Uczniowie mają głos. II kadencja Młodzieżowej Rady Warszawy

Warszawa

Sesja Rady Warszawy

Na czwartkowym posiedzeniu Rady Warszawy odbędzie się uroczyste ślubowanie 22 przedstawicieli nowej, drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Warszawy. Młodzi mają możliwość wpływania na decyzje samorządu.

Uroczystość rozpocznie się punktualnie o 10:30. Podczas pierwszej sesji nowej kadencji młodzi radni wybiorą przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza oraz skarbnika. Do pomocy merytorycznej zostanie powołany doradca MR, który zapewni swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a urzędem miasta.

Promują społeczeństwo obywatelskie Młodzieżowa Rada Warszawy składa się z 38 osób, które są uczniami szkół publicznych i niepublicznych działających w Warszawie. Każda dzielnica deleguje do MRW po 2 przedstawicieli młodzieżowych rad dzielnic. Kadencja MRW trwa 2 lata. Sesje są zwoływane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Głównym celem Młodzieżowej Rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.