Polska

NIK zbada kampanię "Sprawiedliwe sądy"? Fundacja: to nie leży w kompetencji izby

Polska

Polska Fundacja Narodowa unikała wcześniej rozmów o finansowaniu (materiał "Polska i Świat" z 06.04.2018 r.)tvn24
wideo 2/9

"Polska Fundacja Narodowa nie jest jednostką, która (...) mogłaby podlegać kontroli NIK"- pisze PFN w środowym stanowisku. To odpowiedź na zapowiedziany przez Platformę Obywatelską wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie wydatków na kampanię "Sprawiedliwe sądy".

Firmowana przez PFN kampania "Sprawiedliwe sądy" miała na celu przekonać Polaków do potrzeby zmian w sądownictwie przeprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość.

We wtorek warszawski sąd rejonowy orzekł, że finansując kampanię "Sprawiedliwe sądy", Polska Fundacja Narodowa działała niezgodnie z celami opisanymi w swoim statucie. Tym samym przyznał rację byłej prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, która zaskarżyła działania fundacji.

- W związku z tym orzeczeniem sądu wnioskujemy dzisiaj do NIK o to, by w trybie pilnym, poza planem swojej pracy, sprawdziła zasadność wydawania pieniędzy Polaków przez Polską Fundację Narodową - powiedział w środę Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej.

PFN: to nie leży w kompetencji NIK

W odpowiedzi Polska Fundacja Narodowa wystosowała oświadczenie. Argumentuje, że "kampania 'Sprawiedliwe Sądy' nie leży w kompetencji kontrolnej NIK, zwłaszcza w zakresie wnioskowanym przez posłów PO".

"Polska Fundacja Narodowa nie jest jednostką, która w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, a w szczególności na gruncie art. 2 ust. 3 tej ustawy mogłaby podlegać kontroli NIK" - czytamy w piśmie PFN.

"Jak podnosi się w doktrynie, co z treści ust. 3 art. 2 ustawy wynika, podporządkowanie kontroli ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy: nie obejmuje całej działalności danego podmiotu, ale tylko ten jej zakres, w którym mienie państwowe jest wykorzystywane" - pisze Polska Fundacja Narodowa.

Powołując się na nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, fundacja zajmuje stanowisko, że "mienie darowane staje się mieniem obdarowanego podmiotu. Mienie wniesione przez państwo na pokrycie funduszu założycielskiego lub kapitału spółki przestaje być mieniem państwowym - przechodzi na własność podmiotu (...). Podmiot nie musi go zwracać i może nim rozporządzać".

3. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa, w szczególności: 1) wykonują zadania zlecone lub powierzone przez państwo lub samorząd terytorialny; 2) wykonują zamówienia publiczne na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego; 3) organizują lub wykonują prace interwencyjne albo roboty publiczne; 4) działają z udziałem państwa lub samorządu terytorialnego, korzystają z mienia państwowego lub samorządowego, w tym także ze środków przyznanych na podstawie umów międzynarodowych; 5) korzystają z indywidualnie przyznanej pomocy, poręczenia lub gwarancji udzielonych przez państwo, samorząd terytorialny lub podmioty określone w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.); 5a) udzielają lub korzystają z pomocy publicznej podlegającej monitorowaniu w rozumieniu odrębnych przepisów; 6) wykonują zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; 7) wywiązują się z zobowiązań, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), z innych należności budżetowych, gospodarki pozabudżetowej i państwowych funduszy celowych oraz świadczeń pieniężnych na rzecz państwa wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, art. 2, ust. 3

"Efekty naszego działania są pozytywnie odbierane"

PFN pisze w oświadczeniu, że "kwestia podpadania pod kontrolę była przedmiotem dyskusji pomiędzy NIK a Fundacją przy okazji kontroli spółek skarbu państwa (...), co znalazło odzwierciedlenie w zakończeniu kontroli i wnioskach pokontrolnych nie adresowanych do zarządu Fundacji, a do reprezentantów Fundatorów".

"NIK do chwili obecnej nie kwestionował w/w stanowiska" - czytamy w piśmie PFN.

"Efekty działania PFN są powszechnie dostrzegalne w przestrzeni publicznej i pozytywnie odbierane" - kończy swe oświadczenie fundacja.

ZOBACZ PEŁNE STANOWISKO POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ >

Partia Razem i Nowoczesna chciały kontroli w ubiegłym roku

O podjęcie działań kontrolnych w sprawie finansowania kampanii "Sprawiedliwe sądy" wystąpiły już we wrześniu ubiegłego roku partia Razem i Nowoczesna.

Kontrolę w Polskiej Fundacji Narodowej zapowiadał wówczas prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

- Przygotowujemy w tym zakresie państwu informację, w którym momencie rozpoczniemy kontrolę dotyczącą Polskiej Fundacji Narodowej - mówił Kwiatkowski.

Autor: akr//rzw//kwoj / Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24