Pełnomocnik zagłosuje za osobę niepełnosprawną. Jakie dokumenty?

Warszawa

archiwumPełnomocnik może zagłosować za osobę niepełnosprawną

Osoby niepełnosprawne oraz starsze mogą w wygodny sposób wziąć udział w wyborach 16 listopada. Głos odda za nich pełnomocnik. Trzeba jednak dopełnić pewnych formalności.

Przede wszystkim wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w swojej dzielnicy, najpóźniej do 7 listopada.

Jak informuje ratusz, uprawnioną do głosowania przez pełnomocnika może być osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej, właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w wyborach.

Jakie dokumenty?

W celu uzyskania aktu pełnomocnictwa należy złożyć następujące dokumenty: - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; - kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; - kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem urzędu dzielnicy upoważnionym przez prezydent miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Warszawy składa wniosek do prezydent miasta.

Informacje o organizacji wyborów na terenie Warszawy znajdziesz tutaj.

su/r