Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE RUCHU

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Ugoda w sprawie Narodowego

Warszawa

NCSBudowa Narodowego

Narodowe Centrum Sportu i konsorcjum generalnego wykonawcy budowy Stadionu Narodowego podpisały ugodę dotycząca płatności dla podwykonawców inwestycji - poinformowało NCS. Jak podała PAP, piątkowa ugoda dotyczy też robót dodatkowych na stadionie oraz kary dla wykonawcy za spotkania, które nie odbyły się w związku z tym, że arena nie była gotowa (10 mln zł).

Porozumienie zawarto w Wielki Piątek. Nadzorca areny Euro 2012 tłumaczy, że zdecydował się na taki krok po niepokojących sygnałach, jakie dochodziły właśnie od podwykonawców inwestycji. Dotyczyły zaległości w płatnościach, jakie wobec nich miał generalny wykonawca.

Tylko dla podwykonawców

"Narodowe Centrum Sportu zdecydowało o wypłacie pozostałych 5 proc. wartości kontraktu jeszcze przed zakończeniem ostatnich prac związanych z usuwaniem usterek. Zakończenie prac związanych z usuwaniem usterek zabezpieczone jest gwarancją bankową dostarczoną przez Generalnego Wykonawcę" – wyjaśnia NCS w komunikacie na swojej stronie internetowej. "Zgodnie z zawartą ugodą kwota ok. 72 mln zł brutto, zostanie przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na rachunek powierniczy prowadzony dla Generalnego Wykonawcy, z którego płatności będą regulowane tylko i wyłącznie na rzecz podwykonawców" – napisano w wiadomości.

NCS tłumaczy, że takie rozwiązanie daje pewność przekazania pieniędzy na konta podwykonawców. - NCS dołoży wszelkich starań by jeszcze dzisiaj pieniądze zostały przekazane na specjalne konto Generalnego Wykonawcy – taka wypowiedź Roberta Wojtasia, Prezesa Zarządu Narodowego Centrum Sportu, jest zacytowana w komunikacie.

"Roboty dodatkowe" za ponad 24 mln

Jak podała Polska Agencja Prasowa, ugoda, zawarta w piątek między NCS a konsorcjum w składzie: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Lider), PBG S.A., ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., dotyczy także wartości robót dodatkowych na stadionie. Te zostały wycenione na 24.099.157,36 zł netto (29.641.963,51 zł brutto).

10 mln zł kary

Jak wynika z treści ugody, przekazanej przez PAP, wykonawca Narodowego zapłaci też 10 mln zł rekompensaty "z tytułu odwołania wcześniej zaplanowanych imprez masowych na skutek opóźnienia w budowie Stadionu Narodowego".

Można przypuszczać, że chodzi tu o mecz Polska-Niemcy oraz imprezę Red Bulla.

O szczegóły ugody chcieliśmy dopytać rzecznika Ministersta Sportu oraz NCS. W piątek wieczorem nie odbierali telefonów.

ran/mz

KOMUNIKAT O UGODZIE ZA POLSKĄ AGENCJĄ PRASOWĄ:

Zarząd PBG S.A. jako członek Konsorcjum w składzie: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Lider), PBG S.A., ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. (Konsorcjum), informuje, że dnia 6 kwietnia 2012 roku zawarta została Ugoda związana z Umową o Roboty Budowlane z dnia 4 maja 2009 roku na wykonanie wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Umowa Podstawowa) (Emitent informował o umowie raportem bieżącym nr 22/2009 z dnia 04 maja 2009 - dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/22-2009-zawarcie-umowy-znaczacej-na-budowe-stadionu-narodowego-w-warszawie.html), której stroną jest Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.

Na mocy ugody: 1) Uregulowana została kwestia płatności na rzecz Podwykonawców, w ten sposób, że Zamawiający wypłaci niezwłocznie ostatnią ratę wynagrodzenia Konsorcjum z tytułu Umowy Podstawowej w kwocie 58.857.244,92 zł netto (tj. 72.394.411,26 zł brutto), która zostanie przekazana na Rachunek Powierniczy prowadzony dla Konsorcjum, z którego środki będą wypłacane tylko i wyłącznie na rzecz Podwykonawców 2) Ponadto Strony uzgodniły wartość robót dodatkowych zlecanych Konsorcjum przez Zamawiającego na podstawie Umowy Podstawowej, które nie zostały dotychczas objęte aneksami lub umowami dodatkowymi, na kwotę 24.099.157,36 zł netto (tj. 29.641.963,51 zł brutto), w związku z powyższym Emitent informuje niniejszym o powzięciu informacji o zawarciu w ciągu 12 miesięcy umowy znaczącej (kryterium kapitałów własnych Emitenta) z Narodowym Centrum Sportu na łączną kwotę 129.547.991,30zł netto. Umową o największej wartości jest umowa z 28 grudnia 2011 roku zawarta pomiędzy NCS a HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A. i PBG S.A. na wykonanie dodatkowych robót budowlano-instalacyjnych, dotyczących płyty boiska z instalacjami i murawą, kiosków gastronomicznych oraz instalacji elektrycznych. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy ustalono na 59.450.000 zł netto. Termin wykonania robót dodatkowych został wyznaczony na: a) 27 stycznia 2012 roku - płyta żelbetowa boiska oraz kioski gastronomiczne, b) 10 lutego 2012 roku - płyta boiska z instalacjami i murawą, c) 31 marca 2012 roku - instalacje elektryczne i towarzyszące roboty budowlane. W umowie przewidziano następujące kary umowne: a) za zwłokę po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 wynagrodzenia netto odpowiadającej danej części robót dodatkowych za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę po stronie Wykonawcy w usunięciu wad w robotach dodatkowych w wysokości 0,5 wynagrodzenia netto odpowiadającej danej części robót dodatkowych za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem że: I. jeśli wada uniemożliwi przeprowadzenie jakiejkolwiek imprezy masowej w okresie od 27 stycznia do 11 maja 2012 roku - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000.000 zł, II. jeśli wada uniemożliwi odbycie meczu piłkarskiego w okresie Turnieju Finałowego - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000.000 zł, III. jeśli wada będzie powodować znaczną uciążliwość przy organizacji rozgrywek piłkarskich w okresie Turnieju Finałowego - karę umowną w wysokości 1.000.000 zł za każdy dzień zwłoki, c) z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcy skutkującego odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego w wysokości 20 wynagrodzenia netto. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Jednocześnie, na mocy zawartej w dniu dzisiejszym Ugody do opisanej powyżej umowy z dnia 28 grudnia przystąpiły spółki ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. 3) Strony Ugody postanowiły w terminie 7 dni uzgodnić wynagrodzenie należne Konsorcjum z tytułu robót dodatkowych, w przypadku których Konsorcjum złożyło wnioski kosztorysowe na kwotę około 23,4 mln zł 4) Dodatkowo strony ugody potwierdzają, że zakres rzeczowy Umowy Podstawowej został ograniczony w zakresie kiosków gastronomicznych oraz w zakresie płyty boiska wraz z instalacjami i murawą. W związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego robót budowlanych wysokość wynagrodzenia należnego Konsorcjum, z tytułu Umowy Podstawowej zostało obniżone łącznie o kwotę 14.500.000,00 zł netto 5) Jednocześnie Strony Ugody ustaliły sposób rozliczenia rekompensaty, którą Konsorcjum zobowiązało się wypłacić Zamawiającemu z tytułu odwołania wcześniej zaplanowanych imprez masowych na skutek opóźnienia w budowie Stadionu Narodowego w kwocie 10 mln zł. Do dnia podpisania ugody potrącono kwotę 2 mln zł. Pozostała kwota zostanie potrącona w ten sposób, że 4 mln zł zostanie potrącone z wynagrodzenia za roboty dodatkowe, 4 mln zł zostanie potrącone z pozostałych płatności na rzecz Konsorcjum z tytułu robót dodatkowych. Ponadto strony ustaliły, iż kwota 350.000,00 zł dotycząca kary umownej za zwłokę w realizacji dodatkowego celu kluczowego zostanie potrącona z dalszych płatności na rzecz Konsorcjum z tytułu robót dodatkowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych