Chcesz studiować na Harvardzie lub w Princeton? Państwo da pieniądze 700 osobom

Ze świata

ShutterstockUniwersytet Harvarda należy do najlepszych uczelni świata

Osoby, które chcą tytuł magistra uzyskać na najlepszych uczelniach świata, będą mogły liczyć na finansowe wsparcie państwa. Przewiduje to nowelizacja, którą w czwartek podpisał prezydent Bronisław Komorowski - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odpowiedzią na zobowiązania z expose premier Ewy Kopacz.

336 mln przez 10 lat

Nowela umożliwia utworzenie rządowego programu pomocy finansowej, w ramach którego pokrywane byłyby koszty studiów na najlepszych zagranicznych uczelniach. Program ma trwać 10 lat, a jego koszt wyniesie 336 mln zł. Z programu – jak szacuje resort nauki - skorzystać będzie mogło w sumie ok. 700 studentów. W 2016 r. na program przeznaczonych ma być 18,5 mln zł. Program będzie ustanowiony przez Radę Ministrów drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Z programu - zgodnie z zapowiedziami resortu nauki - będą mogły skorzystać osoby, które studia na najlepszych uczelniach chcą zacząć w roku 2016/2017. Nowelizacja zakłada, że o wsparcie w ramach programu będą się mogli ubiegać studenci, którzy nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do programu ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich albo zdobyli tytuł licencjata lub inżyniera (o ile dostaną się na studia na którejś z najlepszych uczelni świata). Z programu nie będą mogły korzystać osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Co pokrywa państwo?

Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu środki na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako zasadę przyjęto, że pomoc w ramach programu podlega zwrotowi. Uczestnik programu będzie jednak zwolniony ze zwrotu udzielonego mu wsparcia, jeśli w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez 5 lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub jeśli ukończy studia doktoranckie w Polsce. Pomocy finansowej nie trzeba będzie również zwracać, jeśli studia zagraniczne nie zostały podjęte lub nie zostały ukończone z przyczyn nieleżących po stronie uczestnika. Szczegółowe warunki realizacji programu określone będą w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock