Lawina zastrzeżeń wobec SKOK. Kolejny zarząd komisaryczny

Z kraju


Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny w SKOK "Wybrzeże" w Gdańsku - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie. Do tej pory zarząd komisaryczny wprowadzono w 17 kasach. W czwartek KNF ustanowiła zarząd komisaryczny w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej "Jaworzno".

Na zarządcę komisarycznego SKOK "Wybrzeże" powołano Adama Stempniewskiego. Według KNF "celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy".

Zarząd komisaryczny

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Wybrzeże na koniec dnia poprzedzającego ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy - wyjaśniła Komisja. Dodała, iż zarządca komisaryczny będzie kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

Kasy działają normalnie

Przypomniała również, że ustanowienie zarządcy komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK, a także nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. - Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK - zaznacza Komisja.

Zarząd odwołany

Wskazuje przy tym, że z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają, a kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu.

- Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie. Depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - podkreśla KNF. W sumie, wraz ze SKOK "Wybrzeże", dotąd zarząd komisaryczny wprowadzono w 17 kasach, z czego w siedmiu kasach ogłoszono upadłość, a pięć zostało przejętych przez banki.

Zobacz: "Głęboka niewypłacalność". Upada kolejny SKOK

"Głęboka niewypłacalność". Upada kolejny SKOKTVN24 BiS

Autor: ag//ms / Źródło: PAP