Z kraju

Wyższe zasiłki dla części bezrobotnych, wsparcie dla emigrantów. Rząd szykuje zmiany w prawie

Z kraju

[object Object]
Ukraińcy w Polsce. Szansa dla gospodarki czy psucie rynku pracy?TVN24 BiS
wideo 2/4

Pożyczki na założenie firmy dla osób powracających do Polski bez konieczności rejestracji w urzędach pracy, wyższy zasiłek dla bezrobotnych w sytuacji długiego stażu pracy oraz wydłużenie do 12 miesięcy okresu, w którym cudzoziemcy mogliby pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy - takie rozwiązania zakłada projekt nowelizacji ustawy o rynku pracy przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przypomnijmy, że obecnie na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatele m.in. Ukrainy, Białorusi, czy Rosji mogą wykonywać krótkoterminową pracę w Polsce (do 6 miesięcy). Aby zasypać dziurę na rynku pracy, rząd chce, by ten okres wydłużyć do roku.

Bez profilu pomocy

Projekt, przygotowany przez resort rodziny i pracy, który trafił do konsultacji, zakłada rezygnację z konieczności ustalenia profilu (rodzaju) pomocy dla bezrobotnego.

"W opinii wielu powiatowych urzędów pracy, aktualny system profilowania pomocy wydaje się za mało elastyczny i w niektórych przypadkach uniemożliwia im skuteczne działanie, z powodu zamkniętego zakresu form pomocy możliwych do stosowania w ramach ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy" - czytamy w uzasadnieniu. Podkreślono, że dzięki tym rozwiązaniom urząd pracy będzie mógł zastosować dowolną formę pomocy, którą uzna za celową. W projekcie zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Chodzi o "bon ofertowy", który ma ułatwić tym przedsiębiorcom poszukiwanie kandydatów do pracy poza rejestrami powiatowych urzędów pracy. "Jeśli powiatowy urząd pracy przyzna pracodawcy bon ofertowy, wówczas będzie on stanowić gwarancję refundacji pracodawcy z Funduszu Pracy części kosztów rekrutacji pracownika, realizowanej przez agencję zatrudnienia. Bon ofertowy będzie mógł być przyznawany wyłącznie w przypadku, gdy powiatowy urząd pracy nie będzie miał możliwości (brak kandydatów w rejestrze) zrealizowania oferty pracy w określonym czasie i zostaną spełnione inne warunki określone w projekcie ustawy" - podkreślono w uzasadnieniu.

Powrót z emigracji

Ponadto projekt zakłada stworzenie mechanizmu wsparcia dla osób powracających do Polski. Chodzi o umożliwienie skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy.

"Brak konieczności rejestracji w urzędach pracy umożliwi uniknięcie dodatkowych wydatków ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę zasiłków, kosztów administracyjnych związanych z rejestracją w urzędach pracy etc. Dotyczy to przede wszystkim osób zdecydowanych na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności osób, które prowadziły działalność gospodarczą za granicą" - zwrócono uwagę w ocenie skutków regulacji (OSR).

Wyższy zasiłek

Proponowane przepisy zakładają również wprowadzenie wyższego zasiłku – w wysokości 130 proc. zasiłku podstawowego – dla bezrobotnych, posiadających co najmniej 30-letni okres uprawniający do tego zasiłku, np. okres zatrudnienia czy wykonywania innej pracy zarobkowej.

Projekt przewiduje zwiększenie pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych m.in. przez zacieśnienie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, przyznanie długotrwale bezrobotnym pierwszeństwa w uzyskaniu skierowania do spółdzielni socjalnej w celu podjęcia pracy oraz przyznanie długotrwale bezrobotnym oraz bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych pierwszeństwa w uzyskaniu skierowania na szkolenie.

Proponowane przepisy umożliwiałyby wszystkim bezrobotnym (a nie tylko pozostający w szczególnie trudnej sytuacji) skorzystanie z usług agencji zatrudnienia, przede wszystkich w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (na podstawie umowy zawieranej przez urząd pracy z agencją zatrudnienia).

Projekt przewiduje, że urzędy pracy miałyby dostęp do informacji gromadzonych m.in. przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Straż Graniczną i wojewodów. Po wprowadzeniu przepisów urzędy mogłyby weryfikować – przed skierowaniem bezrobotnego do formy pomocy – czy spełniania on warunki do posiadania statusu bezrobotnego.

Staże

Projekt noweli zakłada wprowadzenie mechanizmów uniemożliwiających stosowanie staży zamiast zatrudnienia i traktowania stażystów jako darmowej siły roboczej. Nowe przepisy mają również silniej powiązać staż z zatrudnieniem. W projekcie zaproponowano zmiany w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Instytucja ta zmieni nazwę na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży (PCAM), aby lepiej odzwierciedlała działania na rzecz tej grupy.

Autor: msz//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości