Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane i kto je wydaje? Kiedy wystarczy dokonać zgłoszenia?

Autor:
red.//mm
Źródło:
tvn24.pl
Jak działa czy raczej nie działa instytucja stojąca na straży rzek?
Jak działa czy raczej nie działa instytucja stojąca na straży rzek?TVN24
wideo 2/3
TVN24Jak działa czy raczej nie działa instytucja stojąca na straży rzek?

Przed rozpoczęciem niektórych prac budowlanych, takich jak budowa studni, stawu lub pomostu, konieczne jest uzyskanie wcześniej pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji. Kiedy wymagane jest takie pozwolenie i jak je uzyskać? Kiedy zamiast pozwolenia wodnoprawnego potrzebne jest zgłoszenie wodnoprawne?

● Pozwolenia wodnoprawne wymagane są przy wielu pracach wpływających na stan wód. ● W określonych przypadkach zamiast pozwolenia wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne. ● Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne należy uzyskać zawsze przed rozpoczęciem inwestycji. ● Za gospodarowanie zasobami wodnymi odpowiadają Wody Polskie.

Pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wiele prac i inwestycji w których wykorzystywane będą wody, lub które mogą mieć wpływ na stan wód, wymaga uzyskania wcześniej pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne wymagane są na:

● usługi wodne, m.in. zapewniające możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza powszechne, zwykłe oraz szczególne korzystanie, ● szczególne korzystanie z wód, np. nawadnianie lub odwadnianie gruntów, ● długotrwałe obniżenie poziomu wody podziemnej, ● rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych, ● wprowadzanie do wód substancji hamujących rozwój glonów, ● budowę urządzeń wodnych, m.in. pomostów, stawów rybnych, kanałów wodnych, ● regulację wód, taką jak regulacja koryt rzek i strumieni, zabudowa potoków górskich, ● zmianę ukształtowania terenu mającą wpływ na przepływ wód, ● budowę obiektów przez wody powierzchniowe lub przez wały przeciwpowodziowe, np. przepustów, rurociągów, ● budowę napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych nad drogami wodnymi lub wałami przeciwpowodziowymi.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane zawsze przed przystąpieniem do realizacji swojej inwestycji.

Pozwolenie wodnoprawne – wniosek

Wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych zajmują się odpowiedzialne za gospodarowanie zasobami wodnymi Wody Polskie. Wydawane są zawsze na wniosek. O wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnioski składać należy do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub do dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich – w zależności od zakresu pozwolenia.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 237,87 zł. Jeżeli w decyzji zawarte jest kilka pozwoleń wodnoprawnych, opłatę należy pomnożyć przez liczbę pozwoleń, jednak maksymalna wysokość opłaty to 4747,52 zł. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wód Polskich, a dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 

Specjalna opłata przewidziana jest także za wydanie oceny wodnoprawnej - wynosi ona 951,51 zł.

ZOBACZ TEŻ: Studnia głębinowa na działce. Czy własne ujęcie wody to sposób na zaoszczędzenie pieniędzy?

Zgłoszenie wodnoprawne

W niektórych przypadkach pozwolenie wodnoprawne nie jest konieczne, a zamiast niego wymagane jest dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego. Zgłoszenie takie nie ma obowiązującego wzoru, a składane jest do miejscowego kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich. Zgłoszenia wodnoprawne wymagane są na:

● budowę pomostu o szerokości do 3 metrów i długości do 25 metrów, ● postój statków mieszkalnych lub usługowych na wodach płynących, np. rzece, ● budowę napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, ● budowę kąpieliska, ● trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, ● prowadzenie robót, które mogą zmieniać stan wód podziemnych, ● budowę urządzeń odwadniających obiekty budowlane oddziałujące poza własny teren, ● odprowadzanie wód z wykopów budowlanych i próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych, ● wykonanie stawów o powierzchni nie większej niż 5000 metrów kwadratowych oraz głębokości 3 metrów, które napełniane są wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi oraz nieoddziałującymi poza własny teren, ● wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 metrów, ● przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających w pasie dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach, ● wydobycie kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów z wód w ramach obowiązków właściciela wód, ● budowę urządzeń do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Zgłoszenie wodnoprawne - wniosek

Zgłoszenie wodnoprawne składa się do nadzoru wodnego, który jest najbliżej miejsca planowanych prac wodnych. Informacje na temat przyjętych zgłoszeń wodnoprawnych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) urzędu zajmującego się zgłoszeniami. W przypadku wątpliwości, czy w danym przypadku wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne, należy zwrócić się także do nadzoru wodnego.

Dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty. Opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 95,37 zł.

ZOBACZ TEŻ: Niskie stany wód w rzekach. "Susza to cichy zabójca, rozwija się powoli i niezauważenie"

Autor:red.//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości