Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Oto warunki

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Ekspert o wzroście liczby upadłości i bezrobocia w 2021 roku
Ekspert o wzroście liczby upadłości i bezrobocia w 2021 rokuTVN24
wideo 2/7
TVN24Ekspert o wzroście liczby upadłości i bezrobocia w 2021 roku

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje wszystkim osobom bez pracy - aby go otrzymać trzeba spełnić pewne warunki. Jego wysokość zależy natomiast od stażu pracy. Ile wynosi w tym roku kwota netto zasiłku dla bezrobotnych? Jakie warunki są wymagane? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. Jego wartość maleje po trzech miesiącach.

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 rokuzielonalinia.gov.pl

Najniższy zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku, który przysługuje osobom posiadającym mniej niż 5 lat stażu pracy, wynosi 960 złotych brutto (826,60 zł netto). Po trzech miesiącach jego wartość jest obniżana do 753,90 zł brutto (660,05 zł "na rękę").

Na wyższy zasiłek mogą liczyć osoby, które posiadają od 5 do 20 lat stażu pracy. W okresie pierwszych trzech miesięcy będą one otrzymywać 1200 zł brutto (1025 zł netto). Później świadczenie to wynosi 942, 30 zł brutto (814,49 zł netto).

Najwyższy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom posiadającym co najmniej 20-letni staż pracy. Tacy bezrobotni otrzymują na początku 1440 zł brutto (1221,40 zł netto), a po trzech miesiącach 1130,80 zł brutto (968,03 zł netto).

Raz w roku, 1 czerwca, zasiłek dla bezrobotnych jest waloryzowany. Oznacza to, że podane powyżej kwoty nie będą obowiązywać w ciągu całego 2021 roku.

Zasiłek dla bezrobotnych - komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które były zatrudnione przez 365 dni i otrzymywały wynagrodzenie w wysokości co najmniej najniższego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie to 2800 zł brutto). Przy ustalaniu prawa do świadczenia pod uwagę bierze się 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzające dzień zarejestrowania w urzędzie.

Do wspomnianych 365 dni nie są jednak zaliczane jedynie przepracowane dni. Może być do nich włączony także okres prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli w tym czasie były odprowadzane składki naliczane od równowartości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Włączony jest do nich też okres pobierania zasiłku chorobowego, czy zasiłku macierzyńskiego. Wliczane są także okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, czy służby wojskowej oraz urlopy wychowawcze.

W okresie tym nie uwzględnia się jednak okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Od zarobków osoby ubiegającej się o zasiłek dla bezrobotnych powinny być też odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Przy przyznaniu prawa do zasiłku nie jest ważny wymiar etatu.

Zasiłek dla bezrobotnych - na jak długo jest przyznawany?

Wsparcie dla bezrobotnych przyznawane jest na 180 lub 365 dni, co jest uzależnione od między innymi od stażu pracy i sytuacji na rynku pracy. Zasiłek jest przyznawany na 180 dni, jeżeli na terenie danego powiatu stopa bezrobocia (stan na 30 czerwca roku poprzedniego) nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Okres może być wydłużony, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie mieszka na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia przekracza ten wskaźnik.

Na dłuższe wsparcie mogą też liczyć osoby posiadające ponad 50 lat i posiadające co najmniej 20-letni staż pracy. Przed 365 dni zasiłek mogą też pobierać osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 15 roku życia lub mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, których małżonek także jest osobą bezrobotną i nie ma prawa do zasiłku.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości