Budżet przechodzi w komisji sejmowej. Opozycja protestuje

Z kraju

Projekt budżetu na 2017 r. przyjęła po poprawkach sejmowa komisja finansów

Sejmowa komisja finansów publicznych zgodziła się w czwartek na wprowadzenie nielicznych spośród prawie 290 zgłoszonych poprawek do projektu budżetu na 2017 r. i opowiedziała się za jego przyjęciem.

Za przyjęciem budżetu z poprawkami opowiedziało się 20 posłów komisji, 11 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zarekomendowane przez komisję to poprawki posłów PiS dotyczą przesunięć wewnątrz budżetu - nie zmieniają wysokości przyszłorocznych dochodów ani wydatków, nie ingerują również w wysokość dopuszczonego deficytu. Wszystkie pozytywnie zaopiniowało Ministerstwo Finansów.

Cięcia wydatków

Najwięcej emocji wywołała poprawka przewodniczącego komisji Jacka Sasina (PiS), w ramach której zaproponował zwiększenie o 121 mln 80 tys. zł rezerwy ogólnej. Ma to się odbyć kosztem m.in. zmniejszenia o 2,7 mln zł wydatków Sądu Najwyższego i NIK, o 3,8 mln zł - Rzecznika Praw Obywatelskich, o 7,8 mln zł - Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), o 3,8 mln zł - GIODO, o 1,5 mln zł - Krajowego Biura Wyborczego, o 15,1 mln zł - Państwowej Inspekcji Pracy, o 36,5 mln - IPN, o 1 mln zł - Rzecznika Praw Dziecka, o 10 mln zł - resortu sprawiedliwości i o 35,7 mln zł - Krajowej Rady Sądownictwa.

Wiceszefowa komisji Krystyna Skowrońska (PO) protestowała zwłaszcza przeciw obniżeniu budżetu RPO, która może - jej zdaniem - pozbawić rzecznika możliwości działania. Paulina Hennig-Kloska (N) dodawała, że nie wiadomo, dlaczego poprawka obniża budżet m.in. tych instytucji, z którymi rządzący "są w pewnym sporze". Sasin zaprzeczał wskazując, że obniżony jest budżet np. resortu sprawiedliwości czy IPN. Zaznaczył, że poprawka to tylko zmniejszenie planowanego zwiększenia budżetu tych instytucji i żadna z nich nie będzie miała mniejszych pieniędzy niż w 2016 roku.

Podwyżki wynagrodzeń

Po ewentualnym zaakceptowaniu tej poprawki przez Sejm, rezerwa ogólna premiera zwiększy się do ponad 221 mln zł. Komisja pozytywnie zarekomendowała także poprawkę komisji sprawiedliwości o zmniejszeniu o 9,7 mln zł wydatków sądów powszechnych oraz poprawkę komisji obrony, przesuwającą 99,6 mln zł w ramach budżetu MON na podwyżki wynagrodzeń. Uznanie komisji uzyskał też wniosek, by przesunąć 5 mln zł z rezerwy na finansowanie Krajowego Biura Wyborczego na rezerwę Głównego Urzędu Miar. Zgodnie z inną poprawką o ponad 75 mln zł zostaną zmniejszone wydatki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia społeczne. Kwota ta zostanie przeznaczona na utrzymanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wsparcie rodzin

Zdecydowano o zmniejszeniu o ok. 13 mln zł środków na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, z przeznaczeniem ich na działalność ośrodków adopcyjnych. Poparcie komisji zyskała także poprawka posła Sasina, która ma umożliwić podwyższenie wynagrodzeń - o 253 zł - funkcjonariuszom Służby Więziennej, analogicznie jak w pozostałych służbach mundurowych.

Posłowie komisji zaakceptowali zmianę w planie finansowym Funduszu Pracy wprowadzając do niego nowe koszty - związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zarezerwowano na ten cel 70 mln zł zmniejszając koszty w innych pozycjach planu Funduszu. Komisja pozytywnie zaopiniowała też poprawkę zgłoszoną przez sejmową komisję ds. służb specjalnych dotyczącą zwiększenia budżetu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 47,5 mln zł. Pieniądze te miałyby być przeznaczone na wydatki rzeczowe Agencji, powiększenie funduszu operacyjnego ABW i odprawy dla byłych funkcjonariuszy MSW PRL, którzy jeszcze pozostają w służbach specjalnych. Komisja przyjęła także poprawkę do tekstowej części budżetu. Przewiduje ona, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, a mocą od 1 stycznia 2017 r.

Budżet 2017

Według projektu budżetu na 2017 r. dochody budżetu państwa mają w przyszłym roku wynieść 325 mld 426 mln 102 tys. zł, a wydatki 384 mld 771 mln 602 tys. zł. Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59 mld 345 mln 500 tys. zł. Rząd założył, że w 2017 r. wzrost PKB (w ujęciu realnym) wyniesie 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - 5,5 proc. Zdaniem rządu projekt budżetu na 2017 r. spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) – niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.

Premier Morawiecki „zakochany w budżecie”. Opozycja pyta, czy to miłość do dziury budżetowej?:

Autor: MS / Źródło: PAP