Poprawki do ustaw o tarczy antykryzysowej i dodatku solidarnościowym. Głosowania w Senacie

Autor:
akw//now
Źródło:
PAP
Prezydent Andrzej Duda o dodatku solidarnościowym
Prezydent Andrzej Duda o dodatku solidarnościowymTVN24
wideo 2/4
TVN24Prezydent Andrzej Duda o dodatku solidarnościowym (wideo z maja 2020 roku)

Senatorowie przyjęli poprawki do ustawy o dodatku solidarnościowym, które przewidują podwyższenie kwoty dodatku z 1400 złotych do 1500 złotych. Do tej samej kwoty wzrosnąć miałby również zasiłek dla bezrobotnych. Senat podjął także decyzje w sprawie innych ustaw, między innymi w sprawie rządowej tarczy antykryzysowej.

Za podjęciem uchwały w sprawie dodatku solidarnościowego głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawą znów zajmie się Sejm.

Najważniejsze poprawki do ustawy zostały zgłoszone przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Przewidują one między innymi podniesienie dodatku solidarnościowego o 100 złotych, a więc ogółem do 1500 złotych. Grodzki zaproponował również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1500 złotych, a nie - jak przewiduje ustawa - do 1200 złotych (przez pierwsze 90 dni). Podczas czwartkowego posiedzenia komisji przedstawiciele rządu nie poparli tych zmian, argumentując, że nie przedstawiono ostatecznych skutków finansowych takiej decyzji.

Inna przyjęta przez Senat poprawka doprecyzowuje, że cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych będzie otrzymywał dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny.

Do otrzymania świadczenia potrzebny wniosek

Projekt ustawy skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Przyjęta przez izbę niższą ustawa przewiduje, że dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku w wysokości 1400 złotych miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca 2020 roku rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

CZYTAJ WIĘCEJ: Andrzej Duda obiecuje "dodatek solidarnościowy" >>>

Świadczenie będzie nieopodatkowane, a składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszają wysokości świadczenia - opłaca je budżet państwa. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym. Wniosek ma mieć formę dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS. Dodatek nie zostanie wypłacony osobom pracującym na umowach-zleceniach lub na własny rachunek, które mogą skorzystać ze świadczenia postojowego.

Ustawa zakłada także między innymi podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 złotych w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku, a później - 942,30 złotego. Zaproponowana przez Senat poprawka przewiduje, że zasiłek wynosiłby 1500 złotych.

Zasiłek ma wzrosnąć od 1 września tego roku. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Poprawki do tarczy

Głosując w sprawie poprawek do tak zwanej tarczy antykryzysowej 4.0, Senat uwzględnił między innymi poprawki zarekomendowane wcześniej przez połączone komisje: rodziny, polityki senioralnej i społecznej; budżetu i finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Wśród nich znajdują się poprawki usuwające z ustawy przepisy, które w ocenie większości senackiej nie mają niczego wspólnego ze wsparciem firm i instytucji w walce ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią. Chodzi między innymi o zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń czy dotyczące ustroju sądów.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 91 senatorów, przeciw było trzech, a od głosu wstrzymały się trzy osoby.

Senat zdecydował też o zgłoszeniu poprawki, która pozwala bogatym samorządom na nieopłacanie "janosikowego" przez wszystkie miesiące, w których straciły one co najmniej 20 proc. dochodów, a nie tylko w czerwcu i lipcu.

Poprawkami Senatu zajmie się teraz Sejm.

Tarcza antykryzysowej 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 wprowadza między innymi dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca tego roku okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2020 roku? >>>

Pozostałe głosowania w Senacie

Senat tego dnia decydował także w sprawie innych ustaw. Bez poprawek przyjął nowelę ustawy o finansach publicznych, która umożliwia zawieszenie stosowania Stabilizującej Reguły Wydatkowej. Uchwalona przez Sejm pod koniec maja nowelizacja ustawy o finansach publicznych przewiduje, że SRW nie będzie stosowana w czasie epidemii.

Izba nie zgłosiła poprawek do nowelizacji ustaw podatkowych, która wdraża do polskiego prawa unijne dyrektywy podatkowe i uszczelnia system podatkowy. Wniesiono natomiast doprecyzowujące poprawki do noweli ustawy o substancjach chemicznych. Nowelizacja ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Autor:akw//now

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości