartek przyjął rząd. Jej członkowie będą mogli na przykład uchylić zwrot nieruchomości.

Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapisano w nim, że powołana komisja weryfikacyjna ma być "organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego".

Jawne rozprawy

Zgodnie z projektem, na wstępnym etapie działająca podobnie do prokuratury, po przeprowadzeniu czynności sprawdzających wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozpoznawczego w przypadku uprawdopodobnienia, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa. Później prowadzi jawną rozprawę (ze względu na bezpieczeństwo państwa, ochronę informacji niejawnych lub "zagrożenie spokoju i porządku publicznego" rozprawę komisja może utajnić).Postanowienia wydaje po jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej pięciu członków komisji - w tym jej przewodniczącego (w wypadku rozkładu głosów po równo, decyduje głos przewodniczącego). Może zapaść decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji reprywatyzacyjnej, uchyleniu (w całości albo w części) i orzeczenie odmienne od pierwotnego. Może też przekazać ją do ponownego rozpoznania.

Skład komisji

W skład wejdzie przewodniczący (w randze wiceministra sprawiedliwości lub spraw wewnętrznych i administracji), powoływany i odwoływany przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości, złożony w porozumieniu z MSWiA, oraz ośmiu członków (prawników o nieposzlakowanej opinii) powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Regulamin komisji określi MS.Przy komisji będzie funkcjonować dziewięcioosobowa społeczna rada - organ opiniodawczo-doradczy. Członków Rady powoła MS w porozumieniu z MSWiA, spośród członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, a także stowarzyszeń, których statutowym celem jest w szczególności działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich - zapisano w projekcie.

Jak będzie działaś komisja weryfikacyjna?TVN24
wideo 2/8

PAP/ran/b