Zmiany w ubezpieczeniach. Dwie ustawy z podpisem prezydenta

Z kraju

Co zawiera ubezpieczenie turystyczne?TVN24 BiS
wideo 2/6

Przepisy regulujące działanie tak zwanych wewnętrznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji znalazły się w nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Ustawa jest implementacją do polskiego prawa niektórych zapisów unijnych dyrektyw Wypłacalność II i Omnibus II, dotyczących ubezpieczeń. O jej podpisaniu przez prezydenta w czwartek poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Unijne dyrektywy zostały już co prawda implementowane do polskiego prawa na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11 września 2015 roku i kilku rozporządzeń, ale w swojej opinii, jak czytamy w uzasadnieniu, "Komisja Europejska wskazała na brak implementacji poszczególnych przepisów obu dyrektyw do krajowych przepisów dotyczących działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej". Resort finansów zgodził się z tą opinią i przygotował odpowiedni projekt ustawy.

Wewnętrzne zakłady

Zapisy noweli odnoszą się m.in. do tzw. "wewnętrznych zakładów ubezpieczeń i wewnętrznych zakładów reasekuracji (tzw. captives)", których właścicielami mogą być instytucje niebędące instytucjami finansowymi, a które ubezpieczają np. wyłącznie ryzyka swoich właścicieli. W myśl ustawy organ nadzoru, czyli w polskim przypadku KNF, będzie miał możliwość uznać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji za wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji. Dokument przewiduje też ułatwienia w działalności wykonywanej przez wewnętrzne zakłady, m.in. zakres przekazywanych danych i informacji do celów nadzoru będzie mógł być węższy niż w przypadku innych zakładów. Dopuszcza także, że obowiązujący dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego dla wewnętrznego zakładu reasekuracji będzie niższy, niż w przypadku innych zakładów reasekuracji. Nowelizacja reguluje również kwestie zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz zawierania przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Polski.

Uprawnienia KNF

Wprowadza możliwość wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zakazu lub ograniczenia swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji z państwa członkowskiego UE, wykonujący działalność w naszym kraju przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług. Ograniczenie lub zakaz swobodnego rozporządzania aktywami będzie następowało na wniosek organu nadzorczego państwa UE, w którym dany zakład ma siedzibę. Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawie o obligacjach. Polegają one m.in. na ustaleniu minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł w przypadku jej emisji (m.in. przez banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy zakłady ubezpieczeń). Nowe przepisy miałyby wejść w życie po 7 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

Prezydent Andrzej Duda podpisał również ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, której celem ma być zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Nowe przepisy mają też zapewnić konkurencję między podmiotami oferującymi ubezpieczenia.

Ustawa ma - w ślad za unijną dyrektywą - wzmocnić ochronę klienta zawierającego umowę ubezpieczenia. Zakłada, że klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń.

Przepisy zobowiązują dystrybutorów ubezpieczeń do uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego postępowania, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Wszystkie informacje mają być klientom "przekazywane w sposób prosty i zrozumiały". Powstanie także nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych, czyli agentów i brokerów, prowadzony przez KNF.

W tym przypadku przepisy wejdą w życie 23 lutego 2018 roku, czyli w ostatnim możliwym dniu wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy ws. dystrybucji ubezpieczeń.

Autor: ps//sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock