Drzewa i krzewy wytniesz bez pozwolenia. Siedem rzeczy, które musisz wiedzieć

Z kraju

ShutterstockWycinanie drzew bez pozwolenia na własnej działce. Są nowe przepisy

Od 1 stycznia obowiązują zmienione przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów na terenach należących do osób fizycznych. Nowe przepisy budzą ogromne zainteresowanie, dlatego Ministerstwo Środowiska opublikowało komunikat wyjaśniający kiedy pozwolenie nie jest wymagane. Sprawdź, co jest ważne,

1. Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia

Od 1 stycznia nie trzeba mieć zezwolenia, kiedy chcemy wyciąć drzewo lub krzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, a powody ich usunięcia są niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oba warunki muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej.

Te dwa warunki wystarczą, by wyciąć każde drzewo lub krzew bez zezwolenia.

Nie jest więc wymagane spełnienie dodatkowychwarunków , takich jak obwód drzewa na wysokości 130 cm wynoszący nie więcej niż 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Od 1 stycznia nie trzeba mieć również zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jeśli celem wycinki jest przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Także w tym przypadku spełnienie warunków braku użytkowania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew i określonego celu usunięcia wystarcza do usunięcia drzewa i krzewu bez zezwolenia.

2. Większe obwody drzew

Co jeszcze uległo zmianie? Obowiązują teraz inne wielkości obwodów drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o zgodę. Do końca ubiegłego roku zezwolenie nie było wymagane w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekraczał 35 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew). Po zmianie wartości te są większe, ponieważ wynoszą, odpowiednio: 100 cm i 50 cm. Co istotne, dotyczą one obwodów drzew nie na wysokości 5 cm, lecz 130 cm.

3. Zmiany dotyczące krzewów

Ważne zmiany nastąpiły też w przypadku sposobu kwalifikowania krzewów, które można wyciąć bez zdobywania zgody. Do końca 2016 roku zezwolenia nie wymagało usunięcie krzewów, których wiek nie przekraczał 10 lat, a od bieżącego roku zezwolenie takie nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

4. Pomnik przyrody wyjątkiem

Inaczej wygląda sytuacja, w przypadku, gdy dane drzewo lub krzew są objęte specjalną ochroną, wynikającą z ustawy o ochronie przyrody. Jeśli na przykład drzewo jest pomnikiem przyrody, nie można go wyciąć dopóki obowiązuje uchwała rady gminy obejmująca je formą ochrony przyrody.

5. Jakie opłaty i kary

Nowe przepisy przewidują też dużo prostszy sposób ustalania opłaty za usunięcie drzew i krzewów, bez konieczności stosowania współczynników różnicujących opłatę w zależności od miejsca, w którym rośnie usuwane drzewo i krzew, a także bez stosowania niezwykle zróżnicowanych dotąd stawek opłaty. Teraz opłata będzie ustalana mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, a opłatę za usunięcie krzewu - mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Stawki będą ustalane w uchwałach rady gminy, ale nie będą one mogły być wyższe niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 metr kwadratowy usuwanych krzewów.

Zmienią się też kary za bezprawne wycięcie drzew i krzewów. Kara wynosić będzie równowartość opłaty za usunięcie drzewa i krzewu, w przypadku, kiedy takie usunięcie było zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty. Wcześniej wysokość kary była na poziomie dwukrotności tej opłaty.

6. Kiedy nie trzeba płacić

Nowe zasady zwiększają też liczbę przypadków, kiedy opłat nie trzeba będzie uiszczać. Opłaty nie będą naliczane, kiedy obwód topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm oraz 80 cm przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie będą pobierane jeżeli usunięcie dokonywane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tym przypadku zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się także opłat za usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50m2 (dotychczas zwolnione z opłat było usuwanie krzewów, których wiek nie przekraczał 25 lat).

7. Gminy mogą wprowadzać wyjątki

Nowe przepisy umożliwiają wprowadzanie kolejnych wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przez radę gminy. Może ona określić w sposób generalny (np. wskazując gatunki drzew i krzewów, ich wiek, cechy nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy) inne przypadki, w których nie będzie trzeba zdobywać zgody na wycinkę.

Zobacz: Łatwiejsza wycinka drzew na działce (Film z 19.12.2016)

Łatwiejsza wycinka drzew na działceTVN24 BiS

Autor: azb//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock