Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego chce wstrzymania posiedzenia trzech izb SN

TVN24 | Polska

Autor:
akr
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Trzy Izby SN zajmą się sprawą sędziów wyłonionych przez nową KRS (wideo z 15.01.2020 r.)TVN24
wideo 2/4
TVN24Trzy Izby SN zajmą się sprawą sędziów wyłonionych przez nową KRS (wideo z 15.01.2020 r.)

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skierowała we wtorek dwa pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie zwróciła się do TK o wstrzymanie lub zawieszenie spraw dotyczących statusu sędziów SN. Dotyczy to także przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech izb Sądu Najwyższego w sprawie sędziów wyłonionych przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa.

Rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej SN Piotr Falkowski przekazał w czwartek w komunikacie, że "Sąd Najwyższy, rozpoznając w postępowaniu kasacyjnym sprawę dyscyplinarną radcy prawnego, postanowił zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z dwoma pytaniami prawnymi".

Izba Dyscyplinarna chce wstrzymania posiedzenia trzech izb SN

Jak wyjaśnił Falkowski, dotyczą one rozstrzygnięcia, czy jest niezgodny z konstytucją przepis Kodeksu postępowania karnego (artykuł 439 paragraf 1) "rozumiany w ten sposób, że badanie, czy w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub czy sąd był nienależycie obsadzony, obejmuje badanie okoliczności prawidłowości powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa".

Artykuł 439 Kodeksu postępowania karnego określa tak zwane bezwzględne przyczyny odwoławcze. Sąd odwoławczy bada je z urzędu.

Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:  1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40; 2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie; 3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego; 4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu; 5) orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie; 6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu; 7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie; 8) (orzeczenie - przyp. red.) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone; 9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8–11; 10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy; 11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.

Rzecznik Izby Dyscyplinarnej SN poinformował ponadto o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego "o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie lub zawieszenie postępowań w sprawach podlegających rozpoznaniu przed Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi, dotyczących skuteczności czynności sędziów Sądu Najwyższego oraz statusu (mandatu) sędziego Sądu Najwyższego".

W komunikacie napisano, że dotyczy to "w szczególności" sprawy przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN - Karnej, Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Mają one rozstrzygnąć pytanie prawne, związane z udziałem w składach sędziowskich osób wyłonionych przez nową KRS, które przedstawiła 15 stycznia pierwsza prezes SN profesor Małgorzata Gersdorf.

Cały komunikat rzecznika prasowego Izby Dyscyplinarnej SN >>>

Falkowski przekazał, że Izba Dyscyplinarna SN wystąpiła także o "wstrzymanie skuteczności uchwał, postanowień i zarządzeń wydanych w tego rodzaju sprawach do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny przedstawionych pytań prawnych".

Komunikat Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie dwóch pytań prawnych do TK >>>

Laskowski o uzasadnieniu pytania Gersdorf (wideo z 15.01.2020 r.)
TVN24

Pytanie Gersdorf do trzech Izb Sądu Najwyższego

W zeszłym tygodniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf przedstawiła wniosek o rozstrzygnięcie przez trzy izby Sądu Najwyższego - Izbę Karną, Izbę Cywilną oraz Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - pytania związanego z udziałem w składach sędziowskich osób wyłonionych przez nową KRS.

Pytanie dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub Sądu Najwyższego osoby powołanej na sędziego przez prezydenta na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie, prowadzi do naruszenia konstytucji, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej - wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami. Posiedzenie trzech Izb w tej sprawie wyznaczone zostało na 23 stycznia.

W poniedziałek ze sprawy zostało wyłączonych siedmioro sędziów Izby Cywilnej, którzy również zostali wskazani przez nową KRS.

Natomiast w piątek prezes Izby Dyscyplinarnej SN Tomasz Przesławski zwrócił się do Gersdorf o uwzględnienie Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w zaplanowanym na 23 stycznia posiedzeniu izb SN. Przesławski poprosił o priorytetowe potraktowanie tej sprawy. W ocenie prezesa Przesławskiego decyzja Gersdorf o skierowaniu pytania do trzech Izb SN była nieprawidłowa.

Źródło: PAP, tvn24.pl

akr

Tagi:
Raporty: