NSA po stronie komisji: odrzuca zażalenia ratusza

TVN Warszawa

TVN24Komisja weryfikacyjna

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargi kasacyjne ratusza, przyznając tym samy rację komisji Patryka Jakiego.

"Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Komisję Weryfikacyjną, a równocześnie wskazał niespójność i błędne formułowanie zarzutów względem działania komisji" - tłumaczy w komunikacie sprzed kilku dni ministerstwo sprawiedliwości.

"Co ważne, wbrew żądaniom ratusza, NSA nie skierował pytań prejudycjalnych do TSUE, jasno podkreślając, że nie można mówić o naruszeniu prawa do sądu strony skarżącej - m.st. Warszawy - czy naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego" - tłumaczy dalej ministerstwo.

Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym oddalił w zeszłym tygodniu skargę kasacyjną Warszawy na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 10 sierpnia, dotyczące odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony oraz dostępu do akt w postępowaniu ogólnym.

Chodzi o postępowania dotyczące nieprawidłowości lub uchybień w procesie wydawania decyzji reprywatyzacyjnych przez prezydent Warszawy i Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Komisja w sprawach, w których WSA nie dopuściło miasta jako strony, bada również powiązania i wpływy wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami na reprywatyzację oraz proces inwestycyjny i konserwatorski po odejściu z urzędu. Miasto chciało też być dopuszczone do postępowania w przedmiocie nadzoru budowlanego (PINB) i konserwatorskiego (Miejski Konserwator Zabytków) nad nieruchomościami objętymi decyzjami reprywatyzacyjnymi.

Jak czytamy w komunikacie, NSA jasno wskazał w uzasadnieniu, że skarga pozbawiona jest podstaw. Uznał też, że postępowanie ogólne przed Komisją ma charakter wewnątrzadministracyjnego postępowania kontrolnego, które nie wywołuje bezpośredniego skutku na organ kontrolowany i nie prowadzi do powstania skutków prawnych. Nie występują w nim podmioty posiadające interes prawny, a art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego nie ma zastosowania do postępowania ogólnego - relacjonował resort sprawiedliwości.

Przepisy sprzeczne z Konstytucją i prawem UE

Do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego odniósł się ratusz. "Orzeczenia NSA dotyczą wprowadzonych nowelizacją ustawy o Komisji weryfikacyjnej tzw. postępowań ogólnych. Zgodnie z tymi nowymi przepisami - jest to postępowanie bez stron, w tym postępowaniu udział bierze jedynie organ orzekający – Komisja weryfikacyjna i świadkowie, czyli Komisja weryfikacyjna przeprowadza postępowanie dowodowe bez udziału stron (w tym m.st. Warszawy), których postępowanie dotyczy" komentuje w mailu do redakcji Piotr Rodkiewicz, dyrektor miejskiego Biura Spraw Dekretowych.

"Uzyskane tą drogą dowody Komisja weryfikacyjna samodzielnie ocenia i mogą być one użyte w innych sprawach. Przepisy te wskazują także, że od postanowień wydanych w postępowaniu ogólnym nie służy żaden środek zaskarżenia. Są to przepisy ewidentnie sprzeczne z prawem UE i Konstytucją RP, głównie zasadą dwuinstancyjności postępowania i prawem do sądu. M.st. Warszawa podjęło próbę wywiedzenia powyższego w skargach złożonych w postępowaniach ogólnych, jednak aby skargi te zostały uwzględnione sąd musiałby uznać przymiot strony miasta na podstawie samej Konstytucji (a NSA miał taką możliwość), gdyż nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej wykluczyła miasto jako stronę z postępowania ogólnego oraz możliwość zaskarżania postanowień wydawanych w trakcie tego postępowania" - czytamy dalej.

Miasto szanuje orzeczenie sądu

"Nie jest jeszcze znane pisemne uzasadnienia orzeczeń NSA, jednak prawdopodobnie NSA orzekł w sprawie formalnie, na podstawie samej nowelizacji ustawy o Komisji weryfikacyjnej i tylko w oparciu o jej przepisy. M.st. Warszawa szanuje orzeczenie sądu. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem możliwe będzie rozważenie, czy miastu przysługują środki prawne i ewentualnie jakie. Jeżeli analiza wskaże, że istnieją środki prawne pozwalające na dalsze działanie w sprawie, to miasto podejmie decyzję, co do skorzystania z tych środków" - kończy Rodkiewicz.

Czytaj też o raporcie komisji weryfikacyjnej:

O pracy komisjiTVN24
wideo 2/5

PAP/kz/ml/r