Inwestorzy pod ochroną. Rząd planuje zmiany

Z kraju

Pięć opłat bankowych, o których możesz nie wiedziećtvn24bis.pl
wideo 2/6

Skład Komisji Nadzoru Finansowego zostanie poszerzony o przedstawiciela premiera, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ministra nadzorującego służby specjalne, z tym że dwóch ostatnich nie będzie miało prawa głosu - wynika z opisu projektu resortu finansów, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Dodatkowo, lepiej chronieni mają być inwestujący w obligacje korporacyjne.

Chodzi o przygotowywany przez MF projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Nowi członkowie

"Projekt zakłada (...) rozszerzenie składu KNF. Członkami Komisji zostaną: przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu). Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK" - napisano.

Przypomnijmy, że w KNF zasiadają już m.in. przedstawiciel ministra finansów, przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez prezesa NBP oraz przedstawiciel prezydenta.

Rekompensaty dla osób, które straciły na obligacjach

Projekt ustawy zakłada także utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej przy KDPW. "Celem działalności Funduszu będzie realizacja dwóch zasadniczych zadań: zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa" - napisano. Jak podają autorzy projektowanej noweli, rekompensacyjna funkcja Funduszu ma polegać na zapewnieniu ochrony inwestorów m.in. w sytuacji, gdy podczas oferowania obligacji osoba je nabywająca została wprowadzona w błąd lub jeśli oferowano jej produkt, który nie był dostosowany do jej potrzeb i wiedzy co do ryzyka takiej inwestycji. "Taka osoba fizyczna, w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania układowego emitenta tych obligacji będzie mogła uzyskać rekompensatę pieniężną w maksymalnej wysokości 100 tys. zł, ale nie więcej niż 25 proc. straty definiowanej jako różnica pomiędzy kwotą niezrealizowanych przez emitenta wymagalnych zobowiązań wynikających z obligacji a łączną wartością kwot odzyskanych z tytułu tych zobowiązań" - napisano. Rekompensatą nie będą objęte odsetki, premia i dyskonto. Źródłem zasilenia Funduszu będą środki finansowe pochodzące z: kar administracyjnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezesa UOKiK) lub Komisję Nadzoru Audytowego (KNA), grzywien orzeczonych przez sąd, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sąd na rzecz Krajowego Depozytu, środków finansowych, które były przedmiotem przepadku orzeczonego przez sąd.

Inne zmiany

Zmieni się też sposób finansowania KNF i UKNF. Obecnie zarówno KNF, jak i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego. "Po przekształceniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF, gdzie KNF będzie organem zarządzającym" - napisano.

Autor: tol / Źródło: PAP