działalność gospodarcza

działalność gospodarcza

Zamrożone ceny gazu - dla gospodarstw domowych to znaczy, że zapłacimy więcej, ale tylko o wysokość VAT-u. To "tylko" to 23 proc. do zwrotu dla najmniej zamożnych. A co mają powiedzieć mali przedsiębiorcy, których biznesy działają na gazie? Zapytał ich o to Łukasz Łubian.

Od początku roku upadło ponad trzy tysiące firm z branży detalicznej, głównie małe sklepy spożywcze - to najgorszy wynik od pięciu lat. Swoje zrobiły zamknięcia w czasie pandemii, gigantyczna inflacja, wzrost kosztów i zmiany podatkowe. Łukasz Wieczorek.

Cesja leasingu to przeniesienie przez leasingobiorcę praw i obowiązków, które wynikają z umowy leasingu, na osobę trzecią. Podstawą cesji leasingu są przepisy ogólne dotyczące cesji, ustawodawca nie uregulował jej bowiem w sposób szczegółowy. Przejęcie leasingu może być dokonane z tzw. odstępnym leasingu.

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który stanowi zabezpieczenie umowy. Pełnić może on kilka funkcji – zabezpieczającą, kredytową, obiegową lub płatniczą. Na gruncie polskiego porządku prawnego wyróżnia się dwa rodzaje weksla, tj. weksel własny oraz weksel trasowany. Przepisy dopuszczają także wystawienie wersji in blanco. 

Marża rozumiana jest jako różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu lub kosztem wytworzenia produktu. Marżę wyrazić można kwotowo lub procentowo. Jej wyliczenie jest o tyle istotne, że pozwala ona określić rentowność sprzedaży.

Pasywa to źródła finansowania majątku jednostki gospodarczej, czyli aktywów. Podzielić można je na kapitał własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Co istotne, w bilansie księgowym, który stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego, zestawiane aktywom pasywa powinny odpowiadać ich wielkości.