Polska

Ustawa o statusie sędziów TK do podpisu prezydenta

Polska

Aktualizacja:
Ustawa o statusie sędziów TK do podpisu prezydenta
tvn24Sejm przyjął poprawki Senatu

Sejm przyjął w środę poprawki Senatu do ustawy o statusie sędziów TK. Ustawa wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK, zmienia też zasady ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Wcześniej po godz. 1 w nocy Sejm debatował nad poprawkami Senatu. Poparło je PiS. Waldemar Buda mówił, że wychodzą one naprzeciw postulatom opozycji. Arkadiusz Myrcha (PO) pytał posłów PiS, czemu popierają zapisy swych kolegów z Senatu, które wcześniej zwalczali, kiedy składała je opozycja. Według Kamili Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) poprawki Senatu nie likwidują sprzeczności ustawy z konstytucją. Poprawki niewiele zmieniają w tym złym projekcie - ocenił też Krzysztof Paszyk (PSL).

Poprawki

17 listopada Senat przyjął 11 poprawek do uchwalonej 4 listopada ustawy. Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała Izbie przyjęcie ich wszystkich. Najważniejsze poprawki Senatu głoszą, że sędzia TK w stanie spoczynku zachowałby prawo wypowiadania się w sprawach publicznych, nie miałby też ograniczenia podejmowania zatrudnienia jako pracownik naukowy tylko u jednego pracodawcy (co ma obowiązywać czynnego sędziego). Według poprawek prezydent musiałby zasięgać opinii I prezesa SN, gdyby chciał, na wniosek prokuratora generalnego, wystąpić o zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK. Inna poprawka stanowi, że zyski z akcji i udziałów w spółkach sędzia TK przekazuje na specjalne konto, z którego będzie mógł czerpać środki po końcu kadencji. Większość poprawek ma charakter redakcyjny. Senat odrzucił poprawki senatorów PO, którzy wnosili o skreślenie zapisów ustawy m.in.: o ograniczeniach dla sędziów TK w stanie spoczynku, o tym, że prezydent mógłby inicjować "dyscyplinarkę" dla sędziego TK, o tym, że stosunek służbowy sędziego TK nawiązuje się po złożeniu ślubowania przed prezydentem.

Założenia ustawy

Ustawa o statusie sędziów TK wprowadza jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK. Sędziowie będą też składać oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka. Niezłożenie oświadczeń oznaczałoby zrzeczenie się funkcji sędziego. Za podanie w nich nieprawdy groziłoby do 5 lat więzienia. Według ustawy "stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się niezwłocznie w Trybunale w celu objęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego". Przeciwna takiemu przepisowi opozycja podkreślała, że ma on umożliwić dopuszczenie do orzekania trzech sędziów wybranych przez Sejm w grudniu ub.r. - Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha. Nie dopuszcza ich prezes TK Andrzej Rzepliński, powołując się na wyrok TK z grudnia ub.r. o tym, że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku ub.r. Według ustawy o statusie sędziów TK, przechodzą oni w stan spoczynku po zakończeniu kadencji lub na swój wniosek - jeśli z powodu choroby, ułomności lub utraty sił zostali uznani przez lekarza orzecznika ZUS za trwale niezdolnych do pełnienia obowiązków. W "szczególnie uzasadnionym przypadku" z wnioskiem o wydanie przez lekarza takiego orzeczenia mogłoby wystąpić Zgromadzenie Ogólne TK, które mogłoby wtedy przenieść takiego sędziego w stan spoczynku. Nowa ustawa bardziej szczegółowo niż obecna ustawa o TK reguluje zasady uchylania sędziemu TK immunitetu przez Zgromadzenie Ogólne. Nową karą dyscyplinarną jest obniżenie uposażenia o 10 do 20 proc. Zapisano, że sędzia Trybunału, także w stanie spoczynku, odpowiada dyscyplinarnie przed TK nie tylko za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego, lecz także za naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego TK (ma go przyjąć ZO). W ustawie zrezygnowano z obecnej większości 2/3 sędziów TK - niezbędnej do zgody ZO na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej lub pozbawienie go wolności - i wprowadzono większość bezwzględną. Innym nowym przepisem jest możliwość, by prezydent RP, na wniosek prokuratora generalnego, zawiadamiał TK o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego. Według ustawy sędzia TK nie może być członkiem władz spółki prawa handlowego, spółdzielni, fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; nie może mieć w spółce prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji oraz prowadzić działalności gospodarczej. Nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej "niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". Nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego u jednego pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w takim charakterze - o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązków sędziego.

Debata o statusie sędziów TK. PiS poparł poprawki Senatu
Debata o statusie sędziów TK. PiS poparł poprawki Senatutvn24

Autor: js/mtom / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości