PKP po blackoucie: nie można, nie da się, za drogo...

Warszawa

fot. PAP\Tomasz Gzell

Blackout na Centralnym obnażył słabość PKP, ale dał kolejom szanse, by po szkodzie zmądrzały. Straż pożarna wytknęła im szereg błędów i wskazała, co trzeba poprawić. PKP właśnie odpowiedziały na zarzuty i wiele wskazuje na to, że w pełni tej szansy nie wykorzystają. Z alarmującego raportu wyciągnęły skąpe wnioski.

Hydranty były zepsute, oświetlenie awaryjne i wentylacja nie działały, urządzenia włączające alarm pożarowy okazały się niesprawne – to tylko część niepokojącego raportu, który ujawniliśmy dwa tygodnie temu.

Stołeczna straż pożarna po czerwcowej awarii prądu na dworcu sprawdzała obiekt kilkakrotnie. Stwierdziła, że na Centralnym nie ma wielu wymaganych prawem zabezpieczeń instalowanych na wypadek pożaru, a istniejące urządzenia są niesprawne.

Po ujawnieniu wniosków pokontrolnych strażaków rzecznik PKP obiecał odpowiedzieć na stawiane zarzuty. Pismo z wyjaśnieniami dostalimy po blisko dwóch tygodniach. Wnioski płynące z tłumaczenia kolejarzy nie brzmią jednak optymistycznie, szczególnie dla pasażerów.

Dworzec nie spełnia norm, bo jest za stary?

Kolejarze bez ogródek przyznają, że wybudowany w latach 70. obiekt faktycznie nie posiada wielu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nieco uspokaja, że niektóre udało się zainstalować przy okazji prowadzonego od 2010 roku remontu. Niestety nie wszystkie.

Na wentylację nas nie stać

Jednym z poważnych zarzutów był brak wentylacji służącej do oddymiania peronów. Bez niej ewakuowanym pasażerom i ratownikom grozi zatrucie dymem lub nawet uduszenie.

Jednak jeśli strażacy planują na Centralnym kolejne kontrole, to mogą sobie przygotować gotowce i ten wniosek umieszczać w ciemno przez co najmniej kilka lat. Bo wentylacji nie będzie. Jest za droga. Instalacja kosztowałaby 20 milionów złotych. - Obecnie nie mamy w planach takiej inwestycji, brakuje na nią pieniędzy - informuje Kamil Migała z biura prasowego PKP.

Wyłącznika zabraknie, będzie procedura

Kolejnym z problemów był brak centralnego wyłącznika prądu dla całego obiektu. Używa się go, by np. w przypadku pożaru uchronić ratowników przed przypadkowym porażeniem.

Wyłącznika nie uda się na Centralnym zamontować. Zamiast tego PKP opracowały procedurę odłączania zasilania. Czy to wystarczy? - Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, możliwe są odstępstwa od tego wymogu. Rozwiązania które zastosowaliśmy są wystarczające - dodaje Migała

Oświetlenie awaryjne miało awarię

Nie uspokajają też wyjaśnienia dotyczące braku oświetlenia awaryjnego. To również w czerwcu nie zadziałało. Dlaczego? PKP wskazuje na „szereg czynników", a wśród nich wskazuje... „awarię techniczną urządzeń zasilania, która spowodowała rozładowanie baterii centralnej zasilającej oświetlenie awaryjne".

Ćwiczenia? Nie bo, nie

Trudno też zrozumieć tłumaczenie kolejarzy na temat braku ćwiczeń ewakuacyjnych na terenie dworca. Strażacy rekomendują, żeby je przeprowadzić, kolej nie planuje ich przeprowadzić, bo, jak tłumaczy Migała, to... ogromne przedsięwzięcie. „Wymaga wyłączenia z eksploatacji całego obiektu" – zwracają uwagę w swoim piśmie kolejarze.

Niewykluczone jednak, że z tym ogromnym przedsięwzięciem PKP będzie się i tak musiało zmierzyć. Wojewoda mazowiecki wystąpił już do do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o przeprowadzenie takich ćwiczeń dla wszystkich służb. Miałyby się one odbyć na trzech stołecznych dworcach: Centralnym , Śródmieście oraz Stadion.

Hydranty – na papierze były sprawne

Przed kolejnym z zarzutów PKP broni się dokumentami. Strażacy zwrócili uwagę na to, że hydranty na dworcu były zepsute, kolejarze odpowiadają, że... były sprawne. Sprawdzano je 18 października 2010 roku i w protokole znalazł się zapis, iż działają.

I tak będzie lepiej

Czy są pozytywy? Na szczęście tak.

Syreny, które w czerwcu nie ostrzegły o niebezpieczeństwie (bo ich nie było) wkrótce mają działać bez zarzutu. Zainstalowano je w trakcie wciąż trwającego remontu.

Centralny będzie wyposażony w system sygnalizacji pożaru. Urządzenia „najnowszej generacji" właśnie są tam instalowane. Na peronach udało się też zamontować nowe hydranty, które po otwarciu wyremontowanego dworca zostaną włączone w sieć urządzeń przeciwpożarowych.

Ewelina Cyranowska

ZACHĘCAMY INTERNAUTÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ORYGINALNYMI ODPOWIEDZIAMI PKP NA ZARZUTY STAWIANE PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ. OTRZYMALISMY JE PO WYSŁANIU PISEMNEJ PROŚBY

Straż: Brak wyposażenia tunelu peronów oraz dróg ewakuacyjnych dworca w urządzenia służące do usuwania zadymienia

PKP: Zainstalowanie urządzeń oddymiania na Dworcu Centralnym wiąże się z kosztem rzędu 20 mln złotych. W tunelu urządzenia te będą montowane wraz z remontem linii średnicowej.

Straż: Brak wyposażenia hydrantów posadzkowych w węże i prądownice

PKP: W 2008 roku PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe zamówił w firmie POMIFER UPS - usługi projektowe sanitarne, projekt budowlany „Wymiany wodociągu głównego i instalacji hydrantowej na Dworcu Centralnym". Projekt został uzgodniony w dniu 26 marca 2008 roku przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadającego uprawnienia KG PSP, który stwierdził zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Projekt został zrealizowany w 2009 roku znacznym nakładem środków finansowych. Nie przewidywał on odtworzenia hydrantów posadzkowych zastosowanych podczas budowy dworca w 1975 roku i tym samym konieczności wyposażania ich w węże i prądownice. Zostały zastosowane inne rozwiązania w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę na peronach.

Straż: Brak zapewnienia sprawności technicznej instalacji sygnalizacji pożarowej

PKP: Obecnie na Dworcu Centralnym instalowany jest system sygnalizacji pożaru (SSP) najnowszej generacji firmy SHRACK SECONET. Ponadto na dworcu zainstalowane są SSP systemu Panasonic EBL 512 i TELSAP3, na bieżąco konserwowane przez specjalistyczną, koncesjonowaną firmę.

Straż: Brak zapewnienia sprawności technicznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi oraz dostosowaniu ich do wymagań stawianych im przepisami

PKP: Protokół przeglądu i konserwacji hydrantów i zaworów hydrantowych na Dworcu Centralnym z dnia 18 października 2010 roku potwierdza, że instalacja wodociągowa przeciwpożarowa spełnia wymagania w zakresie parametrów technicznych wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego.

Straż: Brak wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu

PKP: Dworzec rzeczywiście nie posiada przeciwpożarowego wyłącznika prądu jaki przewiduje § 183.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Obiekt jest zasilany poprzez układ rozdzielczy SN 15 kV. Znajduje się tam również sieć trakcyjna zasilana napięciem 3 kV z ośmiu kierunków zasilania.

W celu wyłączenia napięcia nie tylko na terenie obiektu ale również zasilania sieci trakcyjnej dla pociągów, opracowano „Procedurę określającej sposób wyłączenia energii elektrycznej na Dworcu PKP Warszawa Centralna w wypadku pożaru i konieczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych............" co podyktowane zostało wymaganiami Państwowej Straży Pożarnej.

Straż: Brak wykonania przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych stałych urządzeń gaśniczych służących do ochrony przestrzeni transformatorowych zlokalizowanych w części technicznej

PKP: Na przełomie kwietnia/maja 2011 roku, PKP Energetyka zleciła specjalistycznej firmie wykonanie przeglądu SUG (stałych urządzeń gaśniczych) zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych na Dworcu Centralnym w Warszawie, będących w utrzymaniu tejże spółki. W protokole z przeglądu rzeczoznawca ppoż. uznał urządzenia SUG za wyeksploatowane i niesprawne. Jednocześnie wnioskował o wymianę istniejących urządzeń SUG zainstalowanych w latach siedemdziesiątych XX wieku na nowe.

W związku z tym, zlecony został projekt modernizacji rozdzielni z uwzględnieniem wymiany urządzeń gaśniczych wraz z uzgodnieniem go w tym zakresie z rzeczoznawcą ppoż. Nowe urządzenia mają zostać włączone do nowego systemu przeciwpożarowego realizowanego obecnie przez PKP S.A..

PKP Energetyka planuje wymianę urządzeń gaśniczych w dzierżawionych pomieszczeniach i włączenie do wspólnego systemu monitoringu do końca I kwartału 2012 roku.

Straż: Brak przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

PKP: Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji wymaga wyłączenia z eksploatacji całego obiektu.

Straż: Brak wyposażenia obiektu w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego

PKP: Podczas prowadzonego remontu zainstalowano dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. System jest aktualnie konfigurowany do potrzeb dworca.

Straż: Brak zapewnienia sprawności technicznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

PKP: Brak awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego podczas awarii zasilania podstawowego wynikał z szeregu czynników:

awaria techniczna urządzeń zasilania Dworca Centralnego spowodowała rozładowanie baterii centralnej zasilającej oświetlenie awaryjne, prowadzonych prac remontowych przy oświetleniu podstawowym i awaryjnym,konieczności wyłączenia obwodów zasilających w częściach remontowanych.

W wyremontowanych częściach obiektu zainstalowane oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe zasilane z wewnętrznych baterii podczas awarii zasilania było sprawne