Przygotuj się na:

ZMIANY I UTRUDNIENIA NA GÓRCZEWSKIEJ

Od nocy z 31 maja na 1 czerwca ruch w obu kierunkach będzie odbywał się jezdnią w kierunku centrum.

  STOP SUSZY! Wody Polskie kształtują zasoby wodne na terenach rolniczych

  TVN Warszawa | Artykuł sponsorowany

  fot. Wody PolskieKanał Dobrzykowski

  ARTYKUŁ SPONSOROWANY

  Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1.000 mwody na rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE. Sytuację dodatkowo pogarszają zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy w ostatnich latach. Naprzemiennie występujące nawalne deszcze oraz okresy suszy stanowią zagrożenie dla ludzi, gospodarki i środowiska, i są wyzwaniem dla współczesnej gospodarki wodnej.

  Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, w czterech odnotowano w Polsce susze. Obserwacje wskazują, że zjawiska te mają tendencje do wydłużania się i zmian w czasie, i przestrzeni. W ramach przeciwdziałania skutkom suszy Wody Polskie już realizują inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na ten cel w 2020 roku przeznaczono ponad 2 mld PLN. Dodatkowo 380 mln PLN zabezpieczono na prace utrzymaniowe, które obejmą ponad 4 tys. zadań. Tylko kompleksowe inwestycje w działania pro-retencyjne mogą przynieść wymierne skutki w przeciwdziałaniu suszy.

  Wody Polskie wraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników wdrażają Program Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych. Dla rolnictwa w okresach suszy kluczowym znaczeniem jest dostępność wody, co zapewni odtworzenie dwufunkcyjności obiektów melioracyjnych. To nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu STOP SUSZY!, które ma na celu poprawić zdolności retencyjne cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń. Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe piętrzenie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, zapewniające przekierowanie wód do systemów rowów połączonych z tymi ciekami.

  Dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych zapewni odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów i retencję wód w okresach suszy. Jednocześnie na przyujściowych odcinkach rowów zbiorczych, odprowadzających wody z obiektów melioracyjnych do cieków będzie wprowadzana roślinność ekotonowa, tworząca strefy buforowe wzdłuż rzek i rowów, wspomagająca naturalną retencję wód, bioróżnorodność oraz redukująca spływ biogenów do wód. To kompleksowe podejście do gospodarowania wodami, łączące aspekt gospodarczy i środowiskowy w przeciwdziałaniu skutkom suszy rolniczej. Pracownicy Wód Polskich już podjęli działania w terenie mające na celu poprawę retencji wód w rzekach przy pomocy zastawek lub zamknięć na istniejących, małych obiektach piętrzących. Zastosowanie tych rozwiązań wpływa korzystnie na bilans wodny na danym terenie, są to działania punktowe, rozproszone, ale jednocześnie są bardzo efektywne. W najbliższym czasie ruszą prace remontowe i przebudowa istniejących małych urządzeń piętrzących, w celu umożliwienia retencjonowania wody na obszarze całego kraju. Lokalizowane są miejsca, sprzyjające wykonaniu nowych małych obiektów dla uzyskania najlepszych efektów.

  Na terenie administrowanym przez RZGW w Warszawie w ramach programu retencji korytowej zrealizowane zostaną między innymi: * Remont budowli piętrzących na rzece Wkra (woj. warmińsko-mazurskie), * Remont budowli piętrzących na rzece Łydynia (woj. mazowieckie), * Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Iłżanki poprzez remont i konserwację budowli piętrzących (woj. mazowieckie), * Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej poprzez wykonanie remontu budowli piętrzącej nie wymagająca pozwoleń wodnoprawnych (woj. mazowieckie), * Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jeziorki poprzez remont budowli piętrzącej (woj. mazowieckie), * Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Luciąży (woj. łódzkie), * Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niwka poprzez uzupełnienie szandorów na urządzeniach piętrzących (woj. kujawsko-pomorskie), * Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie, gm. Raciąż, pow. płoński.

  Spowolnienie odpływu wód w rzekach zwiększa retencję w ich korytach, umożliwia zachowanie przepływów środowiskowych w okresach niżówkowych, przekłada się na wzrost poziomu wód gruntowych i poprawia mikroklimat. Wszystkie prace i inwestycje sprawiają, że w Polsce zwiększa się udział wód, które są gromadzone w sposób rozproszony, co przekłada się na poprawę stosunków wodnych. Sterowanie poziomem wód w korytach rzek i kanałów na odcinkach połączonych z systemem rowów melioracyjnych umożliwia napełnienie wodą rowów melioracyjnych na okres suszy. Woda jest zatrzymywana w systemach rowów przez urządzenia wodne, np. przepusto-zastawki. Dzięki tym działaniom woda wypełnia odcinkowo koryto rzeki, a na pobliskich terenach podnosi się poziom wód gruntowych.

  Łagodzenie skutków suszy i bezpieczeństwo powodziowe osiągniemy przez inwestycje w retencję wód. W Polsce w zbiornikach retencjonuje się 6,5 % wody, a w Hiszpanii ponad 45 %. W ramach Planu przeciwdziałania skutkom suszy i Programu zapobiegania niedoborowi wody poziom krajowej retencji wód do roku 2030 ma osiągnąć 15% średniego rocznego odpływu. Zmiana struktury opadów wymusza na nas wdrożenie inwestycji, które pozwolą nam umiejętnie zagospodarować każdą kroplę wody już momencie, gdy spada na ziemię. Tylko działania kompleksowe, łączące elementy retencji naturalnej i sztucznej oraz działania techniczne i nietechniczne będą skuteczną odpowiedzią na problem suszy w Polsce.

  Źródło zdjęcia głównego: fot. Wody Polskie