Semestr zimowy na warszawskich uczelniach: nie będzie całkowitego powrotu do zajęć stacjonarnych

Najnowsze

Aktualizacja:
Autor:
kk/r
Źródło:
PAP
ShutterstockUniwersytet Warszawski

Zajęcia stacjonarne nie powrócą w pełni na warszawskie uczelnie w semestrze zimowym. Większość z nich zdecydowała, że wykłady i zajęcia w dużych grupach będą prowadzone zdalnie. Wyjątkami mogą być ćwiczenia i laboratoria, wymagające bezpośredniego kontaktu lub dostępu do uczelnianej infrastruktury.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Decyzją nowego rektora profesora Alojzego Nowaka Uniwersytet Warszawski będzie funkcjonował podobnie, jak tuż po wybuchu pandemii. Z podpisanego w poniedziałek zarządzenia wynika, że online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców.

Wyjątkiem będą te zajęcia, które - ze względu na swoją specyfikę - wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami. One będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. "W szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenckich praktyk zawodowych" - czytamy w zarządzeniu UW. Decyzje o tym, które zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, muszą zostać podjęte najpóźniej do 21 września.

Zdalnie mają odbywać się także egzaminy dyplomowe, a nawet, gdy to możliwe, zajęcia z wychowania fizycznego. Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz lektoraty z języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.

Pierwotnie zajęcia stacjonarne na UW zostały zawieszone od 11 marca do 14 kwietnia. Później termin powrotu na uczelnię był przesuwany.

Politechnika Warszawska

Na Politechnice Warszawskiej semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 będzie realizowany w trybie mieszanym. "Zajęcia, takie jak na przykład wykłady, powodujące największe skupienie osób w jednym miejscu oraz ich przemieszczenie w ciągach komunikacyjnych, będą prowadzone w formie zdalnej" - czytamy w stanowisku władz uczelni.

Formuła pozostałych zajęć została zaplanowana według jednego z trzech scenariuszy. Dla każdego z wydziałów, kierunków i etapów studiów przeanalizowana została specyfika zajęć przewidzianych na danym roku kształcenia. Na stronie uczelni można znaleźć tabelę, w której rozpisane zostały tryby przewidziane dla poszczególnych kierunków i roczników.

Podział ten oznacza, że zajęcia mogą odbywać się całkowicie zdalnie, a obecność na uczelni będzie konieczna wyłącznie w sytuacjach, które powodowałyby uniemożliwienie zakończenia cyklu kształcenia w wymaganym czasie. Druga opcja to tryb zdalny mieszany, w którym większość przedmiotów realizowana będzie zdalnie, a stacjonarnie przeprowadzanych będzie około 20 procent zajęć z kluczowych dla danego kierunku dziedzin bądź wymagających bezpośredniego kontaktu do ich skutecznego przeprowadzenia. Trzecia opcja to tryb stacjonarny mieszany, w którym zdalnie odbywać się będą zajęcia w dużych grupach, a wszystkie pozostałe - gdzie możliwe jest zachowanie reżimu sanitarnego - będą wiązały się z obecnością na uczelni.

Szkoła Główna Handlowa

Decyzja o zdalnym trybie prowadzenia zajęć w Szkole Głównej Handlowej zapadła już pod koniec lipca. Zgodnie z zarządzeniem rektora uczelni zajęcia ze studentami, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych prowadzone będą w semestrze zimowym w formie kształcenia na odległość.  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego będą w semestrze zimowym uczyli się w trybie hybrydowym. Oznacza to, że wykłady oraz inne zajęcia, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu bądź dostępu do specjalistycznych laboratoriów, będą prowadzone zdalnie.

"Pozostałe zajęcia, w tym ćwiczenia i seminaria, będą prowadzone w trybie mieszanym (część teoretyczna on-line, a część praktyczna w siedzibie uczelni), lub tylko w formie stacjonarnej na uczelni (jeżeli wymaga tego specyfika zajęć), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego" - informuje SGGW.

Wszystkie zajęcia o charakterze laboratoryjnym, klinicznym oraz praktycznym będą realizowane w tradycyjnej formie dla studentów pierwszego roku. Zostaną też dla nich zorganizowane bezpośrednie spotkania z dziekanami i szkolenia, które pozwolą im się wdrożyć do nowej uczelni. Podobnie będzie w przypadku ćwiczeń i laboratoriów dla studentów ostatnich semestrów. Ma to im umożliwić przygotowanie prac dyplomowych oraz dostęp do biblioteki i laboratoriów.

Tradycyjnie mają odbywać się też zajęcia w ramach studiów podyplomowych.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zajęcia w trybie mieszanym, z przewagą tych prowadzonych zdalnie, będą także odbywały się w semestrze zimowym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Decyzja o prowadzeniu kształcenia na odległość dotyczy zwłaszcza wykładów oraz spotkań dla większych grup, w tym także zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów.

"Forma stacjonarna na terenie uczelni przewidziana jest dla zajęć wymagających korzystania ze specjalistycznej aparatury w laboratoriach, oprogramowania, którego nie można udostępnić online, praktyk zawodowych czy zajęć terenowych, warsztatów, a także projektów i badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych i zaliczeniowych" - podaje UKSW.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wszystkie wykłady dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będą prowadzone zdalnie. Podobnie będzie z seminariami, choć kierownicy danych jednostek uczelni będą mogli wnioskować do rektora o możliwość przeprowadzenia ich w formie tradycyjnej. Stacjonarnie ma odbywać się część ćwiczeń, w tym kliniczne zajęcia praktyczne. Pozostałe, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu, mają przebiegać zdalnie.

Na odległość będą także prowadzone lektoraty oraz zajęcia fakultatywne.

Akademia Wychowania Fizycznego

Realizację zajęć w trybie hybrydowym zapowiada także warszawska Akademia Wychowania Fizycznego. Uczelnia zamierza opublikować szczegóły tej decyzji w terminie do 15 września.

Powrót uczniów do szkół w czasie pandemii

Piontkowski do uczniów: uczycie się w polskiej szkole, macie polskie obowiązkiTVN24
wideo 2/16

Autor:kk/r

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock