Pomorze

"Były nieprawidłowości, ale nie wyrządziły szkód". Wątek skarbówek w sprawie Amber Gold umorzony

Pomorze

Aktualizacja:
TVN 24Badany był wątek skarbówek w sprawie Amber Gold

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła, prowadzone od października 2012 r. z zawiadomienia ministra finansów, śledztwo dotyczące postępowania urzędów skarbowych wobec spółki Amber Gold - poinformowała gdańska prokuratura.

Rzeczniczka prokuratury wyjaśniła, że kontrole przeprowadzone przez służby ministerstwa finansów w I i III Urzędzie Skarbowym w Gdańsku, dotyczące postępowania organów podatkowych w stosunku do spółek Amber Gold oraz Amber Gold Invest, wykazały szereg nieprawidłowości.

– Zebrany materiał dowodowy w śledztwie nie dał jednak podstaw do przyjęcia, że działanie organów podatkowych doprowadziło do wystąpienia jakiejkolwiek szkody – dodała Grażyna Wawryniuk, rzecznik gdańskiej prokuratury okręgowej.

- Stwierdzone uchybienia mogą jedynie skutkować odpowiedzialnością służbową, dyscyplinarną - podkreśliła.

Przypomniała, że po postępowaniu Izby Skarbowej w Gdańsku ukarano dyscyplinarnie dwie osoby z III Urzędu Skarbowego oraz pięć osób z I Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

Wawryniuk wyjaśniła, że nieprawidłowości popełnione przez skarbówki dotyczyły głównie spraw związanych z rejestracją spółek Marcina P. oraz wywiązywania się przez nie z obowiązków podatkowych.

Skarb Państwa nie stracił "bezpowrotnie"

Nieprawidłowości urzędów podatkowych nie spowodowały, że Skarb Państwa został w "sposób bezpowrotny" pozbawiony należności finansowych ze strony firm Marcina P.

Wawryniuk wyjaśniła, że Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku prowadzi kompleksową kontrolę, która ma ustalić należności podatkowe spółki Amber Gold. Do czasu przedawnienia, tj. przez pięć lat, takie zobowiązania finansowe podlegają wyegzekwowaniu od organu reprezentującego spółkę (likwidatora).

Nieprawidłowości w skarbówce

W przypadku III Urzędu Skarbowego w Gdańsku kontrola ujawniła, że zarejestrowanie spółki Amber Gold jako podatnika VAT nastąpiło pomimo braku podpisu osób uprawnionych do działania w imieniu spółki. Stwierdzono brak kopii umów rachunku bankowego spółki, a wezwania o uzupełnienie tych braków formalnych wysyłane były z opóźnieniem.

Stwierdzono też ponad 3,5-letnią zwłokę w otwarciu obowiązku w podatku dochodowym od osób prawnych (wpisanie do systemu urzędu skarbowego informacji, że podatnik deklaruje opłacanie danego podatku).

Jak wyjaśniła Wawryniuk, kolejną nieprawidłowością była "bezczynność organu podatkowego" w zakresie egzekwowania terminowego składania deklaracji podatku VAT i zeznań CIT.

Odnośnie spółki Amber Gold Invest stwierdzone po stronie I Urzędu Skarbowego w Gdańsku nieprawidłowości dotyczyły ponad 23-miesięcznej zwłoki w otwarciu obowiązku podatkowego w podatku od osób prawnych.

"Zaniedbania bez związku z działaniami AG"

Jak podkreśliła Wawryniuk w toku postępowania nie pozyskano jakiegokolwiek dowodu, który wskazywałby, że istnieje bezpośredni związek między zaniedbaniami organów podatkowych wobec spółki, a działaniami samej spółki.

- Stwierdzone uchybienia miały charakter formalno-techniczny. Najistotniejszą nieprawidłowością występującą po stronie obydwu organów podatkowych była zwłoka w otwarciu obowiązków podatkowych. Przy czym takie opóźnienie nie zwalniało podatnika od ciążącego na nim obowiązku rozliczania się z fiskusem - zaznaczyła Wawryniuk.

"Wynik chaosu organizacyjnego"

Śledczy ustalili także, że osobom z urzędów skarbowych, które dopuściły się uchybień, nie można zarzucić świadomego i celowego naruszenia obowiązków. Prokuratura uznała, że były one rezultatem ponadnormatywnego obciążenia pracą i jej wykonywaniem w zastępstwie innych, nieobecnych osób.

- Były również wynikiem chaosu organizacyjnego. Przejawiał się on brakiem porozumienia i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami. System nie był przystosowany do sygnalizowania nieprawidłowości w różnych dziedzinach tj. w rejestracji, kontroli wywiązywania się z obowiązku, czy też kontroli wpłacanych zaliczek na poczet należności podatkowej. Brak jest obowiązujących przepisów rangi ustawowej regulujących te kwestie - poinformowała Wawryniuk.

Śledztwo wykazało również, że urzędy skarbowe stosują różne praktyki w zakresie terminu otwarcia obowiązków podatkowych, kontroli wpłacanych zaliczek lub monitorowania płatnika, który nie składa deklaracji lub zeznań podatkowych. - Elementy te mogą wskazywać na nieumyślność działania urzędników - nadmieniła Wawryniuk.

Jeden z priorytetów ministerstwa

Rzeczniczka resortu finansów Wiesława Dróżdż powiedziała, że wyjaśnienie wszystkich aspektów sprawy dotyczącej Amber Gold jest nadal jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów. Dodała, że umorzenie postępowania przez prokuraturę jest istotną informacją dla Ministerstwa Finansów.

- O kolejnych krokach w tej sprawie zadecydujemy po zapoznaniu się ze szczegółami umorzenia - zapowiedziała.

Decyzja gdańskiej prokuratury jest nieprawomocna. Resort finansów, jako składający zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, może się od niej odwołać.

Autor: md/iga/ws / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Pozostałe wiadomości