Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Przedsiębiorcy nie wiedzą, że czekają ich e-kontrole

Warszawa

Czy jesteś gotowy na JPK?

Niemal połowa polskich przedsiębiorców twierdzi, że ich firma nie jest przygotowana do kontroli skarbowej. Ponad jedna czwarta przedsiębiorców rozważa wymianę systemów informatycznych, w związku z wprowadzeniem JPK do Ordynacji podatkowej.

Firma Sage, przeprowadziła w marcu internetowe badanie wśród przedsiębiorców na temat wiedzy o Jednolitym Pliku Kontrolnym. Mimo że zdecydowana większość badanych przedsiębiorców posiada pewną wiedzę na temat JPK, to jednak jej jakość pozostawia wiele do życzenia. Jedna trzecia przedsiębiorców wciąż nie zna regulacji dotyczących wprowadzenia JPK. Na pytanie o znajomość regulacji dotyczących JPK zaledwie 11 proc. badanych odpowiedziało, że posiada duży zasób wiedzy na ten temat. Zdecydowana większość bądź słyszała o tej kwestii, ale wciąż wie niewiele (40 proc.), bądź zna tylko podstawowe informacje (26 proc.).

Co dziesiąty ankietowany (8 proc.) uważa, że wprowadzenie JPK nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie jego firmy, ponieważ w jego branży nie ma nadużyć podatkowych. Jednak znacząca większość (64 proc.) przyznaje, że e-kontrole będą dotyczyć także ich przedsiębiorstwa z uwagi na fakt, że JPK dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. Aż 30 proc. przedsiębiorców nadal jest zdania, że e-kontrole będą prowadzone jedynie w dużych firmach.

Tymczasem ostatnio przegłosowane zmiany w Ordynacji podatkowej wskazują, że nad wdrożeniem JPK powinny pochylić się także mniejsze firmy. Sejm 13 maja przegłosował zmiany wprowadzające obowiązkowe raportowanie danych dotyczących podatku VAT za pomocą JPK zarówno przed duże, jak też małe i średnie firmy. O ile ta pierwsza grupa przedsiębiorstw będzie obowiązkowo raportowała JPK_VAT od 1 lipca, to sektor MSP kilka miesięcy później – od 1 stycznia 2017 r. Warto przypomnieć, że pierwotne założenia z poprzedniej nowelizacji prawa podatkowego zakładały, że małe i średnie firmy będą korzystały z okresu przejściowego aż do lipca 2018 r.

Braki odpowiedniej wiedzy przedsiębiorców można zauważyć, analizując wyniki odpowiedzi na pytanie dotyczące największych obaw związanych z e-kontrolami podatkowymi. Aż 42 proc. ankietowanych boi się, że fiskus będzie miał możliwość prowadzenia ukrytych kontroli, bez wiedzy samych przedsiębiorców. Jeszcze większy odsetek (56 proc.) obawia się o bezpieczeństwo przekazywanych danych za pomocą plików JPK. Dużą grupę stanowią także osoby, które obawiają się, że nie będą mieć wpływu na ilość i jakość kontrolowanych danych (32 proc.). Warto też zauważyć, że niemal połowa respondentów (47 proc.) obawia się wzmożonych kontroli podatkowych.

Czego obawiają się przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy zdroworozsądkowo patrzą na problemy i wyzwania związane z wdrożeniem JPK do swoich procesów biznesowych. Największą grupę stanowią osoby, które obawiają się wysokich kosztów aktualizacji posiadanego oprogramowania – tak odpowiedziało aż 74 proc. badanych. Niewiele mniej osób (66 proc.) za największy kłopot uznało samą konieczność ujednolicenia systemów informatycznych użytkowanych w firmie. Natomiast 46 proc. przedsiębiorców jest zdania, że na wprowadzenie niezbędnych zmian pozostawiono im zbyt mało czasu. Nie bez znaczenia jest także stopień przygotowania samych przedsiębiorców i ich pracowników – 42 proc. badanych za problematyczne uznaje kwestię przeszkolenia pracowników do pracy z użyciem JPK. Dla ok. jednej trzeciej badanych przedsiębiorców problemem jest konieczność poniesienia kosztów związanych z konsultacjami doradców podatkowych.

Czy obawy są słuszne?

Na szczęście optymizm przedsiębiorców związany z kontrolami podatkowymi widać na przykładzie pytań dotyczących kwestii ewentualnego wykrycia nieprawidłowości podatkowych przy udziale nowego sposobu raportowania. Zdecydowana większość (56 proc.) uznała, że nie musi obawiać się raportowania za pomocą JPK. Natomiast 41 proc. podatników uznało, że ewentualne wykrycie nieprawidłowości jest jedynie dosyć prawdopodobne.

Co ciekawe, jedynie co dziesiąty podatnik twierdzi, że jego firma jest w 100 procentach przygotowana na kontrolę urzędu skarbowego. Aż jedna czwarta badanych uznała, że ich organizacja nie jest w ogóle na to gotowa. W sumie, grupa podatników uważających że ich firmy są przygotowane doskonale bądź w dużym stopniu (52 proc.) przeważa nad grupą tych, którzy uznają, że są przygotowani mało bądź wcale (48 proc.).

Gdzie widzisz trudności?

Z uwagi na konieczność implementacji plików kontrolnych do oprogramowania firmowego, ponad jedna czwarta przedsiębiorców rozważa zmianę systemu informatycznego używanego w przedsiębiorstwie. Grupa 74 proc. badanych uznała, że nie ma takiej potrzeby.

Co miesięczny obowiązek raportowania danych ze struktury VAT_JPK, w szczególności dla firm sektora MSP jest dopiero jednym z elementów procesu wdrażania elektronicznych kontroli podatkowych. Nie wolno zapominać, że w kolejnych krokach sektor MSP zostanie objęty całkowitym obowiązkiem raportowania do urzędów skarbowych za pomocą plików kontrolnych. Dlatego nawet ci, którzy liczyli, że obowiązek ten będzie odroczony o co najmniej dwa lata, muszą już dzisiaj rozpocząć przygotowania do nowych reguł podatkowych.

Więcej informacji na: http://www.sage.com.pl/e-kontrole