Pociągi za 257 mln złotych będą jeździły do Skierniewic

Warszawa

mat. pras.Wizualizacja npociągu Impuls

257 mln złotych będzie kosztować 12 pociągów impuls zakupionych przez Koleje Mazowieckie. Pierwsze składy z nowej dostawy wyjadą na tory w drugim kwartale przyszłego roku.

W każdym z impulsów będzie 206 miejsc siedzących i 325 stojących. Jak informują Koleje Mazowieckie każdy z pojaz­dów wypo­sa­żony będzie w kli­ma­ty­za­cję, bezprzewodowy internet, gniazdka elek­tryczne, sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz łączność pasażer-maszynista. Prze­wi­dziano także dodat­kową prze­strzeń na więk­szy bagaż.

Ponadto oprócz spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych miejsc dla pasa­że­rów poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich, do dys­po­zy­cji będą urzą­dze­nia uła­twia­jące wjazd do pociągu oraz spe­cjal­nie przy­sto­so­wane toa­lety. Dla osób podró­żu­ją­cych z małymi dziećmi dostępny będzie przewijak.

- Kom­fort pasa­że­rów jest dla nas prio­ry­te­tem. Dla­tego zro­bi­li­śmy wszystko, by doszło do reali­za­cji tak istot­nego w stra­te­gii spółki pro­jektu. Dzięki temu znacz­nie poprawi się kom­fort jazdy na linii, gdzie potrzeby prze­wo­zowe są naj­więk­sze – powie­dział Artur Radwan, prezes Kolei Mazowieckich.

Pociągi będą mogły roz­wi­jać pręd­kość do 160 km/h. Pierw­sze pojazdy wyjadą na tory w drugim kwar­tale 2015 roku i zostaną włą­czone do obsługi pasa­że­rów na linii Warszawa – Skierniewice.

bf