Budżet państwa na ostatniej prostej. Drugie czytanie w Sejmie

Z kraju

W Sejmie drugie czytanie projektu budżetu na 2017 r.

Na wtorek w Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu budżetu na 2017 r. Podczas posiedzenia zostanie przedstawione sprawozdanie z prac nad projektem w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, posłowie będą mogli też składać poprawki.

Na początku grudnia sejmowa Komisja Finansów Publicznych zgodziła się, by do projektu budżetu na 2017 r. wprowadzić nieliczne spośród prawie 290 zgłoszonych poprawek i opowiedziała się za przyjęciem projektu.

Przesunięcia wewnątrz budżetu

Zarekomendowane przez komisję poprawki posłów PiS dotyczą przesunięć wewnątrz budżetu - nie zmieniają wysokości przyszłorocznych dochodów ani wydatków, nie ingerują również w wysokość dopuszczonego deficytu. Wszystkie pozytywnie zaopiniowało Ministerstwo Finansów. Zdecydowano m.in., by zwiększyć o 121 mln 80 tys. zł rezerwę ogólną, kosztem m.in. zmniejszenia o 2,7 mln zł wydatków Sądu Najwyższego i NIK, o 3,8 mln zł wydatków Rzecznika Praw Obywatelskich, o 7,8 mln zł budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), o 3,8 mln zł wydatków GIODO, o 1,5 mln zł wydatków Krajowego Biura Wyborczego, o 15,1 mln zł budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, o 36,5 mln wydatków IPN, o 1 mln zł wydatków Rzecznika Praw Dziecka, o 10 mln zł budżetu resortu sprawiedliwości i o 35,7 mln zł wydatków Krajowej Rady Sądownictwa. W efekcie rezerwa ogólna premiera zwiększy się do ponad 221 mln zł.

Mniej dla sądów, więcej dla MON

Komisja pozytywnie zarekomendowała także poprawkę komisji sprawiedliwości o zmniejszeniu o 9,7 mln zł wydatków sądów powszechnych oraz poprawkę komisji obrony, przesuwającą 99,6 mln zł w ramach budżetu MON na podwyżki wynagrodzeń. Uznanie komisji uzyskał też wniosek, by przesunąć 5 mln zł z rezerwy na finansowanie Krajowego Biura Wyborczego na rezerwę Głównego Urzędu Miar. Zgodnie z inną poprawką o ponad 75 mln zł zostaną zmniejszone wydatki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia społeczne. Kwota ta zostanie przeznaczona na utrzymanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zdecydowano o zmniejszeniu o ok. 13 mln zł środków na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, z przeznaczeniem ich na działalność ośrodków adopcyjnych. Poparcie komisji zyskała także poprawka umożliwiająca podwyższenie wynagrodzeń - o 253 zł - funkcjonariuszom Służby Więziennej, analogicznie jak w pozostałych służbach mundurowych.

Fundusz "Za Życiem"

Komisja zaakceptowała też zmianę w planie finansowym Funduszu Pracy wprowadzając do niego nowe koszty - związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zarezerwowano na ten cel 70 mln zł, zmniejszając koszty w innych pozycjach planu Funduszu. Pozytywną opinię komisji uzyskała też poprawka zgłoszona przez sejmową komisję ds. służb specjalnych dotycząca zwiększenia budżetu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 47,5 mln zł. Pieniądze te miałyby być przeznaczone na wydatki rzeczowe Agencji, powiększenie funduszu operacyjnego ABW i odprawy dla byłych funkcjonariuszy MSW PRL, którzy jeszcze pozostają w służbach specjalnych. Komisja przyjęła także poprawkę do tekstowej części budżetu. Przewiduje ona, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, jednak z mocą od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z harmonogramem prac nad projektem, w środę komisja finansów powinna rozpatrzyć poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania.

Głosowanie w piątek

Głosowanie ustawy i ewentualnych poprawek oraz jej uchwalenie ma odbyć się w najbliższy piątek. Harmonogram zakłada, że 23 grudnia ustawa trafi do Senatu, który będzie miał 20 dni (do 12 stycznia 2017 r.) na podjęcie uchwały w sprawie budżetu. 17 stycznia sejmowa komisja finansów rozpatrzy ewentualne poprawki Senatu, a podczas posiedzenia plenarnego w dniach 25-27 stycznia zostaną one poddane pod głosowanie. Harmonogram przewiduje, że 31 stycznia 2017 r. budżet zostanie przedłożony prezydentowi do podpisu. Zgodnie z konstytucją będzie miał on na złożenie podpisu 7 dni. Według projektu budżetu na 2017 r. dochody budżetu państwa mają w przyszłym roku wynieść 325 mld 426 mln 102 tys. zł, a wydatki 384 mld 771 mln 602 tys. zł. Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59 mld 345 mln 500 tys. zł.

Założenia rządu

Rząd założył, że w 2017 r. wzrost PKB (w ujęciu realnym) wyniesie 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - 5,5 proc. Zdaniem rządu projekt budżetu na 2017 r. spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) – niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.

Zobacz: Wicepremier Morawiecki o projekcie budżetu na 2017 rok (Film z 19.10.2016)

Wicepremier Morawiecki o projekcie budżetu na 2017 rokTVN24 BiS

Autor: azb,ag/gry / Źródło: PAP