Głosowanie za granicą. Jak wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu mieszkając poza Polską?

[object Object]
Wybory parlamentarne 2019: głosowanie za granicą. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu?Państwowa Komisja Wyborcza
wideo 2/35

Wybory do Sejmu i Senatu coraz bliżej. Kto, kiedy i na jakich zasadach może głosować za granicą? Gdzie zostały utworzone obwody głosowania? Jak za granicą zostać wpisanym do spisu wyborców lub uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

CZYTAJ WIĘCEJ: WYBORY PARLAMENTARNE 2019>

Wybory parlamentarne 2019 coraz bliżej. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Termin głosowania - wyjątek od reguły

W związku z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), który stanowi, że jeżeli w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą, głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym. W efekcie w obwodach utworzonych w: Argentynie, Brazylii, Chile, Kanadzie, Kolumbii, na Kubie, Meksyku, Panamie, Peru i w Stanach Zjednoczonych głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu zostanie przeprowadzone w dniu 12 października 2019 r.

Wybory parlamentarne 2019: jak głosować za granicą?

Wyborcy przebywający czasowo na stałe za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

1. Głosowanie w obwodzie na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców

Osoby stale mieszkający bądź okresowo przebywający za granicami Polski zamiar udziału w głosowaniu powinny zgłosić właściwemu konsulowi w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 10 października 2019 r.

Zgłoszenia można dokonać osobiści, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksowo bądź w formie elektronicznej.

Należy podać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca jest ujęty w rejestrze wyborczym - nie dotyczy wyborców stale mieszkających za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania. W państwach, do których można wjechać na podstawie ważnego polskiego dowodu osobistego, zamiast danych dotyczących paszportu można wpisać te, dotyczące dowodu osobistego.

2. Głosowanie w obwodzie na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców

Obywatele Polski, którzy w dniu wyborów będą przebywać za granicami kraju, mogą oddać głos na podstawie ważnego zaświadczenia o prawie do głosowania w każdym konsulacie Rzeczpospolitej Polski.

Obywatele polscy mieszkający na stałe za granicą, a ujęci w spisie wyborców stworzonym przez właściwą jednostkę konsularną RP, mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia oprawie do głosowania w tej jednostce. Wniosek o wydanie dokumentu należy złożyć najpóźniej w drugim dniu przed terminem wyborów - do 11 października 2019 roku.

WAŻNE: Po wydaniu zaświadczenia, wyborca wykreślany jest ze spisu wyborców, stworzonym przez właściwego konsula. Dokument można otrzymać tylko jeden raz. Jeżeli wyborca go zgubi bądź zniszczy - niezależnie od przyczyn - to nie będzie mógł ani otrzymać jego duplikatu, ani zagłosować w obwodzie właściwym dla spisu wyborców. Oznacza to, że wyborca pozbawi się możliwości oddania głosu.

Listę polskich placówek za granicą znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

3. Głosowanie w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich

Spisy wyborców na polskich statkach morskich sporządzają kapitanowie statków. Osoby, które mają prawo oddania głosu, a które będą w dniu wyborów przebywać na statku, powinny najpóźniej w trzecim dniu przed terminem wyborów - do 10 października 2019 roku - złożyć wniosek do kapitana właściwego statku morskiego o wpisanie do spisu wyborców.

We wniosku należy podać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu, adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca jest ujęty w rejestrze wyborczym) lub - w przypadku polskich obywateli stale mieszkających za granicą - adres zamieszkania wyborcy za granicą.

Wybory parlamentarne 2019: warto mieć zaświadczenie

Innym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą oddać głos poza miejscem swojego zamieszkania jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania, które pozwala na oddanie głosu w dowolnym obwodzie wyborczym w kraju, za granicą oraz na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie takiego dokumentu należy złożyć w urzędzie gminy właściwym dla spisu wyborczego, w którym jest się ujętym, najpóźniej w drugim dniu przed dniem głosowania - do 11 października.

Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie należy odebrać osobiście bądź może to zrobić upoważniona pisemnie osoba. W sytuacji, gdy wyborca nie może odebrać osobiście dokumentu, musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

WAŻNE: Po wydaniu zaświadczenia, wyborca wykreślany jest ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania/zameldowania. Dokument można otrzymać tylko jeden raz. Jeżeli wyborca go zgubi bądź zniszczy - niezależnie od przyczyn - to nie będzie mógł ani otrzymać jego duplikatu, ani zagłosować w miejscu zamieszkania. Oznacza to, że wyborca pozbawi się możliwości oddania głosu.

Kalendarz wyborczy - wybory parlamentarne w Polsce 2019PAP

Autor: tmw//mro / Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Magazyny:
Raporty:
Pozostałe wiadomości