Radni będa przemawiać krócej. Ograniczenie dla niezrzeszonych

Warszawa

TVN WarszawaRada Warszawy

Ograniczenie czasu wystąpień radnych do ośmiu minut zakłada projekt zmian w statucie miasta, skierowany w czwartek do uzgodnienia z premierem. Kontrowersje wzbudza również ograniczenie wystąpień radnym niezrzeszonym

Według projektu przewodniczący obrad "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" będzie mógł wydłużyć czas wystąpienia radnego.

W statucie Warszawy ograniczenia czasowe dotyczyły dotychczas jedynie wystąpień w trybie sprostowania i w sprawie formalnej (jedna minuta), zapytań (2,5 minuty), ustnego przedstawiania interpelacji (5 minut), odpowiedzi na zapytanie (także 5 minut) oraz odpowiedzi na interpelację (10 minut).

Przewodniczący obrad może co prawda określić dopuszczalny czas wystąpień osób zabierających głos w rozpatrywanym punkcie porządku obrad (poza debatą budżetową i absolutoryjną), jednak w praktyce to się nie zdarza. Bywało, że niektórzy z radnych przemawiali kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut, a sesje, na których podejmowano budzące emocje uchwały, trwały kilkanaście godzin i kończyły się po północy.

Zgodnie z projektem ograniczenie czasu przemawiania - tak jak dotychczas - nie będzie obowiązywało podczas debaty budżetowej i absolutoryjnej. Nie będzie też dotyczyć prezydenta miasta, jego zastępców, sekretarza i skarbnika, osób przez nich upoważnionych i wnioskodawców.

Niezrzeszeni bez głosu?

Kontrowersje budzi również zapis dotyczący drugiego czytania projektu uchwały. Przewiduje on prezentowanie stanowisk klubów radnych. Uniemożliwia to prezentowanie stanowiska radnym niezrzeszonym. Ci mogą jedynie zadawać pytania do sprawozdawcy projektu uchwały lub wnioskodawcy.

- Nie jest to dobry zapis. Wniosłem o poprawkę i dopisanie, że stanowisko mogą prezentować również radni niezrzeszeni. Ja tutaj występuje w imieniu Twojego Ruchu. Inny radny niezrzeszony występuje w imieniu Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. Nie można w ten sposób nas ograniczać – tłumaczy Marcin Rzońca z Twojego Ruchu.

Ostatecznie w głosowaniu poprawka przepadła.

Projekt trafił do premiera

W statucie zaproponowano także zmianę liczby 15 tys. osób uprawnionych do inicjatywy uchwałodawczej na 1 proc. mieszkańców Warszawy (obecnie byłoby to ok. 13 tys. osób). Projekty przygotowane przez grupę mieszkańców byłyby opiniowane przez prezydenta Warszawy (tak jak ma to miejsce w przypadku projektów zgłaszanych przez inne podmioty niż prezydent).

Proponowane zmiany w statucie zakładają ponadto, że podczas posiedzeń komisji radni będą mogli zgłaszać poprawki, które następnie będą dyskutowane i głosowane na sesji rady. "Wcześniejsze zgłoszenie poprawek pozwoli na ich lepszą analizę zarówno od strony prawnej jak i merytorycznej" - zaznaczono w uzasadnieniu do projektu.

Po uzgodnieniu z premierem (w ustawie przewidziano na to 30 dni) zmiany w statucie Rada Warszawy będzie musiała przyjąć podczas głosowania.

PAP/bf/roody