OŚWIADCZENIE NARODOWEGO CENTRUM SPORTU

Warszawa

Dzisiaj Narodowe Centrum Sportu, działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, realizując budowę Stadionu Narodowego w Warszawie oraz będąc operatorem tego obiektu wezwało Generalnego Wykonawcę, Konsorcjum Alpine - Hydrobudowa – PBG, do natychmiastowego usunięcia w ciągu najbliższych 14 dni rażących naruszeń warunków umowy z dnia 4 maja 2009 roku.

Narodowe Centrum Sportu w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie podejmowało działania mające na celu mobilizację Generalnego Wykonawcy Stadionu Narodowego w Warszawie do terminowej realizacji prac budowlanych zgodnie z harmonogramem będącym integralną częścią umowy z dnia4 maja 2009 roku.

Od stycznia 2011 roku sukcesywnie powiększa się odchylenie realizacji prac nadzorowanych i wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę, Konsorcjum Alpine - Hydrobudowa – PBG, w stosunku do przyjętego i zaakceptowanego harmonogramu. Na koniec roku 2010 odchylenie to wynosiło -5%. Oznaczało to nieznaczne, łatwe do nadrobienia opóźnienia. Natomiast pod koniec kwietnia 2011 roku odchylenie harmonogramu wzrosło już do -16%. Mimo ciągłych wezwań NCS liczba zaangażowanych przez Generalnego Wykonawcę pracowników, niezwiększająca się od stycznia 2011 roku, pozostaje na poziomie nieco ponad 2000 osób. Brak realizacji robót podczas weekendów spowodował utratę ok. 100 dni roboczych. Niewystarczające zaangażowanie, jak i niedostateczne tempo prac, nie pozwalają utrzymać planowanego na 30 czerwca 2011 roku terminu zakończenia najważniejszej części prac.

Kontrole wykonywanych robót ujawniły szereg istotnych wad i usterek; mimo licznych wezwań do ich naprawienia Generalny Wykonawca nie reaguje. Nieusuwane wady często stanowią przeszkodęw wykonywaniu kolejnych robót. Najistotniejszą kwestią jest wadliwy montaż schodów kaskadowych skutkujący niemożliwością korzystania z górnego poziomu trybun, a także uniemożliwiający prowadzenie robót przy elewacji aluminiowo-szklanej oraz wykonywanie ogrodzenia, kołowrotów dostępu i nawierzchni promenady dolnej. W wezwaniu wystosowanym przez NCS do Konsorcjum czas na przeprowadzenie działań naprawczych wszystkich naruszeń wskazanych przez spółkę wynosi 14 dni.

Próba przerzucenia odpowiedzialności za opóźnienia na NCS podjęta przez przedstawicieli Konsorcjum w niektórych mediach ma na celu odwrócenie uwagi od faktów. Zarówno w umowiez dnia 4 maja 2009 roku, jak i w aneksie z dnia 9 czerwca 2010 roku, znajdują się zapisy, w których Generalny Wykonawca, Konsorcjum Alpine - Hydrobudowa – PBG, potwierdza prawidłowośći kompletność dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej umożliwiającej pełną realizację inwestycji.