Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM

Szóstego grudnia weszły w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Nowe zasady wywozu śmieci. Poradnik dla mieszkańców

Warszawa

| Wikipedia (CC BY SA)Zapłacimy więcej za wywóz śmieci

Z kim podpisywać umowę, jak często będą opróżniane kontenery i gdzie należy wpłacać pieniądze za wywóz śmieci? Od lipca zmienią się zasady gospodarki odpadami w Warszawie. Urzędnicy opracowali poradnik dla mieszkańców, w którym wyjaśniają najczęstsze wątpliwości.

Od 1 lipca za wywóz śmieci zapłacimy więcej. W lokalu zamieszkałym przez jedną osobę kwota ta wyniesie 19,5 zł, dla dwóch osób 37 zł, trzech - 48 zł, a w cztero- i więcej osobowych gospodarstwach - 56 zł miesięcznie.

Obecenie umowy na odbiór śmieci podpisywane są przez wspólnoty, spóldzielnie mieszkaniowe i właścicieli domów jednorodzinnych. W myśl uchwalonych zmian, zostaną one zastąpione umowami zawieranymi przez miejskie Biuro Gospodarowania Odpadami. Opłaty dla firm odbierających śmieci zastąpi zunifikowana dla całego miasta opłata śmieciowa, płacona do miejskiej kasy.

Urzędnicy odpowiadają

Mieszkańcy stolicy maja wiele pytań dotyczących wprowadzenia nowego systemu odbioru opłat. Ratusz przygotował poradnik, w którym zamieścił odpowiedzi na najczęściej pojawiące się wątpliwości.

Jaki jest termin wprowadzenia zmian? Czy samorząd zdąży z przygotowaniami?

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować 1 lipca 2013 roku. Warszawa będzie gotowa do wdrożenia nowego systemu jeszcze przed tą datą.

Co z umowami na wywóz odpadów – czy wygasną automatycznie?

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy po 1 lipca 2013 r. nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty, a wcześniejsze umowy nie wygasają automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych.

Co będzie, jeśli nie będę uiszczał nowej opłaty?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Urząd, w sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy.

Czy dostanę rachunek za śmieci?

Nie, w przypadku opłaty śmieciowej działa podobny mechanizm jak przy PIT. Właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy bloków i biurowców będą składali w urzędzie miasta deklarację. W deklaracji wskażą, jaką stawkę wybierają: niższą za zbieranie śmieci w sposób selektywny (z podziałem na pojemnik czerwony, zielony i czarny) czy wyższą - za sposób zbierania bez segregacji. Sami też obliczą wysokość opłaty, zgodnie z wybraną przez samorząd metodą ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozliczenia wewnętrzne pomiędzy zarządcą wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej a lokatorami, będą mogły pozostać w nowym systemie bez zmian. Tak jak dotychczas, opłaty z tego tytułu będą wchodziły w skład opłat eksploatacyjnych za lokal. Podobnie rzecz będzie się miała z właścicielami lokali wyodrębnionych.

Ile będę płacić za wywóz śmieci po 1 lipca tego roku?

Obecnie w Warszawie występują najniższe ceny za odbiór odpadów komunalnych w kraju. Powodowane jest to nieuczciwą konkurencją rynkową (o klientów konkuruje około 140 firm – najwięcej w Polsce). Trzeba pamiętać, iż oferowane ceny nie pokrywają realnych kosztów, a w szczególności racjonalnego zagospodarowania odpadów. Po wprowadzeniu nowego systemu, czyli od 1 lipca 2013 r., oferowane ceny muszą pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się koszty transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. To podstawowa różnica w sposobie określania kosztów za odbiór odpadów. W poprzednim systemie to, co działo się z odpadami po ich odebraniu było poza kontrolą samorządu.

Dlaczego nie naliczać opłaty od ilości produkowanych odpadów (pojemników)?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje w przypadku nieruchomości zamieszkanych stosowania metody od ilości produkowanych przez mieszkańców odpadów. Dzięki temu rozwiązaniu, możemy zapewnić mieszkańcom, że odebrana zostanie od nich każda ilość śmieci. Tym samym bezzasadne stanie się wywożenie odpadów np. do lasu - skoro i tak warszawiacy będą uiszczać opłatę śmieciową bez względu na to, ile śmieci wyprodukują.

Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów?

Poszczególne grupy odpadów będą odbierane z następującą minimalną częstotliwością:

Odpady zmieszane:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: raz w tygodniu jeden pojemnik na odpady zmieszane na gospodarstwo domowe;

- zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa: 2 razy w tygodniu;

- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (obiekty infrastruktury, biura, punkty usługowe): 2 razy w tygodniu;

Odpady surowcowe segregowane (odpady "suche", szkło):

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: raz w miesiącu, zarówno dla odpadów "suchych" jak i szkła; w ciągu miesiąca dostarczone zostaną 3 worki do segregacji (2 na odpady "suche" i 1 na szkło);

- zabudowa mieszkaniowa wielolokalowa: raz w tygodniu odpady "suche" i raz w miesiącu szkło opakowaniowe, bez limitów ilościowych pod warunkiem odpowiedniej segregacji;

- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: raz w tygodniu odpady „suche” i raz w miesiącu szkło bez limitów ilościowych, pod warunkiem odpowiedniej segregacji.

Odpady zielone:

4 razy do roku, 2 razy w okresie wiosennym i 2 razy w okresie jesiennym (akcyjna zbiórka liści i gałęzi) ze wszystkich rodzajów nieruchomości objętych systemem (domy, mieszkania, biura, usługi), bez ograniczeń ilościowych.

Odpady wielkogabarytowe:

raz w miesiącu z wszystkich rodzajów nieruchomości objętych systemem bez limitów ilościowych.

Selektywnie zbierane odpady kuchenne:

dotyczy obiektów gastronomicznych (w tym również restauracji i stołówek przy obiektach takich jak np. hotele, szkoły, stołówki zakładowe) oraz targowisk; odbiór 2 razy w tygodniu pojemnika o określonej w deklaracji pojemności.

Czy w związku z odejściem od metody rozliczania na podstawie liczby pojemników, altanki i pojemniki mogą być ogólnodostępne?

W związku z odejściem od metody ilościowej nie ma potrzeby zamykania altan ale też nie ma też konieczności zmiany obecnie przyjętych rozwiązań i standardów.

Czy w nowym systemie opłaca się selektywna zbiórka odpadów?

Tak, ponieważ właściwa segregacja odpadów w domu oznaczać będzie niższe opłaty. Samorząd zaproponował niższe stawki opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny.

Jeśli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych selektywnie, wbrew złożonej deklaracji, musi brać pod uwagę, iż w drodze postępowania administracyjnego objęty zostanie wyższą opłatą za odbiór odpadów.

Jak będzie kontrolowana poprawność danych podanych jako podstawa naliczania opłat?

W zależności od wybranej przez Radę m.st. Warszawy metody naliczania opłaty. Kontroli podlegać będzie przede wszystkim parametr, którym będzie: powierzchnia lokalu mieszkalnego, ilość zużytej wody, liczba mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość lub liczba lokali mieszkalnych.

Czy firmy, z którymi miasto podpisze umowy na pewno wywiążą się z zobowiązań?

Operatorzy, którzy wygrają przetarg, będą musieli wypełnić warunki stawiane im przez urząd w umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych.

Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnosi ta osoba, która w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.

Czy są jakieś wymagania odnośnie miejsca ustawiania i wielkości pojemników?

W Regulaminie czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy określone zostały szczegółowe wymagania dotyczące pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów Zgodnie z kolejną nowelizacją ustawy gmina będzie miała możliwość przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych należy stosować pojemniki o pojemnościach: 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów, 1100 litrów - dla pojemników opróżnianych w miejscu odbierania odpadów. Dopuszcza się również stosowanie pojemników typu "dzwon" o pojemności 1500 litrów oraz 2500 litrów.

Co zrobić w przypadku, gdy firma odbierająca odpady źle wypełnia swoje obowiązki – komu zgłosić problem?

Wszelkie problemy dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu miasta należy zgłaszać za pomocą infolinii Urzędu m.st. Warszawy: 800 70 70 47. Tam każde zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przekazane do odpowiedniego wydziału merytorycznego w celu wyjaśnienia sprawy.

W dotychczasowych altankach nie zmieszczą się trzy pojemniki. Co zrobić?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwość nabycia większej powierzchni gruntu na ten cel. W uzasadnionych przypadkach, takich jak niewielka przestrzeń do ustawienia pojemników, w których jest mniej niż 20 lokali mieszkalnych dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego zbierania odpadów „suchych” i szkła. Ponieważ opłata będzie naliczana niezależnie od ilości wyprodukowanych śmieci, nic nie stoi na przeszkodzie, by tam, gdzie nie będzie miejsca lub pojawi się taki pomysł organizować wspólne altany i wspólnie zaopatrywać się w pojemniki.

Kto będzie pilnował śmietników przed lokatorami, którzy nie będą segregować odpadów?

Samorząd, przy pomocy firm odbierających odpady, będzie kontrolować zawartość pojemników. Jeśli odpady nie będą segregowane, wbrew złożonej deklaracji, urząd wyda decyzję o podwyższeniu opłaty na znacznie wyższą – za odbiór odpadów niesegregowanych. Odpowiedzialność za prowadzenie zbiórki selektywnej w odpowiedni sposób ciąży na wszystkich mieszkańcach danej nieruchomości. Podobnie, jak to jest dziś w krajach Europy Zachodniej, wkrótce będziemy motywować naszych współlokatorów do segregacji, tak abyśmy wspólnie mogli ponieść niższą opłatę.

Co ze śmietnikami przyulicznymi? Kto poniesie koszt odbioru odpadów?

Nowy system nie obejmie zarządców i właścicieli takich nieruchomości jak parki, zieleńce, bulwary, plaże, drogi publiczne, chodniki, czy przystanki. Odpady komunalne z terenu tych nieruchomości odbierane będą na dotychczasowych zasadach. Tereny te zarządzane są przez jednostki miejskie, w tym ZOM, ZTP oraz Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Właściciele domów jednorodzinnych mają często kłopot z odpadami zielonymi (liście, skoszona trawa). Jak sobie radzić z takimi odpadami?

Zasady odbioru odpadów zielonych pozostają bez zmian – wywózka dodatkowej ilości tych odpadów pozostaje w ramach indywidualnych rozliczeń z firmami zewnętrznymi. Nadwyżkę takich odpadów będzie można również zawieźć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (o ile punkt przyjmuje tego typu odpady) lub zagospodarować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

Co z odpadami remontowymi – kto je odbierze?

Odpady z remontów, wytworzone przez przedsiębiorców nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z prawem, to firma remontowa powinna zapewnić kontener przeznaczony na ten cel i po zakończeniu prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi.

wp//ec