10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy. Jak złożyć wniosek?

[object Object]
Szydło: nowoczesne górnictwo to przyszłość polskiej gospodarkitvn24bis
wideo 2/4

Górnicze spółki rozpoczęły przyjmowanie wniosków o 10-tysięczne rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Osoby uprawnione do tego świadczenia mają 21 dni na złożenie wniosków - czyli należy to zrobić do 13 listopada.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla weszła w życie. Oznacza to, że od dziś w 37 wyznaczonych punktach można składać wnioski o rekompensaty. Listę punktów przyjmowania wniosków, wraz z godzinami otwarcia, opublikowano we wtorek na stronach internetowych spółek węglowych.

Formularze

ZOBACZ WZÓR WNIOSKU O REKOMPENSATĘ

Ministerstwo Energii i górnicze firmy udostępniły także w internecie formularze wniosków o rekompensatę i towarzyszących im oświadczeń wraz z instrukcją ich wypełniania i składania. W każdej ze spółek uruchomiono również infolinię, gdzie można zasięgnąć informacji dotyczących rekompensat. Uprawnionych do świadczeń jest ponad 235 tys. osób, a łączny koszt realizacji ustawy oszacowano na ponad 2,3 mld zł. Osoby uprawnione do świadczenia, które pracowały w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, spółki Tauron Wydobycie lub w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka, składają wniosek wraz z oświadczeniem do przedsiębiorstwa, z którego przeszły na emeryturę lub rentę. Natomiast emeryci i renciści z kopalń Kompani Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i kopalni Kazimierz-Juliusz, składają wnioski do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), jednak dla wygody składających punkty przyjmowania wniosków dla tej grupy są uruchomione zarówno w zakładach SRK, jak i Polskiej Grupy Górniczej.

Kto może składać?

Zgodnie z ustawą, uprawniony do rekompensaty jest emeryt lub rencista, który miał ustalone prawo do emerytury lub renty, pobierał już takie świadczenie z ZUS, a w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z kopalni bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym (ustawa zawiera daty graniczne, do których wydawany był deputat), a następnie został tego świadczenia pozbawiony na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń. O 10-tysięczną (netto) rekompensatę mogą także wnioskować: wdowa, wdowiec i sierota, mający ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który spełniał warunki do otrzymania rekompensaty. Gdy uprawniona do renty rodzinnej po górniku jest więcej niż jedna osoba, rekompensata jest wypłacana wszystkim uprawnionym w równych częściach. Wdowy, wdowcy i sieroty do wniosku o świadczenie muszą dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do rekompensaty: wdowy - decyzję ZUS o ustaleniu prawa do renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej na stałe, sieroty - decyzję ZUS lub zaświadczenie o pobieraniu renty rodzinnej.

Potrzebne dokumenty

Wnioski o rekompensaty można składać osobiście (z dokumentem tożsamości), pocztą, z dopiskiem "Rekompensata" na kopercie (przy składaniu wniosku pocztą podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony notarialnie lub w urzędzie gminy, o terminie przyjęcia wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub przez osobę upoważnioną (z ustanowionym notarialnie lub potwierdzonym w gminie upoważnieniem). Rencista dodatkowo dołącza do wniosku decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień do pobierania renty.

Kto nie dostanie?

Rekompensat nie otrzymają osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę w okresie, kiedy przedsiębiorstwa górnicze nie przyznawały już emerytom i rencistom bezpłatnego węgla, a także ci, których roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sadowego. Świadczenia nie dostaną także emeryci i renciści, którzy nadal otrzymują ekwiwalent za deputat wypłacany przez ZUS – dotyczy to emerytów i rencistów z kopalń, których likwidację rozpoczęto przed 1 stycznia 2007 r. Rekompensata nie przysługuje również osobom korzystającym z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Szczegóły dotyczące rekompensat można uzyskać pod numerami infolinii: 32 757 27 27 w Polskiej Grupie Górniczej, 32 756 21 13 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, 32 757 32 60 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, 81 462 53 00 w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka oraz 32 618 50 00 i 32 627 00 00 w spółce Tauron Wydobycie.

Autor: msz/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości