Przygotuj się na:

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Zmiany w komunikacji i parkowaniu

  Pielęgniarki wywalczyły podwyżki. Szczegóły porozumienia w CZD

  TVN Warszawa

  Strajk w Centrum Zdrowia Dziecka
  wideo 2/35

  Wzrost wynagrodzenia o 300 zł brutto, zwiększenie o 50 proc. dodatku za pracę w święta Bożego Narodzenia i w Wielkanoc, dostosowanie obsady pielęgniarskiej do realnych potrzeb – to najważniejsze punkty porozumienia zawartego między dyrekcją CZD a strajkującymi pielęgniarkami.

  Treść porozumienia opublikowano na stronie internetowej Centrum Zdrowia Dziecka. Zapisano w nim, że od 1 sierpnia br. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto pielęgniarek i położnych zwiększy się o 300 zł w przeliczeniu na pełny etat.

  Dyrekcja, niezależnie od tego, zobowiązała się do realizowania warunków porozumienia z września 2015 r. w sprawie ogólnokrajowych podwyżek dla pielęgniarek, które przekazywane są w czterech transzach po 400 zł (pierwszą przekazano we wrześniu ubiegłego roku). Kwoty te mają automatycznie wchodzić do podstawy wynagrodzenia.

  Ponadto pracodawca ma wydać do 15 lipca zarządzenie zobowiązujące włączanie pielęgniarek i położnych do zespołów badawczych w przypadku wykonywania przez nie zadań badawczych w takich projektach. W przypadku badań lub projektów, w których możliwa jest wypłata wynagrodzeń, pielęgniarki i położne będą uwzględniane stosownie do ich zaangażowania.

  Wyższe dodatki

  W myśl porozumienia dodatek dla pielęgniarek za pracę w święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc wzrośnie ze 100 do 150 procent.

  Ustalono także limit godzin nadliczbowych w roku dla pielęgniarki i położnej w wysokości 120 godzin. Przekroczenie go może nastąpić wyłącznie za zgodą pracownika. Pracodawca zobowiązał się każdorazowo do wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przepracowane ponad limit oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 150 proc. wynagrodzenia.

  Strony uzgodniły zmianę okresu rozliczeniowego z jednomiesięcznego na dwumiesięczny, z ustalanym na jeden miesiąc harmonogramem czasu pracy.

  Dyrekcja CZD zobowiązała się do dostosowania, po zaopiniowaniu przez związek zawodowy, liczby obsady pielęgniarskiej stosownie do potrzeb w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

  Porozumienie przewiduje, że nie będzie żadnych konsekwencji związanych z udziałem w strajku, a za okres udziału w strajku pielęgniarkom i położnym zostanie wypłacone wynagrodzenie.

  Spór zbiorowy zawieszony

  Strona związkowa zawiesiła na mocy porozumienia spór zbiorowy do 31 grudnia br. w celu monitorowania wykonania uzgodnień. Niewykonanie ich spowoduje natychmiastowe podjęcie sporu, zaś spełnienie warunków w tym terminie zakończy go.

  Pracodawca zobowiązał się w okresie zawieszenia sporu przekazywać związkowi, do 10. dnia każdego miesiąca, pisemne informacje według stanu na koniec miesiąca poprzedniego obejmujące: liczbę zatrudnianych pielęgniarek w przeliczeniu na pełne etaty oraz na podstawie umów cywilno-prawnych, liczbę absencji w pracy z rozbiciem na jej przyczyny, informację o rotacji w zatrudnieniu pielęgniarek w danym miesiącu, w tym o biegnących wypowiedzeniach umów i liczbie godzin nadliczbowych.

  Strony postanowiły, że wspólnie wystąpią do Ministra Zdrowia jako organu nadzorującego Instytut o przyspieszenie prac nad reformą systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii.

  Wyłączono możliwość wypowiedzenia porozumienia, bez zgody drugiej strony, przez okres 1,5 roku.

  Nie ma pełnej satysfakcji

  W wieczornym oświadczeniu przekazanym mediom w środę poinformowano, że przyjęte w porozumieniu postanowienia "nie są w pełni satysfakcjonujące dla stron, stanowią jednak wyraz kompromisu dla dobra małych pacjentów Instytutu".

  Strajk pielęgniarek z CZD rozpoczął się 24 maja, kiedy część z nich odeszła od łóżek pacjentów - na oddziałach pracowały oddziałowa i jedna pielęgniarka. Protest nie był prowadzony na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz na neonatologii, patologii i intensywnej terapii noworodka.

  W poniedziałek dyrekcja CZD zadecydowała o zamknięciu czterech oddziałów: immunologii, endokrynologii, diabetologii oraz urologii dziecięcej. Argumentowano, że personel będzie przeniesiony do innych oddziałów, by zapewnić bezpieczeństwo i możliwość leczenia pacjentom.

  Szpital ma ponad 336 mln zł długu; zdaniem Radziwiłła każdy dzień strajku kosztował placówkę ok. pół miliona złotych.

  W środę informację o sytuacji w CZD przedstawiła w Sejmie premier Beata Szydło. Szefowa rządu zapowiedziała, że w lipcu rząd zaproponuje systemowe zmiany w służbie zdrowia.

  PAP/skwb