Sędziowie sądów administracyjnych o "lex Tusk": narusza w sposób rażący konstytucyjne zasady ustrojowe

Autor:
ft
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl
RPO o "lex Tusk": ta ustawa jest niezgodna z wieloma przepisami konstytucji
RPO o "lex Tusk": ta ustawa jest niezgodna z wieloma przepisami konstytucjiTVN24
wideo 2/14
TVN24RPO o "lex Tusk": ta ustawa jest niezgodna z wieloma przepisami konstytucji

"Lex Tusk" "narusza w sposób rażący konstytucyjne zasady ustrojowe oraz podstawowe prawa obywatelskie" - podkreślono w komunikacie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, w którym wymieniono przykłady naruszenia konstytucji przez podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę. "Rozwiązania ustawy uznajemy za szczególnie niebezpieczne dla konstytucyjnego porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej" - dodali sędziowie. 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, czyli tak zwane lex Tusk. Zapowiedział również skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ: "LEX TUSK" Z PODPISEM PREZYDENTA

Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych o "lex Tusk"

W czwartek stanowisko w tej sprawie wydał zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, który ocenił, że ustawa "narusza w sposób rażący konstytucyjne zasady ustrojowe oraz podstawowe prawa obywatelskie".

W komunikacie podkreślono, że ustawa "ustanawia nieznany polskiemu porządkowi prawnemu 'organ administracji publicznej', jak określono w ustawie powoływaną przez Sejm Komisję, będącą tworem politycznym, który ma pełnić funkcje przewidziane dla służb specjalnych, organów ścigania i sądów, co stoi w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego przewidzianą w art. 2 Konstytucji RP".

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Czym grozi "lex Tusk". 11 najpoważniejszych zarzutów

"Lex Tusk", zdaniem zarządu stowarzyszenia, "wyposaża Komisję w uprawnienia przysługujące sądom powszechnym, polegające na orzeczeniu kary pozbawienia praw publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat, nazwanej 'środkiem zaradczym', co narusza zasady trójpodziału władzy oraz sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, wyrażone w art. 10 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP".

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

Dodatkowo ustawa "nadaje Komisji uprawnienia kontrolne w stosunku do ostatecznych decyzji administracyjnych, przysługujące sądom administracyjnym". Ponadto "ustanawia możliwość wzruszania przez Komisję ostatecznych decyzji administracyjnych, czym narusza zasadę ochrony zaufania jednostki do państwa".

Podpisany przez prezydenta dokument "przewiduje odpowiedzialność za działania określone jako 'wpływy rosyjskie', będące pojęciem nieostrym i pozwalającym na dowolną interpretację, co pozostaje w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego".

Autorzy oświadczenia zaznaczyli, że "lex Tusk" "przewiduje odpowiedzialność karną, w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat, orzekanego przez Komisję, za bliżej nieokreślone 'wpływy rosyjskie', które nie stanowiły czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, co narusza zasady określoności czynów zabronionych pod groźbą kary oraz zakazu wstecznego działania ustawy wprowadzającej lub zaostrzającej odpowiedzialność karną, wyrażone w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP".

Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.

Ponadto "narusza zasadę domniemania niewinności określoną w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którą każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu".

Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Ustawa "przewiduje bezkarność członków Komisji, jako funkcjonariuszy publicznych, za działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji w Komisji, co pozostaje w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz zasadą legalizmu".

"Oceny co do oczywistych naruszeń przez ustawę (…) fundamentalnych zasad konstytucyjnych nie zmienia fakt, że od decyzji wydawanych przez Komisję przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. (…) Rozwiązania ww. ustawy uznajemy za szczególnie niebezpieczne dla konstytucyjnego porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy. 

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft / prpb

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Verconer/Shutterstock

Pozostałe wiadomości