Komisja ustali, czy lekarz popełnił bład

Warszawa

fot. TVN24

Od początku stycznia każdy pacjent, który poniósł szkodę podczas leczenia w szpitalu może złożyć wniosek do specjalnej komisji. Jest ona szybszą alternatywą dla postępowań sądowych - informuje wojewoda mazowiecki. Orzeczenie powinna wydać w ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek do komisji może złożyć pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta jego spadkobierca w ciągu roku od dnia, kiedy pacjent dowiedział się o zakażeniu czy uszkodzeniu ciała. Nie może być to jednak później niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek wnosi się do wojewódzkiej komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Powinien zawierać dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres), dane szpitala, uzasadnienie, propozycję odszkodowania oraz określenie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Do wniosku należy też dołączyć dowody dotyczące okoliczności zdarzenia oraz potwierdzenie opłaty za jego złożenie.

Rola komisji

Rolą komisji będzie ustalenie, czy zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć było następstwem diagnozy, leczenia lub zastosowania leku, niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Komisje nie będą orzekać kwoty odszkodowania. Jego wysokość będzie uzgadniana między wnioskodawcą a ubezpieczycielem szpitala. Odszkodowanie może wynieść do 100 tys. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i 300 tys. zł, jeśli doszło do śmierci. Postępowanie dotyczy świadczeń udzielanych tylko i wyłącznie w szpitalu.

Lekarze i prawnicy

Siedzibą komisji jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. W skład komisji wchodzi 16 osób. 8 ma wyższe wykształcenie medyczne, a 8 wyższe wykształcenie prawnicze. Ich kadencja potrwa 6 lat.

Kandydatów zgłaszały samorządy zawodowe: lekarzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz adwokatów i radców prawnych, a także organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta. Wojewoda mazowiecki powołał 14 z 16 członków komisji, a po jednym Minister Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Przewodniczącym komisji został Jacek Chojnacki.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki/su//mz