62 182 złote i 44 grosze nagrody dla prezesa SPEC

Najnowsze

fot

62 182 zł i 44 gr brutto - prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz dzień po wyborach podpisała zarządzenie, którym przyznała roczną nagrodę prezesowi SPEC Michałowi Machlejdowi. To ostatnia taka nagroda od miasta. Spółka przechodzi w prywatne ręce.

Michał Machlejd to kolejny prezes miejskiej spółki, który otrzyma roczną nagrodę za dobre wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Już we wrześniu pisaliśmy, że prezydent przyznała je prezesom trzech spółek - Metra Warszawskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji, a także Pałacu Kultury i Nauki. Łącznie ponad 170 tys. zł. Czytaj więcej na ten temat.

Rzecznik Ratusza tłumaczył wtedy, że te pieniądze nie pochodzą z budżetu miasta, ale "są to pieniądze spółek, które one same sobie wypracowały".

"Za najlepsze wyniki"

Teraz ostatniej nagrody broni wiceprezydent Warszawy i szef rady nadzorczej SPEC, Jarosław Kochaniak. - Dostał ją za najlepsze w historii spółki wyniki finansowe. Bilans frmy zamknięto z 62 mln zł zysku netto - wyjaśnił w rozmowie z "Życiem Warszawy".

Po raz ostatni prezydent mogła przyznać taką nagrodę prezesowi SPEC. Decyzją miasta spółka przejdzie w prywatne ręce jeszcze w tym roku. Kupić ją ma francuska Dalkia.

CZYTAJ TEŻ O PRYWATYZACJI SPEC

mz

TREŚĆ ZARZĄDZENIA NR 1610/2011 r.

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki m.st. Warszawy, działającej pod firmą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., nagrody rocznej za rok 2010.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 10 ust. 1, 2, i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)[1], art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)[2] oraz ust. 1 pkt 2 lit. a) szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1914/2004 z dnia 27 października 2004 r.[3], zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki m.st. Warszawy, działającej pod firmą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., nagrodę roczną za rok 2010 w kwocie 62 182,44 zł brutto, tj. w wysokości nie przekraczającej 3-krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2010.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz