TVN24 | Polska

Nieco lepiej z matematyką, gorzej z polskim. Całkiem nieźle z francuskim i hiszpańskim. Jak poszło ósmoklasistom?

TVN24 | Polska

Autor:
ads/pm,kab
Źródło:
PAP
Są wstępne wyniki egzaminu ósmoklasistyTVN24
wideo 2/6
TVN24Są wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła w piątek wstępne wyniki egzaminu, który w czerwcu zdawali uczniowie klas ósmych. Z matematyki absolwentom podstawówek poszło odrobinę lepiej niż przed rokiem. Z języka polskiego i angielskiego - trochę gorzej. Każdy uczeń może sprawdzić swój wynik w internecie.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej wstępną informację o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty. Wtedy też swoje indywidualne wyniki poznali absolwenci klas ósmych szkół podstawowych i otrzymali zaświadczenia o wynikach. Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, sposób przekazania zaświadczenia określa dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Absolwenci szkół podstawowych mogą sprawdzić wyniki, które uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy ósmych otrzymali od dyrektora szkoły.

Do egzaminu w czerwcu przystąpiło około 343 tysiące uczniów, z czego nieco ponad 12 tysięcy rozwiązywało zadania w arkuszach w formie dostosowanej. Zdecydowana większość ósmoklasistów zdawała język angielski (95,93 procent). Drugi w kolejności był język niemiecki (3,63 procent).

Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 procent punktów możliwych do otrzymania (w zeszłym roku uzyskali 63), a z matematyki - 46 procent (w roku poprzednim 45) - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 54 procent punktów (w poprzednim roku 59), z niemieckiego - 45 procent (w poprzednim roku 42). Wyniki w rzadziej wybieranych językach były lepsze: z rosyjskiego - 48 procent (w ubiegłym roku 42), z francuskiego - 72 procent (w ubiegłym roku 61), z hiszpańskiego - 66 procent (w roku poprzednim 56). Jeśli chodzi o język włoski, tegoroczna średnia to 57 procent (w roku poprzednim 58).

Informacje wstępne o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku >>>

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotówCKE

Wyniki w zależności od lokalizacji szkoły

CKE przedstawiła też wyniki egzaminu podzielone ze względu na lokalizację szkół. Wynika z nich, że najlepsze rezultaty uzyskali uczniowie z placówek w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Drudzy w kolejności ze wszystkich przedmiotów byli ósmoklasiści z miast między 20 tys. a 100 tys. mieszkańców.

Trzecie miejsce z języka polskiego i matematyki przypadło uczniom ze wsi, a z języka angielskiego - absolwentom z miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

Wyniki egzaminu w zależności od lokalizacji szkołyCKE

Wyniki w zależności od płci

Komisja przedstawiła też dane o wynikach w zależności od płci uczniów. Z językiem polskim, językiem angielskim i językiem niemieckim lepiej poradziły sobie dziewczęta. W przypadku matematyki średni wynik chłopców i dziewcząt był taki sam.

Wyniki w zależności od płciCKE

"Mimo trudnej sytuacji wyniki nie odbiegają od wyników z roku ubiegłego"

Wiceminister edukacji Marzena Machałek przypomniała, że w tym roku egzamin przeprowadzony był w szczególnych okolicznościach. Ze względu na epidemię szkoły pracowały zdalnie, termin egzaminu został przesunięty z kwietnia na czerwiec, a sam egzamin przeprowadzono w rygorze sanitarnym.

- Nie odbiło się to na wynikach egzaminu - oceniła Machałek. - Cieszy nas, że mimo tej trudnej sytuacji wyniki nie odbiegają od wyników z roku ubiegłego - dodał wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Z czym uczniowie poradzili sobie najlepiej, a z czym mieli najwięcej trudności?

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że wszystkie egzaminy przebiegły sprawnie i spokojnie. Omawiając wyniki uczniów, wskazał, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury (chodziło o cytowany w arkuszu artykuł Małgorzaty Smoczyńskiej "Życie z pasją") i wykorzystania zawartych w nim informacji.

Na egzaminie z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte, sprawdzające znajomość funkcji językowych. Do egzaminu z tych dwóch języków przystąpiła zdecydowana większość ósmoklasistów (około 99,5 procent).

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające znajomość gramatyki. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym uczniowie na podstawie informacji zawartej w zadaniu musieli przedstawić uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta.

W przypadku języka angielskiego i niemieckiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji językowych. W języku angielskim, jak i w niemieckim, trudne było także zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Najwyższe wyniki

Jak podaje CKE, wyniki od 90 do 100 procent uzyskało: z języka polskiego 2,3 procent ósmoklasistów (7987 uczniów), z matematyki – 5,9 procent (20 289 uczniów), z języka angielskiego – 17,1 procent (56 310 uczniów), z niemieckiego – 6,1 procent (790 uczniów).

2 843 osoby uzyskały wynik wyższy niż 90 procent ze wszystkich egzaminów, które zdawali.

Dalsze etapy rekrutacji

Do wtorku 4 sierpnia, do godziny 15 absolwenci mają czas na to, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tym roku możliwe jest przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu (dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii zaświadczenia, jeśli jest to niezbędne dla celów rekrutacji) lub przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 4 sierpnia do godziny 15 absolwenci będą mieli też czas na ewentualną zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół lub profilu klasy.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Nie będzie postępowania uzupełniającego

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. O przyjęciu do szkół kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą decydować dyrektorzy szkoły.

Co z osobami, które nie mogły przystąpić do egzaminu?

Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych brane są pod uwagę po połowie punkty za wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej oraz w sesji dodatkowej, został z niego zwolniony. Przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zostaną mu przeliczone także na liczbę punktów z egzaminu.

Przesunięty egzamin ósmoklasisty

W tym roku sesja egzaminacyjna egzaminu ósmoklasisty pierwotnie miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią od 12 marca zawieszono stacjonarne zajęcia w szkołach, a od 25 marca szkoły miały obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminy ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty w sesji głównej był przeprowadzony 16-18 czerwca, a w sesji dodatkowej - 7-9 lipca.

W tym roku harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest jednolity w całym kraju. Ustalił go minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej - tak jak w latach ubiegłych - są ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Autor:ads/pm,kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24