Z kraju

SKOK "Wybrzeże" zawieszony. "Głęboka niewypłacalność"

Z kraju

Jak oszczędzają Polacy?
Jak oszczędzają Polacy?TVN24 BiS
wideo 2/5

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła w piątek działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku i wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy. W ocenie KNF jest ona "głęboko niewypłacalna".

ZOBACZ CAŁY KOMUNIKAT KNF

Jak poinformowała w komunikacie KNF, decyzja o zawieszeniu działalności SKOK "Wybrzeże" podjęta została jednomyślnie i oparta na fakcie, że aktywa spółdzielczej kasy nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Głęboka niewypłacalność

Przypomniano, że 8 sierpnia 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK "Wybrzeże" zarządcę komisarycznego. Z jego raportu, który wpłynął do KNF 17 sierpnia 2017 r. wynika, że sytuacja finansowa kasy na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego oznaczała "głęboką niewypłacalność". "Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) w latach 2014–2016 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Wybrzeże okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie" - podkreśliła KNF. W połowie sierpnia tego roku Kasa Krajowa poinformowała KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej SKOK "Wybrzeże".

Bez ratunku

29 sierpnia 2017 r. KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK "Wybrzeże" w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie. Jednocześnie KNF postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK "Wybrzeże" przez bank krajowy. "W wyznaczonym przez KNF terminie, tj. do dnia 12 września 2017 r. włącznie, żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Wybrzeże albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy" - podkreślono.

Niewypłacalność

W tej sytuacji, KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK "Wybrzeże" oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej SKOK "Wybrzeże", pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności. BFG odpowiedział na to, że w jego ocenie, nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji SKOK "Wybrzeże" ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego. "Według sprawozdawczości na dzień 31 lipca 2017 r., SKOK "Wybrzeże" posiadała fundusze własne w wysokości (-) 44 843 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 4 245 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76 559 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 15 670 członków SKOK Wybrzeże wynosiły 128 130 tys. zł" - poinformowała KNF.

Wniosek o upadłość

Zawieszenie działalności SKOK Wybrzeże i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy daje podstawę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG. Gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tysięcy euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK.

Jeśli sąd przychyli się do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego i ogłosi upadłość SKOK Wybrzeże, to będzie to już jedenasta spółdzielcza kasa, która ogłosi bankructwo. W tabeli poniżej wykaz zawieszeń poszczególnych kas przez KNF oraz daty ogłoszenia przez sąd upadłości.

Zawieszenia i upadłości SKOK-ówTVN24bis/KNF

Autor: msz/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Street View

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości