Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE RUCHU

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Sąd zwrócił prokuraturze sprawę Kajetana P.

Warszawa

archiwum prywatneJest akt oskarżenia dla Kajetana P.

Sąd zwrócił warszawskiej prokuraturze okręgowej sprawę Kajetana P., oskarżonego o brutalne zabójstwo tłumaczki języka włoskiego, w celu uzupełnienia śledztwa. Prokuratura złożyła już zażalenie na to postanowienie.

Z informacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa wynika, że sąd wskazał między innymi na konieczność przeprowadzenia konfrontacji biegłych psychiatrów i psychologów z obu zespołów biegłych wypowiadających się w zakresie poczytalności oskarżonego, doręczenie oskarżonemu i jego obrońcy kopii opinii psychiatrycznej oraz sporządzenie czytelnych odpisów protokołów zeznań świadków oraz jednego protokołu przesłuchania podejrzanego. - Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie zgadza się z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, uznając argumentację zawartą w postanowieniu za całkowicie bezpodstawną. Prokurator skierował do sądu zażalenie na powyższe postanowienie" - powiedział rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński.

"Wydłużenie postępowania"

Prokuratora w uzasadnieniu swojego zażalenia, oceniła, że postanowienie sądu o zwrocie sprawy, wydane prawie trzy miesiące po skierowaniu aktu oskarżenia, "w oczywisty sposób zmierza do wydłużenia postępowania, powodując m.in. nieuzasadniony w realiach tej sprawy obieg akt pomiędzy sądami w związku z wdrożeniem procedury zażaleniowej".

Nadmieniono, że następuje to w sytuacji "gdy i tak, biorąc pod uwagę charakter sprawy, wskazane przez sąd czynności dowodowe zostaną przeprowadzone w toku postępowania sądowego". "Należy przy tym jednoznacznie wskazać, iż uwagi sądu dotyczą jedynie podlegających ocenie prokuratora rozbieżności w opiniach biegłych, nie zaś pozostałego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Ten w zakresie ustaleń dotyczących sprawstwa oskarżonego nie został w żaden sposób zakwestionowany" - podkreślono.

Dwie opinie

Prokuratura wskazała też, że w toku śledztwa powołane zostały dwa zespoły biegłych psychiatrów i psychologów, które miały się wypowiedzieć ws. poczytalności Kajetana P. Pierwsza opinia budziła bowiem - jak zaznaczono - uzasadnione wątpliwości w zakresie wniosków końcowych. Kolejna - zdaniem prokuratora - była "spójna, logiczna i kompletna", a wnioski w niej zawarte "pozwoliły na zakończenie prowadzonego przeciwko Kajetanowi P. postępowania przygotowawczego decyzją merytoryczną o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia". Biegli nie stwierdzili bowiem - jak wskazano w uzasadnieniu - by oskarżony był niepoczytalny. "Nie można zatem mówić o brakach postępowania przygotowawczego w tym zakresie. Prokurator uzyskał na potrzeby śledztwa opinie biegłych i dokonał ich oceny, wskazując, że pełny walor dowodowy może mieć opinia uzyskana na późniejszym etapie, sporządzona o pełniejszy materiał dowodowy. Wskazana przez Sąd konieczność przeprowadzenia konfrontacji pomiędzy biegłymi – autorami opinii psychiatrycznych i psychologicznych wynika zatem nie z braków postępowania przygotowawczego, ale z wątpliwości sądu" - podkreślono w uzasadnieniu zażalenia. Zaznaczono równocześnie, że rozstrzygnięcie tych okoliczności leży po stronie sądu, "w toku postępowania dowodowego".

Inicjatywa "organu procesowego"

Odnosząc się do doręczenia oskarżonemu i jego obrońcy kopii opinii biegłych, prokuratura podkreśliła, że nie przewiduje tego z urzędu kodeks postępowania karnego. "Niekwestionowanym prawem oskarżonego i jego obrońcy jest prawo do zapoznawania się z aktami śledztwa, uzyskiwania z nich dokumentów, jak też składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa oraz o końcowe zaznajomienia z aktami postępowania. Czynności te wykonuje się jednak na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy, złożony w toku śledztwa. Brak takiego wniosku wyłącza aktywność prokuratora w tym zakresie" - uzasadniono. Prokuratura dodała, że w tym przypadku "oskarżony oraz jego obrońca przez cały czas postępowania przygotowawczego nie składali żadnych wniosków dowodowych, pozostawiając inicjatywę organowi procesowemu". Akt oskarżenia ws. Kajetana P. został skierowany do sądu w połowie lipca. 27-letni P. został oskarżony o brutalne zabójstwo w 2016 r. tłumaczki języka włoskiego i napaść na policjanta oraz biegłą psycholog. 3 lutego 2016 r. Kajetan P. - pod pozorem rozpoczęcia nauki języka włoskiego - spotkał się z tłumaczką Katarzyną J. w jej mieszkaniu na warszawskiej Woli. Tam - jak wynika z ustaleń śledczych - zabił ją nożem; by ukryć zwłoki i uniknąć odpowiedzialności, rozczłonkował je i przewiózł je do wynajmowanego przez siebie mieszkania. Następnie uciekł. Zatrzymano go po 11 dniach na Malcie i przekazano stronie polskiej.

Akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P.TVN24
wideo 2/4

PAP/kz