Polska

Jak głosować? Poradnik wyborcy

Polska

Aktualizacja:
Wybory do europarlamentu 26 maja. Jak głosować
Wybory do europarlamentu 26 maja. Jak głosowaćeuroparl.eu
wideo 2/35

Wybory w których Polacy będą wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019. Głosować można zarówno w kraju, jak i za granicą. Jak i gdzie to zrobić? Oto najważniejsze informacje na temat głosowania.

Co pięć lat obywatele UE wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W tym roku wybory odbędą się pomiędzy 23 a 26 maja, w zależności od kraju członkowskiego. W Polsce do urn pójdziemy 26 maja, między godziną 7 a 21.

EUROPA WYBIERA. ZOBACZ SERWIS WYBORCZY TVN24

Daty wyborów do Parlamentu Europejskiego

Kto może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Zgodnie z polskim prawem, głosować mogą wszyscy ci, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat i którzy posiadają pełnie praw wyborczych (to znaczy osoby, które nie zostały wyrokiem sądu pozbawione praw publicznych, wyrokiem Trybunału Stanu pozbawione praw wyborczych ani ubezwłasnowolnione).

Wybory do europarlamentu. Gdzie można głosować?

Obywatele UE mogą głosować zarówno w swoim kraju pochodzenia, jak i za granicą - także w państwie nie wchodzącym w skład Unii Europejskiej, jeśli zostaną tam utworzone okręgi wyborcze.

Jak europosłowie reprezentują obywateli
Jak europosłowie reprezentują obywateliwybory-europejskie.eu

GŁOSOWANIE W KRAJU

Głosowanie w wyborach do PE w miejscu stałego zameldowania

Nie trzeba żadnych dodatkowych formalności. Zostaniemy z urzędu wpisani do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.

Głosowanie w wyborach do europarlamentu poza miejscem stałego zameldowania

W takiej sytuacji mamy do wyboru dwie możliwości:

1. Można złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będzie przebywać w dniu wyborów. Taki wniosek musi zostać złożony najpóźniej pięć dni przed głosowaniem - w tym przypadku trzeba to było zrobić do 21 maja.

We wniosku podaje się: imiona, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, imię ojca, adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców), adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć także przez internet, na stronie obywatel.gov.pl. Aby to zrobić, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód, które pozwolą potwierdzić tożsamość. Czas na wysłanie wniosku online, podobnie jak w przypadku wniosku pisemnego, minął 21 maja.

2. Można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z odpowiedniego urzędu gminy (zgodnie z adresem zameldowania). Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia trzeba złożyć najpóźniej 24 maja, pisemnie, faksem bądź w formie elektronicznej. Zaświadczenie musimy odebrać osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie w kraju i za granicą.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O GŁOSOWANIU DO EUROPARLAMENTU W INFORMACJI PKW >

Zanim oddasz głos. Najważniejsze daty

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ

W kraju UE

Osoby, które na stałe mieszkają w innym kraju Unii i są tam ujęte w rejestrze wyborców, mają dwie możliwości: mogą albo głosować na kandydatów startujących w wyborach w kraju ojczystym, albo na kandydatów startujących w kraju przyjmującym. Przepisy dotyczące głosowania w eurowyborach różnią się w zależności od kraju członkowskiego. Szczegóły można znaleźć tu.

Osoby przebywające w innym kraju UE w czasie wyborów (np. będące w podróży), mogą głosować na kandydatów startujących w kraju ojczystym, pod warunkiem, że zostaną dopisane do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należało złożyć osobiście, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do 23 maja.

Możemy także przed podróżą pobrać w swoim urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania i na tej podstawie oddać głos w polskiej placówce dyplomatycznej.

Gdziekolwiek wyborca chciałby zagłosować, zawsze musi mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: dowód osobisty bądź paszport.

Analogicznie powyższe zasady obowiązują również obcokrajowców, chcących zagłosować w Polsce.

Poza UE

Można głosować w kraju spoza UE, pod warunkiem, że zostaną w nim utworzone obwody głosowania. Tworzy się je, kiedy na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jest możliwość niezwłocznego przekazania wyników właściwej komisji wyborczej.

Informację o utworzeniu obwodu konsulowie muszą podać najpóźniej w 21 dniu przed wyborami (do 5 maja). Aby oddać głos, należało dopisać się do spisu wyborców najpóźniej do 23 maja. Wniosek można było złożyć osobiście, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

Listę polskich placówek za granicą znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

WAŻNE: Głosując za granicą, wybierasz spośród kandydatów startujących w okręgu właściwym dla miasta stołecznego Warszawy - czyli w tym wypadku z okręgu numer 4.

Adam Bielan: nas interesują poważne teki
Adam Bielan: nas interesują poważne tekitvn24
wideo 2/35

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Obowiązujące prawo zezwala na głosowanie korespondencyjne jedynie osobom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego minął 11 maja.

Najpóźniej siedem dni przed wyborami wnioskujący otrzyma pakiet wyborczy (możliwe uzyskanie nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a).

Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu, oraz tym, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba, która wpisana jest do rejestru wyborców w tej samej gminie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Na wniosek wyborcy, skierowany do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, sporządzany jest akt pełnomocnictwa.

Termin na złożenie wniosku minął 17 maja.

Okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego

Jak oddać ważny głos w wyborach do europarlamentu?

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbywają się w 13 okręgach wyborczych.

Głosujemy na listę kandydatów, stawiając znak X (czyli co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) przy nazwisku wybranej osoby. Upraszczając: głosujemy tylko na jednego kandydata i jedną listę.

Jeśli w ramach tej samej listy postawimy kilka krzyżyków przy kilku kandydatach, to głos będzie policzony osobie na najwyższym miejscu na liście. Jeśli zaś postawimy kilka krzyżyków przy nazwiskach kandydatów z różnych list, głos będzie nieważny.

Głos ważny czy nieważny?tvn24

Autor: tmw/ja / Źródło: tvn24.pl, PKW, europa.eu, wybory-europejskie.eu

Magazyny:
Raporty:
Pozostałe wiadomości