Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

309 mln zł ponad plan. Ratusz chwali się dochodami

Warszawa

archiwum TVN24Miasto zarobiło więcej niż planowało

Dochody budżetowe Warszawy za 2014 r. wyniosły 13 mld 781 mln zł, czyli o 309 mln zł więcej niż zakładały władze miasta. Największe to dochody z podatku PIT - prawie 4 mld zł.

- We wtorek sprawozdanie z realizacji budżetu Warszawy za 2014 r. zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz Rady Warszawy. Prace nad oceną tego dokumentu rozpocznie także Komisja Rewizyjna Rady Miasta - poinformowała we wtorek zastępca rzecznika prasowego stołecznego ratusza Agnieszka Kłąb.

102 procent normy

Dochody budżetowe Warszawy za 2014 r. zostały zrealizowane na poziomie 102,3 proc. planu, osiągając kwotę 13 mld 781 mln zł. Największe dochody uzyskano z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (3 mld 968 mln zł), części oświatowej subwencji ogólnej, czyli dopłaty rządowej na każdego ucznia (1 mld 412 mln zł), środków pozyskanych z Unii Europejskiej (1 mld 202 mln zł) oraz podatku od nieruchomości (1 mld 130 mln zł).Miasto uzyskało też ponadplanowe dochody m.in. z dywidend, z podatku od czynności cywilnoprawnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W porównaniu z 2013 r. dochody unijne były wyższe o 520 mln zł, głównie w związku z finansowaniem centralnego odcinka II linii metra.

Więcej wydaliśmy na komunikację

Z kolei wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 mld 452 mln zł, co stanowiło 90,6 proc. wartości planu. Na wydatki bieżące przeznaczono 11 mld 77 mln zł - poinformował ratusz.Największy wzrost wydatków, w porównaniu do tych poniesionych w 2013 r., dotyczył komunikacji miejskiej. Wyniosły one 2 mld 630 mln zł, o 381 mln zł więcej niż w 2013 r. Miasto zarobiło na biletach komunikacji miejskiej 799 mln zł, o 35 mln zł więcej niż w 2013 r.W ubiegłym roku rekordowo wysokie były wydatki miasta na odszkodowania z tytułu dekretu Bieruta. Wyniosły one 254 mln zł. W 2013 roku wydatki z tego tytułu zamknęły się w kwocie 15 mln zł. W przeciągu ostatnich lat łączne wydatki budżetowe na odszkodowania z tego tytułu wyniosły już 805 mln zł.

Ponad 700 mln zł janosikowego

W 2014 roku Warszawa wpłaciła do budżetu państwa 719 mln zł janosikowego. Była to największa jednostkowa wpłata do budżetu państwa z tego tytułu. Drugą pozycję na liście wpłacających zajęło województwo mazowieckie z wpłatą wynoszącą 445 mln zł. Od 2003 r. łączne wydatki Warszawy z tytułu janosikowego wyniosły 8 mld 288 mln zł.Nakłady budżetowe Warszawy na inwestycje wyniosły w 2014 roku 2 mld 375 mln zł i były wyższe o 484,5 mln zł od tych poniesionych w 2013 roku. Największe kwotowo nakłady dotyczyły budowy II linii metra - blisko 1 mld 093 mln zł.

Spadło zadłużenie

Wskaźnik zadłużenia Warszawy na koniec 2014 r. spadł o blisko 4,7 pkt proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. - z 48,5 proc. do 43,8 proc. Stan zobowiązań Warszawy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2014 r. wyniósł 6 mld 037 mln zł.Prezydent Warszawy przedstawi Radzie Warszawy i prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie finansowe m.st. Warszawy za 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta. Komisja Rewizyjna Rady Warszawy rozpatrzy sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Informacją o stanie mienia i Sprawozdaniem finansowym wraz z opinią biegłego rewidenta. Następnie do dnia 15 czerwca Komisja Rewizyjna przedstawi Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wniosek w sprawie absolutorium dla prezydent Warszawy.

Sesja absolutoryjna rady miasta przewidywana jest na 25 czerwca.

PAP/jb