Ratusz chce walczyć z dyskryminacją w klubach

Najnowsze

sxc.huKoniec z dyskryminacją w miejskich lokalach?

Gotowy jest już projekt tzw. klauzuli antydyskryminacyjnej, która ma być umieszczana w umowach najmu lokali usługowych zawieranych przez miasto. Jej stosowanie ma być usankcjonowane w formie zarządzenia prezydenta Warszawy.

Informację taką przedstawiła we wtorek pełnomocniczka prezydent Warszawy ds. równego traktowania Karolina Malczyk-Rokicińska podczas spotkania podsumowującego działania miasta w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Mogą wypowiadać umowy

Pytana o to, kiedy klauzula będzie wprowadzana w życie, Malczyk-Rokicińska powiedziała, że jest to prawdopodobnie kwestia dwóch, trzech miesięcy. Wcześniej stosowną uchwałę będzie musiała podjąć rada miasta. "Najemca, personel najemcy, a także wszelkie podmioty i osoby świadczące niezależnie usługi lub sprzedające towary w lokalu najemcy nie mogą dopuszczać się działań lub zaniedbań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej, w szczególności ze względu na takie cechy jak: płeć, rasa, pochodzenie etniczne lub narodowość" - brzmi jeden z zapisów klauzuli. W przypadku stwierdzenia rażącego lub uporczywego naruszenia tych postanowień, w szczególności potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub powtarzającymi się skargami, miasto będzie mieć prawo do wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Testy dyskryminacyjne

Treść klauzuli antydyskryminacyjnej została wypracowana w zespole, w którego skład weszli przedstawiciele urzędu miasta, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Wprowadzenie klauzuli do umów najmu miejskich lokali to pokłosie przeprowadzonych w marcu 2011 r. przez trzy organizacje pozarządowe tzw. testów dyskryminacyjnych. Podczas nich sprawdzano, czy w klubach nocnych występuje zjawisko negatywnej selekcji osób o odmiennym kolorze skóry lub pochodzeniu etnicznym. W testach wzięły udział pary białych i czarnych mężczyzn - podobnej postury i tak samo schludnie ubranych. Badanie przeprowadzono w ośmiu warszawskich klubach - do dwóch żadna para testerów nie została wpuszczona, do trzech weszły zarówno pary białe, jak i czarne, natomiast w trzech przyjęto białych, a czarnych nie. Efektem wyników testów jest m.in. publikacja "Inspirator równościowy" - poradnik z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej dla warszawskich przedsiębiorców. Znalazły się w nim m.in. informacje na temat tego, czym jest równe traktowanie i dyskryminacja. Przytoczone zostały też wybrane orzeczenia sądów w tym zakresie. W formie elektronicznej można znaleźć go na stronie internetowej miasta.

Ustawa obowiązuje od 2011 roku

Na zlecenie ratusza zorganizowane zostało też szkolenie antydyskryminacyjne dla przedsiębiorców. Wzięli w nim udział pracownicy hoteli i lokali gastronomicznych - w sumie 129 osób z 60 podmiotów. Wybrane lokale zostały też wyróżnione znakiem DISC-FREE - miejsce wolne od dyskryminacji. Od 2011 r. obowiązuje ustawa, która zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Wprowadziła ona do polskiego prawa przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, których niepełne wdrożenie zarzucała Polsce Komisja Europejska. Precyzuje, w jakich sytuacjach nierówne traktowanie jest przestępstwem, a w jakich różnicowanie poszczególnych grup obywateli jest dopuszczalne. Ustawa nie dotyczy sfery życia rodzinnego i prywatnego.

PAP/ran//ec

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu